Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Bến Tre năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 • Bổ sung số lượng người làm việc còn khuyết cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre theo nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.
 • Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao; đảm bảo đúng các quy trình thủ tục theo quy định trong quá trình tuyển dụng.

II. NHU CẦU, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

1.  Nhu cầu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, cụ thể:

a) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre (04 chỉ tiêu)

Vị trí cần tuyển

 • Giáo viên dạy môn Lịch sử: 01
 • Giáo viên dạy môn Ngữ văn: 02
 • Giáo viên dạy môn Toán: 01

b) Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre (02 chỉ tiêu)

Vị trí cần tuyển

 • Huấn luyện viên Thể dục thể thao: 01
 • Phóng viên: 01

2.  Điều kiện đăng ký xét tuyển

a) Điều kiện chung

 • Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.
 • Đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 22, Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

b) Điều kiện riêng của từng vị trí xét tuyển

 • Bên cạnh các điều kiện nêu trên, tuỳ từng vị trí xét tuyển, thí sinh phải đảm bảo các văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:
 

STT

 

Vị trí việc làm

 

Môn dạy

 

Yêu cầu bằng cấp của vị trí xét tuyển

I) VỀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre

 

 

 

 

Ngữ văn

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Ngữ văn trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học khác có các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên (như các ngành báo chí, phê bình văn học, ngôn ngữ học, …) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên cấp trung học phổ thông.
 

 

 

 

2

 

 

 

Lịch sử

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Lịch sử trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học khác có các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên (như ngành nghiên cứu lịch sử, …) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên cấp trung học phổ thông.
 

 

 

3

 

 

 

Toán

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Toán trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học khác có các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên (như Cử nhân Toán học, 

…) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên cấp trung học phổ thông.

 

 

1

 

 

 

 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre

 

Huấn luyện viên thể thao

 

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Thể dục Thể thao, Giáo dục thể chất…..

 

 

 

2

 

 

 

Phóng viên

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.
II) VỀ NGOẠI NGỮ TIN HỌC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với các vị trí: Giáo viên Giáo dục thường xuyên, Huấn luyện viên thể thao và Phóng viên

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Hướng dẫn số 221/HD-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

–    Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên theo Hướng dẫn số 221/HD-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

c) Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

Lưu ý: Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre (Website: thanhphobentre.bentre.gov.vn).

4.  Nội dung và hình thức tuyển dụng

a) Hình thức tuyển dụngViệc tuyển dụng được tổ chức dưới dạng hình thức xét tuyển.

b) Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thầm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 • Đối với vị trí việc làm là giáo viên: Tổ chức thực hành giảng dạy trên lớp. Thời gian 01 tiết/thí sinh hoặc 01 giờ/thí sinh (tiết hoặc giờ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 • Đối với vị trí việc làm khác: Tổ chức phỏng vấn về các kiến thức liên quan đến năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút.
 • Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1.  Thông báo tuyển dụng

 • Kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Bến Tre năm 2021 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố Bến Tre (Website: thanhphobentre.bentre.gov.vn).
 • Các đơn vị có liên quan căn cứ vào Kế hoạch này làm thông báo cụ thể nhu cầu tuyển dụng nhân sự của đơn vị mình thông báo công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị mình về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

2.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

 • Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 02/6/2021 đến hết ngày 02/7/2021 (không nhận hồ sơ trong ngày Thứ bảy và Chủ nhật).
 • Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre, số 7A Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; điện thoại: 3829374.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre

 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký của thí sinh tham gia dự tuyển.
 • Phối hợp hỗ trợ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre trong quá trình tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre thực hiện các quy trình thủ tục xét tuyển, đảm bảo đúng quy trình thủ tục theo quy định.
 • Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre đề xuất nhân sự tham gia Hội đồng, các ban trong quá trình xét tuyển, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

2.   Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre

 • Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre đề xuất nhân sự tham gia Hội đồng, các ban trong quá trình xét tuyển, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.
 • Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất nội dung, hệ thống câu hỏi, thang điểm tổ chức ôn tập cho các thí sinh (nếu có).
 • Chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết cho kỳ xét tuyển.
 • Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre chịu trách nhiệm đưa tin kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Bến Tre năm 2021 trên hệ thống truyền thanh thành phố và xã phường.

3.  Ủy ban nhân dân các xã, phường

 • Thông tin, tuyên truyền rộng rãi kế hoạch này trên đài truyền thanh và trong nhân dân để biết và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức phố Bến Tre năm 2021.
 • Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Bến Tre năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn tin: thanhphobentre.bentre.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *