Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 2246/UBND-NC ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. Đơn vị, số lượng, vị trí việc làm, chức danh tuyển dụng

Đơn vị: Trung tâm Hội nghị, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm, chức danh; mã ngạch, yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo đối với người dự tuyển:

Số 

lượng chỉ tiêu

 

Vị trí việc làm, chức danh

Mã số ngạch Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo
01 Kế toán viên 06.031 Đại học trở lên, một trong các ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
01 Hành chính tổng hợp 01.003 Đại học trở lên
01 Công tác lễ tân 01.005 Trung cấp trở lên
01 Quản lý buồng, phòng 01.005 Trung cấp trở lên

II. Điều kiện dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng, phương thức tuyển dụng

1. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển vào làm viên chức tại Trung tâm Hội nghị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức ngày 15/11/2010 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, và Luật Viên chức ngày 22/11/2019) và Quy định tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Người dự tuyển phải được thẩm tra, xác minh lý lịch đủ điều kiện để công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3.  Phương thức tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Mục II, Điều 1 Quyết định số 2112/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ, người nhận hồ sơ

1. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng, hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

– Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển hoặc người nhận

– Hồ sơ không đủ thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

2.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 09/7/2021 đến hết ngày 08/8/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, số 160, đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Người nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Hiếu, Phó Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, điện thoại liên hệ 0912174358.

IV.  Lệ phí tuyển dụng

Người đủ điều kiện dự tuyển, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *