Thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng năm 2021. 

Căn cứ thực hiện Công văn số 2058/SNV-XDCQ ngày 13/7/2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tuyển dụng công chức phường, xã; Công văn số 3608/SNV-XDCQ ngày 25/12/2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc chuẩn bị triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội; Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND quận Cẩm Lệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức phường Hòa Thọ Tây năm 2021; UBND quận Cẩm Lệ thông báo về việc tiếp nhận công chức phường không qua thi tuyển như sau:

I. NHU CẦU, CHỨC DANH CÔNG CHỨC CÁN TIẾP NHẬN

1. Nhu cầu: Số lượng 01 người.

2. Chức danh: Công chức Tài chính – Kế toán

(Có bảng mô tả vị trí việc làm công chức cần tuyển kèm theo)

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC PHƯỜNG

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

Cán bộ cấp xã giữ chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1 Thông tư 13/2015/TT-BNV, cụ thể như sau:

– Tiêu chuẩn chung: :

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Tiêu chuẩn cụ thể:

+ Độ tuổi: 18 tuổi trở lên;

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã;

+ Trình độ tin học: được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo | chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ có giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

+ Có trình độ quản lý nhà nước và lý luận chính trị: phải hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

b) Đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;
c) Trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;
d) Tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

tuyển dụng công chức quận Cẩm Lệ

2. Nội dung và hình thức tiếp nhận

a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức phường cần tuyển dụng;

b) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.
Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của chức danh công chức phường cần tuyển dụng, báo cáo
Chủ tịch UBND quận xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

3. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận công chức phường không qua thi tuyển
a) Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng.

Số lượng: 01 (một) bộ.

b) Thành phần hồ sơ

Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào công chức phường không qua thi tuyển, gồm:

– Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức; đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức phường dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác;

– Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ các chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã; quyết định được xếp lương hay bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; quyết định nâng bậc lương gần nhất.

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32cm; mặt ngoài dán “HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO CÔNG CHỨC PHƯỜNG KHÔNG QUA THỊ TUYẾN NĂM 2021”; có họ, tên người dự tuyển và thống kê đầy các loại giấy tờ bên trong hồ sơ

c) Thời hạn nhận hồ sơ:

Từ ngày 13 tháng 4 năm 2021 đến ngày 12 tháng 5 năm 2021 (trong giờ hành chính).

d) Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển; UBND quận Cẩm Lệ phải lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND quận, trụ sở làm việc của UBND phường; gửi thông báo tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

4. Thời gian, địa điểm dự tuyển

Thông báo sau khi Hội đồng kiểm tra, sát hạch thu nhận, tổng hợp thí sinh đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: camle.danang.gov.vn

Tham khảo tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *