Thông báo tuyển dụng viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021. 

UBND huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021: 05 chỉ tiêu

Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 677/SNVXDCQ&CTTN ngày 30/3/2021 nêu trên; giao Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy, căn cứ thẩm quyền theo phân cấp và số lượng công chức cấp xã được cấp có thẩm quyển giao, thực hiện quy trình tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã; cụ thể như sau:

a) Chỉ tiêu tuyển dụng: 05 chi tiêu.

b) Vị trí tuyển dụng: Chỉ huy trưởng Quân sự các xã: Cẩm Bình, Cẩm Vân, Cẩm Phú, Cẩm Quý, Cẩm Giang.

c) Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

  • Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 8 Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (ban hành kèm theo Quyết định số 1725/2017/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND tỉnh).
  • Đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật chuyên ngành, gồm: (1) Thuộc nguồn quy hoạch chức danh được cấp có thẩm quyền phê duyệt; (2) Là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã hoặc đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn bổ sung Uy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cấp xã sau khi tuyên dụng.

d) Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển và bổ nhiệm.

e) Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát việc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã thuộc huyện Cẩm Thủy; đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh./.

2. Hình thức tuyển dụng viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và bổ nhiệm

Chi tiết cụ thể như sau:

tuyển dụng viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021 1

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động khác tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *