Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 377 /KH-UBND ngày 02   tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2021 là: 93 chỉ tiêu.

Trong đó:

+ Cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh: 61 chỉ tiêu.

+ Cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp huyện: 32 chỉ tiêu.

Chi tiết về vị trí việc làm, số lượng, chuyên ngành cần tuyển dụng của từng cơ quan xem phụ lục kèm theo

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng (chi tiết theo phụ lục đính kèm), cụ thể:

– Về trình độ đào tạo:

+ Đối với vị trí việc làm ngạch chuyên viên và tương đương: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Đối với vị trí việc làm ở ngạch cán sự và tương đương: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (đối với ngạch cán sự), bậc 2 (đối với ngạch chuyên viên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với vị trí tuyển dụng vào công chức làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

– Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

– Việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tương đương được thực hiện theo Công văn số 217/UBND-KGVX ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Nội dung thi và hình thức thi

Kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi, như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

– Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng này.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

* Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn phần thi Ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Hình thức thi: Phỏng vấn. Thang điểm: 100 điểm. Thời gian thi là 30 phút.

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển công chức được chọn đăng ký vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức theo chỉ tiêu niêm yết để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu). Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai chính xác, đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển:

– Bản chụp (không cần sao y) văn bằng, bảng điểm học tập, chứng chỉ;

– Bản chụp đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Bốn phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận là thí sinh, số điện thoại (để Hội đồng Thi tuyển gửi các thông báo có liên quan đến người dự tuyển theo quy định).

b) Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự thi:

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 05/8/2021 (theo dấu bưu điện).

– Địa điểm: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, số 05, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

c) Thu phí dự tuyển: Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng thi tuyển công chức sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh, cụ thể:

+ Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh.

+ Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

6. Thời gian thi: Kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021 dự kiến thực hiện trong Quý III và Quý IV năm 2021.
Thông báo này thay thế Thông báo số 272/TB-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thi tuyển công chức năm 2021.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021 được niêm yết trên trang thông tin điện tử của tỉnh An Giang: www.angiang.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.

Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với Sở Nội vụ qua số điện thoại: 02963.852881 (Văn Phòng Sở) và 02963.856922 (Phòng Công chức, viên chức) trong giờ làm việc để được hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ

– Mẫu _Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: angiang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *