Căn cứ Kế hoạch số 1363/KH-UBND ngày 01/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai (gọi tắt là Kế hoạch số 1363/KH-UBND) và văn bản số 1564/UBND-NC ngày 30/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức của một số cơ quan, địa phương đã được công bố tại Kế hoạch số 1363/KH-UBND; Sở Nội vụ (cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh) thông báo về việc bổ sung chỉ tiêu, điều chỉnh nhu cầu và thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tại Thông báo số 968/TB-SNV ngày 07/7/2020 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020 của tỉnh Gia Lai, cụ thể như sau:

1. Bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng:

Bổ sung, điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm cần tuyển kèm theo văn bản số 1564/UBND-NC ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ http://snv.gialai.gov.vn, website của các cơ quan, địa phương và niêm yết công khai tại trụ sở của Sở, Ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng được điều chỉnh.

2. Điều chỉnh thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Kéo dài thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký của người dự tuyển từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2020 (trong giờ hành chính vào các ngày làm việc).

Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (tính đến 17 giờ 00’ ngày 31/8/2020), các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực hiện báo cáo nhanh danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển gửi về Sở Nội vụ trước 18 giờ 00’ cùng ngày. Kết thúc thời hạn nói trên (vào lúc 18 giờ ngày 31/8/2020), Sở Nội vụ không nhận được danh sách báo cáo nhanh của các cơ quan, đơn vị, địa phương thì xem như cơ quan, đơn vị, địa phương đó không có thí sinh đăng ký dự tuyển.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung, điều chỉnh niêm yết công khai tại trụ sở và đồng thời đăng công khai trên website của cơ quan, đơn vị mình; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh quan tâm phối hợp đăng tin, đưa tin Thông báo này để mọi người dân được biết; Tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Biểu mẫu đính kèm tại Thông báo số 968/TB-SNV) nộp về Hội đồng thi (qua Sở

Nội vụ) trước ngày 03/9/2020, đồng thời gửi kèm theo tập tin danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển (font chữ Times New Roman, size 12, soạn thảo bằng Microsoft Office Excel) tại địa chỉ hộp thư điện tử [email protected] hoặc [email protected]

3. Các nội dung còn lại tiếp tục thực hiện theo Thông báo số 968/TB-SNV ngày 07/7/2020 của Sở Nội vụ không thay đổi. Mọi thông tin chi tiết về kỳ thi được Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh và Sở Nội vụ thông báo công khai trên website của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: http://snv.gialai.gov.vn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Nội vụ (qua Phòng Công chức – Viên chức, điện thoại 0269 3823061 hoặc số 0269 3717412 Thanh tra Sở Nội vụ) để được hướng dẫn./.

Nguồn tin: snv.gialai.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *