Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1594/SNV-CCVC ngày 29/7/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trực thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1594/SNV-CCVC ngày 29/7/2020 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trực thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc; Giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định với các nội dung chính như sau:

1.1. Số lượng cần tuyển dụng: 02 người (Vị trí việc làm: 01 phụ trách thông tin, truyền thông, tuyên truyền, cổ động; 01 phụ trách văn hóa, văn nghệ).

1.2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

– Vị trí việc làm Thông tin, truyền thông, tuyên truyền, cổ động: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Mỹ thuật, Luật, Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Triết học.

– Vị trí việc làm Văn hóa, văn nghệ: Yêu tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Du lịch, Việt Nam học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

2. Về hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa Dự thảo bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐUBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trực thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định./.

Nguồn: truyenhinhthanhhoa.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *