UBND quận Tân Phú, TP.HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

Căn cứ quy mô trường lớp, học sinh, đề án vị trí việc làm và nhu cầu đội ngũ giáo viên, nhân viên của các trường học trên địa bàn quận, trên cơ sở thực trạng số lượng người làm việc hiện có trong đơn vị sự nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giảm do nghỉ hưu, nghỉ việc. Do đó, ngành giáo dục quận Tân Phú cần bổ sung thêm 238 người làm việc (viên chức) cho năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

– Cấp mầm non: Nhu cầu tuyển dụng 04 viên chức (nhân viên Văn thư với chức danh nghề nghiệp văn thư trung cấp tương đương hạng IV trở lên). Cụ thể:

+ Trường Mầm non Bông Sen nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức;

+ Trường Mầm non Phượng Hồng nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức;

+ Trường Mầm non Hoa Hồng nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức;

+ Trường Mầm non Vàng Anh nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức.

– Cấp tiểu học: Nhu cầu tuyển dụng tuyển dụng 108 viên chức (90 giáo viên với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV trở lên; 03 nhân viên Văn thư với chức danh nghề nghiệp văn thư trung cấp tương đương hạng IV trở lên; 05 nhân viên Công nghệ thông tin với chức danh nghề nghiệp Quản trị viên hệ thống hạng IV trở lên; 02 nhân viên Thư viện, thiết bị với chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV trở lên; 08 nhân viên Hỗ trợ khuyết tật với chức danh nghề nghiệp Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng IV). Cụ thể:

+ Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh nhu cầu tuyển dụng 08 viên chức (01 giáo viên dạy nhiều môn; 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội, 04 giáo viên dạy Tiếng Anh; 01 nhân viên Công nghệ thông tin; 01 nhân viên Thư viện, thiết bị);

+ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhu cầu tuyển dụng 16 viên chức (08 giáo viên dạy nhiều môn, 05 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Âm nhạc,  01 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Duy Tân nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Hiệp Tân nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức (01 giáo viên dạy Tin học);

+ Trường Tiểu học Hồ Văn Cường nhu cầu tuyển dụng 07 viên chức (01 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên Thể dục, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội, 02 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính nhu cầu tuyển dụng 16 viên chức (04 giáo viên dạy nhiều môn, 04 giáo viên dạy Tiếng Anh, 02 giáo viên Thể dục, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 03 giáo viên dạy Mỹ thuật, 01 giáo viên Tổng phụ trách và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Lê Lai nhu cầu tuyển dụng 08 viên chức (01 giáo viên dạy nhiều môn, 04 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 01 giáo viên Tổng phụ trách, 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Lê Thánh Tông nhu cầu tuyển dụng 06 viên chức (01 giáo viên dạy nhiều môn, 02 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 nhân viên Văn thư);

+ Trường Tiểu học Lê Văn Tám nhu cầu tuyển dụng 07 viên chức (06 giáo viên dạy nhiều môn, 01 giáo viên dạy Tiếng Anh);

+ Trường Tiểu học Phan Chu Trinh nhu cầu tuyển dụng 13 viên chức (04 giáo viên dạy nhiều môn, 01 giáo viên dạy nhiều môn kiêm nhiệm công tác Phổ cập giáo dục, 03 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 giáo viên Tổng phụ trách, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 nhân viên Thư viện, thiết bị);

+ Trường Tiểu học Tân Hóa nhu cầu tuyển dụng 04 viên chức (01 giáo viên dạy nhiều môn, 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội, 01 nhân viên Văn thư);

+ Trường Tiểu học Tân Hương nhu cầu tuyển dụng 12 viên chức (03 giáo viên dạy nhiều môn, 05 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 giáo viên dạy nhiều môn và 01 nhân viên Văn thư);

+ Trường Tiểu học Tân Thới nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội;

+ Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 giáo viên dạy Tin học và 01 giáo viên Tổng phụ trách);

+ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 giáo viên dạy Tiếng Anh và 01 giáo viên dạy Tin học).

– Cấp trung học cơ sở: Nhu cầu tuyển dụng tuyển dụng 110 viên chức (86 giáo viên với chức danh nghề nghiệp trung học cở sở hạng III trở lên; 01 nhân viên Văn thư với chức danh nghề nghiệp văn thư trung cấp tương đương hạng IV trở lên; 08 nhân viên Công nghệ thông tin với chức danh nghề nghiệp Quản trị viên hệ thống hạng IV trở lên; 01 nhân viên Thư viện với chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV trở lên; 05 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm với chức danh nghề nghiệp Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (tương đương hạng III giáo viên THCS); 08 nhân viên Hỗ trợ khuyết tật với chức danh nghề nghiệp Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng IV); 01 nhân viên Thủ quỹ với chức danh nghề nghiệp tương đương nhân viên thủ quỹ cơ quan. Cụ thể:

+ Trường THCS Đặng Trần Côn nhu cầu tuyển dụng 07 viên chức (02 giáo viên dạy Ngữ Văn, 01 giáo viên dạy Địa lý, 01 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Thể dục và 02 giáo viên dạy Âm nhạc);

+ Trường THCS Đồng Khởi nhu cầu tuyển dụng 06 viên chức (01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nông nghiệp, 01 giáo viên dạy Vật lý kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 01 giáo viên dạy Ngữ văn, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm);

+ Trường THCS Lê Lợi nhu cầu tuyển dụng 06 viên chức (01 giáo viên dạy Lịch sử, 01 giáo viên dạy Giáo dục công dân (Giáo dục chính trị), 02 giáo viên dạy Tin học, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường THCS Hoàng Diệu nhu cầu tuyển dụng 17 viên chức (01 giáo viên dạy Lịch sử, 04 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Toán, 01 giáo viên dạy Địa lý, 01 giáo viên dạy Hóa học kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 02 giáo viên dạy Âm nhạc, 03 giáo viên dạy Tin học, 01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 01 nhân viên Văn thư và 01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm);

+ Trường THCS Hùng Vương nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức (01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm);

+ Trường THCS Lê Anh Xuân nhu cầu tuyển dụng 14 viên chức (02 giáo viên dạy Ngữ văn, 01 giáo viên dạy Địa lý, 02 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Toán, 01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nông nghiệp, 01 giáo viên dạy Thể dục, 01 giáo viên dạy Tin học, 02 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 01 nhân viên Công nghệ thông tin và 01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm);

+ Trường THCS Nguyễn Trãi nhu cầu tuyển dụng 10 viên chức (01 giáo viên dạy Lịch sử, 01 giáo viên dạy Địa lý, 01 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Sinh học kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên dạy Vật lý kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 giáo viên dạy Giáo dục công dân (Giáo dục chính trị) kiêm nhiệm công tác Tổng phụ trách đội, 01 nhân viên Thư viện và 01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm);

+ Trường THCS Nguyễn Huệ nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 giáo viên dạy Lịch sử, 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường THCS Phan Bội Châu nhu cầu tuyển dụng 07 viên chức (01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 02 giáo viên dạy Tin học, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 01 nhân viên Công nghệ thông tin và 01 nhân viên Thủ quỹ);

+ Trường THCS Tân Thới Hòa nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức (01 giáo viên dạy Ngữ Văn);

+ Trường THCS Thoại Ngọc Hầu nhu cầu tuyển dụng 05 viên chức (01 giáo viên dạy Giáo dục công dân (Giáo dục chính trị), 01 giáo viên dạy Hóa học kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên Vật lý kiêm Tổng phụ trách Đội, 01 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường THCS Tôn Thất Tùng nhu cầu tuyển dụng 17 viên chức (04 giáo viên dạy Ngữ văn, 01 giáo viên dạy Lịch sử, 01 giáo viên dạy Địa lý, 04 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Hóa học kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên dạy Sinh học kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên dạy Thể dục, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin).

+ Trường THCS Trần Quang Khải nhu cầu tuyển dụng 03 viên chức (01 giáo viên dạy Vật lý kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 01 nhân viên Công nghệ thông tin).

+ Trường THCS Võ Thành Trang nhu cầu tuyển dụng 14 viên chức (02 giáo viên dạy Ngữ văn, 01 giáo viên dạy Lịch sử, 01 giáo viên dạy Giáo dục công dân (Giáo dục chính trị),  02 giáo viên dạy Công nghệ chuyên ngành về Kỹ thuật nữ công, 01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên ngành về Kỹ thuật nông nghiệp, 01 giáo viên dạy Âm nhạc , 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 03 giáo viên dạy Tin học, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 Công nghệ thông tin);

– Trường Chuyên biệt Bình Minh nhu cầu tuyển dụng 16 viên chức (06 giáo viên dạy Giáo dục đặc biệt với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV trở lên; 10 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật với chức danh nghề nghiệp Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng IV).

II.  TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Điều kiện dự tuyển theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, cụ thể

3.1. Người dự tuyển vị trí giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định, cụ thể:

a) Vị trí giáo viên bậc học tiểu học:

Có bằng cử nhân (đại học) thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp không có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng choViệt Nam;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ và  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Vị trí giáo viên bậc học trung học cơ sở:

Có bằng cử nhân (đại học) thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp không có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ và  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.2. Người dự tuyển vị trí nhân viên thư viện, văn thư, thiết bị, thủ quỹ, công nghệ thông tin và nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật phải đạt trình độ chuẩn theo quy định, cụ thể:

a) Vị trí nhân viên Thư viện (THCS) và nhân viên Thư viện, thiết bị (TH)

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (yêu cầu thời lượng học từ 180 tiết trở lên);

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Văn hóa thể thao du lịch – Bộ Nội vụ và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Vị trí nhân viên Văn thư

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức, nghiệp vụ văn thư  được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp (yêu cầu thời lượng học từ 180 tiết trở lên);

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Vị trí nhân viên Thiết bị, thí nghiệm

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Vị trí nhân viên Thủ quỹ

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, chế độ tiền lương.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Vị trí nhân viên Công nghệ thông tin (CNTT):

– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Tin học trở lên.

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

e) Vị trí nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật (GDKT):

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các ngành: sư phạm, y tế, công tác xã hội, tâm lí và có chứng chỉ nghiệp vụ về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển: Căn cứ trên Phiếu đăng ký dự tuyển và kết quả sát hạch (bằng hình thức phỏng vấn). Việc xét tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

+ Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Thang điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100.

3. Thời gian phỏng vấn: Tối đa 30 phút/thí sinh.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm của từng đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn này cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hủy kết quả trúng tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.

6. Lệ phí tuyển dụng: Căn cứ theo quy định hiện hành tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IVTHỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm hồ sơ minh chứng):

– Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 31/7/2020 đến hết ngày 31/8/2020 theo giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.

– Hình thức tiếp nhận: Theo đường bưu điện. Do đang trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị tất cả thí sinh vui lòng gửi theo đường bưu điện.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Số 70A, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

3. Số điện thoại bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Liên hệ vào giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 qua số điện thoại (028). 39734230 hoặc (028). 39734231.

V. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ TUYỂN

– Bước 1: Thí sinh tải Mẫu Phiếu đăng ký và chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ minh chứng gửi qua đường Bưu điện (Thư bảo đảm) về “Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Phòng Giáo dục và Đào quận Tân Phú. Địa chỉ số 70A, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.”

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ gửi biên nhận và cấp mã đăng ký qua hộp thư điện tử cá nhân cung cấp trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của thí sinh (theo dấu bưu điện). Nếu trong thờigian 01 tuần thí sinh chưa nhận đượcsau khi gửi qua bưu điện, có thể phản hồi qua số điện thoại bộ phận tiếp nhận để được kiểm tra, hướng dẫn.

– Bước 3: Thí sinh sử dụng phần mềm quét mã QR trên biên nhận để biết mã số đăng ký dự tuyển. Sau khi có mã đăng ký tuyển dụng, thí sinh đăng nhập vào mục Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo http://www.tanphuhcm.com, vào mục Tuyển dụng/ Đăng ký thông tin tuyển dụng/ thí sinh cập nhật thông tin, dữ liệu trực tuyến theo hướng dẫn của hệ thống. Sau 31/8/2020, hệ thống sẽ tự động khóa lại. Thí sinh không đăng nhập xem như hủy bỏ đăng ký tuyển dụng.

* Thành phần hồ sơ minh chứng đính kèm Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bộ duy nhất. Do gửi qua bưu điện nên thí sinh vui lòng liên hệ cơ quan công chứng gần nhất để chứng thực Văn bằng, chứng chỉ liên quan)

a) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh, xác nhận của địa phương trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Theo mẫu). Bản sơ yếu lý lịch phải ghi đầy đủ thông tin các mục, không để trống.

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (tin học, ngoại ngữ, …), kết quả học tập toàn khóa theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được chứng thực hoặc đối chiếu bản chính theo quy định. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

Lưu ý: Chỉ nhận chứng chỉ, không nhận giấy chứng nhận đối với chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm. Giấy chứng nhận không thay thế cho chứng chỉ.

+ Đối với Trình độ Tin học A, B, C chỉ xét chứng chỉ trước năm 2017. Chứng chỉ sau năm 2017; các loại Giấy chứng nhận trình độ Tin học; chứng chỉ không thuộc danh mục cho phép đào tạo sẽ không đủ điều kiện tham gia tuyển dụng.

+ Đối với Trình độ Ngoại ngữ A, B, C chỉ xét chứng chỉ trước năm 2019 sử dụng Phôi bằng có tem của Bộ giáo dục trên góc trái chứng chỉ. Chứng chỉ A, B, C từ năm 2020; các loại Giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ; chứng chỉ không thuộc danh mục cho phép đào tạo sẽ không đủ điều kiện tham gia tuyển dụng

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước; sổ hộ khẩu thường trú (tỉnh hoặc thành phố). Nếu ngoài tỉnh, thí sinh bổ sung thêm Giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng tại thành phố Hồ Chí Minh (nếu có cư trú tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian tổ chức xét tuyển)

d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe ((Khám và xét nghiệm đầy đủ. Lý do khám: Tham gia dự tuyển viên chức ngành giáo dục).

đ)  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực hoặc đối chiếu bản chính theo đúng quy định.

(Thí sinh có thể chuẩn bị thêm từ 01 – 02 bộ hồ sơ để nộp cho Hiệu trưởng đơn vị (nếu trúng tuyển) hoặc tham gia dự tuyển tại các Quận/ huyện khác; hạn chế phải xác nhận, sao y, chứng thực nhiều lần)

* NHỮNG ĐIỀU THÍ SINH CẦN GHI NHỚ

– Trong thời gian đăng ký, thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú kể từ ngày đăng thông tin trực tuyến và nhận được biên nhận hồ sơ của bộ phận tiếp nhận để tham gia dự tuyển đúng tiến độ, thời gian theo quy định.

– Mỗi thí sinh chỉ đăng ký một lần với số chứng minh nhân dân cá nhân, lưu giữ cẩn thận hồ sơ cá nhân trong suốt quá trình tham gia dự tuyển. Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân và hồ sơ bản chính liên quan trong suốt quá trình tham gia dự tuyển.

– Thí sinh tham gia dự tuyển điền đầy đủ chi tiết thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký. Thí sinh có trách nhiệm kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, xác định sự phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm muốn đăng ký tham gia dự tuyển; chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, chữ viết rõ ràng; sắp xếp hồ sơ minh chứng đầy đủ, ngay ngắn, gọn gàng, hồ sơ được bấm hoặc kẹp ghim cẩn thận theo đúng trình tự để tránh thất lạc, đồng thời thể hiện sự nghiêm túc của thí sinh trong công tác tuyển dụng (Tuyệt đối không nhờ người khác viết giúp hoặc đi thay).

– Đối với thí sinh đang là viên chức có nhu cầu tham gia xét tuyển phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác cho phép tham gia và cam kết thực hiện chấm dứt hợp đồng nếu trúng tuyển để thực hiện thủ tục hồ sơ và nhận nhiệm vụ công tác tại đơn vị mới.

– Thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào ngành giáo dục khi liên hệ công tác hoặc tham gia dự tuyển cần lưu ý trang phục, ngôn phong, tác phong luôn đảm bảo tính chuẩn mực, mô phạm, lịch sự. Nam: Áo sơ mi, quần tây; Nữ: Áo sơ mi, quần tây hoặc trang phục công sở (Mặc áo dài khi tham gia vòng phỏng vấn và đi dạy chính thức). Không đưa người thân, bạn bè của thí sinh vào khu vực đăng ký hoặc tham gia dự tuyển; không tiếp thí sinh có trang phục, tác phong, thái độ không nghiêm túc (mặc áo thun, quần jean, tóc nhuộm màu, lớn tiếng, nói trống không, …)

– Tất cả thông tin và hướng dẫn về công tác  tuyển dụng đều được công khai, rõ ràng. Nếu có khó khăn, vướng mắc, thí sinh liên hệ trực tiếp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú vào giờ hành chính để được Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn, không nên thông qua bất kỳ tổ chức, cá nhân trung gian nào nhằm tránh việc thực hiện không đúng quy định, đồng thời tránh bị kẻ xấu dựa vào tâm lý lo lắng, thiếu sáng suốt của thí sinh nhằm trục lợi vì lợi ích cá nhân./.

Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu ly lịch

>>>>Hoặc ứng tuyển trực tiếp: Tại đây

Nguồn: tanphuhcm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *