Thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 13/2012/TT-BNV ngày 06/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ | Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên về tuyển dụng công chức cấp xã huyện Lục Yên năm 2021,

Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã | năm 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Số chỉ tiêu cần tuyển dụng công chức

Tổng số: 19 chỉ tiêu. Trong đó:

– Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: 02 chỉ tiêu (Xã Tân Lĩnh, xã Liễu Độ).

– Chức danh Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (lĩnh vực đô thị và môi trường): 01 chỉ tiêu (Thị trấn Yên Thế).

– Chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: 03 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Lĩnh vực địa chính – xây dựng – môi trường: 02 chỉ tiêu (Xã Tân Lập, xã Khai Trung);

+ Lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn: 01 chỉ tiêu (Xã Tân Phượng).

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 04 chi tiêu. Trong đó:

+ Lĩnh vực Văn hóa: 02 chỉ tiêu (Xã Vĩnh Lạc, xã Khai Trung);

+ Lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội: 02 chỉ tiêu (Xã Minh Tiến, xã Mường Lai).

– Chức danh Tư pháp – hộ tịch: 03 chỉ tiêu (Xã Động Quan, xã Mường Lai, xã Minh Tiến).

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 05 chỉ tiêu (Xã Minh Xuân, xã Khánh Hòa, xã An Phú, xã Tân Phượng, xã Minh Tiến).

– Chức danh Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu (Xã Đông Quan).

2. Điều kiện đăng ký tham gia tuyển dụng công chức huyện Lục Yên

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; – Đủ tuổi đời từ 18 tuổi trở lên; – Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng; – Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; – Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; – Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông; – Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên nghiệp Quân sự cơ sở trở lên.

+ Chức danh Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (lĩnh vực đô thị và môi trường):

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc; Quản lý đô thị.

+ Chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn):

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Nông học; Trồng trọt; Nông nghiệp; Khuyến nông; Bảo vệ thực vật; Nông lâm kết hợp; Nuôi trồng thủy sản; Khoa học cây trồng; Kinh tế hạ tầng và phát triển nông thôn; Kinh tế và phát triển nông thôn; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi.

+ Chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (lĩnh vực địa chính – xây dựng – môi trường):

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Địa chính môi trường.

+ Chức danh Văn hóa – xã hội (lĩnh vực văn hóa):

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Văn hóa quần chúng; Thông tin – thư viện; Văn hóa du lịch; Quản lý thể dục – thể thao.

+ Chức danh Văn hóa – xã hội (lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội):

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Công tác xã hội; Quản trị nhân lực; Quản lý lao động tiền lương; Bảo trợ xã hội; Bảo hiểm; Kế toán; Kế toán – tài chính.

+ Chức danh Văn phòng – thống kê:

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Hành chính; Luật; Quản trị văn phòng; Văn thư – Lưu trữ; Công nghệ thông tin; Thống kê; Thống kế kinh tế – xã hội, Quản lý nhà nước.

+ Chức danh Tư pháp – hộ tịch: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Luật.

+ Chức danh Tài chính – Kế toán:

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính; Tài chính – ngân hàng; Kế toán – Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp.

– Trình độ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (thí sinh có các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được quy đổi tương đương chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông);

– Các điều kiện khác đối với thí sinh dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự:

+ Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự: bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

– Đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển + Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); + 03 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ của người dự tuyển. 3.2. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh (năm trăm nghìn đồng). 3.3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Thời gian: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 16/5/2021 (trong giờ hành chính, cả ngày thứ 7 và chủ nhật); người đăng ký dự tuyển công chức đến nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.

– Địa điểm phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, tổ 4, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

(Số điện thoại liên hệ: 0984.849379, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thức – Cơ quan Tổ chức – Nội vụ).

4. Hình thức tuyển dụng công chức, nội dung xét tuyển, thi tuyển

4.1. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Nội dung xét tuyển: Xét các điều kiện theo phiếu đăng ký dự tuyển; phỏng vấn kiến thức liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh tuyển dụng.

4.2. Đối với các chức danh khác: Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường; Văn hóa – xã hội; Văn phòng – thống kê; Tư pháp – hộ tịch; Tài chính – kế toán.

– Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

– Nội dung thi tuyển:

*Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Tin học, gồm 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;

Miễn phần thi Tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, Tin học hoặc Toán – Tin trở lên.

– Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

*Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành – Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi viết. – Thời gian thi: 180 phút. – Thang điểm: 100 điểm.

5. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển

– Hình thức thông báo: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có chỉ tiêu tuyển dụng và gửi tới thí sinh đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ do người dự tuyển đã ghi trên phong bì nộp kèm theo Phiếu dự tuyển.

– Thời gian thông báo: Từ ngày 09/6/2021 đến 14/6/2021

6. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng công chức huyện Lục Yên

Sẽ được thông báo cụ thể kèm theo thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

(Thông báo được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện Lục Yên; niêm yết tại trụ sở của Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có chỉ tiêu tuyển dụng).

Nguồn tin: lucyen.yenbai.gov.vn

Xem thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *