Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2021; Thông báo số 47/TB-SNV ngày 12/01/2021 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh về Biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm còn thiếu tại  đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đức Thọ.

2.  Yêu cầu:

Việc tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và đúng theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ ngành liên quan; văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ và theo phân cấp quản lý viên chức của UBND tỉnh.

Việc tuyển dụng được căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, khung năng lực từng vị vị trí việc làm, chỉ tiêu số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp theo quy định.

II.   SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN:

1. Số lượng người làm việc được giao và số lượng người làm việc chưa sử dụng của đơn vị năm

Số người làm việc được giao: 12 viên chức.

Số người làm việc hiện có: 10 viên chức.

Số người làm việc chưa có người đảm nhận: 02 viên chức.

2.  Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm:

Vị trí việc làm: Giáo viên dạy văn hóa (Giáo viên hạng III – Mã số V.07.04.15) có 02 chỉ tiêu.

3.  Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

a) Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; Trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ/chứng nhận năng lực Tiếng Anh theo Văn bản số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

b)  Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể:

Có 02 chỉ tiêu: Giáo viên dạy văn hóa, yêu cầu trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Hóa học và sư phạm Địa lý.

4.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5.  Nguyên tắc tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đức Thọ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Việc tuyển dụng thông qua Hội đồng tuyển dụng do UBND huyện quyết định thành lập; người trúng tuyển do Hội đồng tuyển dụng đề nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo các cấp có thẩm quyền và quyết định tuyển dụng theo quy định.

III.   HÌNH THỨC, NỘI DUNG, XÉT TUYỂN:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2.  Nội dung và hình thức xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Xét tuyển môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.

Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung xét tuyển môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian xét tuyển: Thực hiện việc phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút để chuẩn bị).

Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

3.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 mục này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

IV.  TRÌNH TỰ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Trình tự thực hiện:

Sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đức Thọ, Ủy ban nhân dân huyện thông báo thời gian và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; thành lập Hội đồng tuyển dụng. Tổng hợp kết quả thu Phiếu đăng ký dự tuyển, công bố công khai danh sách người đủ điều kiện xét tuyển;

Tổ chức kiểm tra, sát hạch, tuyển dụng; Tổng hợp kết quả, công bố kết quả xét tuyển.

Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng, quyết định tuyển dụng, hướng dẫn ký kết hợp đồng làm việc theo quy định.

2.  Thời gian tuyển dụng:

Dự kiến thực hiện ngay sau khi có Văn bản đồng ý chủ trương tuyển dụng của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đức Thọ, kính đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Nguồn tin: ductho.hatinh.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *