UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường THPT công lập tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ, đồng ý Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường THPT công lập tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, số lượng cần tuyển là 305 chỉ tiêu; trong đó, vị trí việc làm cần tuyển như sau: Ngữ văn 48, Lịch sử 10, Địa lý 6, Giáo dục công dân 7, Tiếng Anh 39, Toán 51, Tin học 26, Vật lý 30, Kĩ thuật công nghiệp 11, Kĩ thuật nông nghiệp 13, Sinh học 17, Hóa học 34, Thể dục 13.

UBND tỉnh yêu cầu điều kiện, tiêu chuấn đăng ký dự tuyển phải đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tốt nghiệp Đại học sư phạm hệ chính quy có chuyên ngành đào tạo phù hợp với bộ môn cần tuyển. Riêng đối với đối tượng được ưu tiên xét tuyến trước (trừ đối tượng cử tuyển), yêu cầu tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học có chuyên ngành đào tạo phù hợp với bộ môn cần tuyển, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT. Có trình độ ngoại ngữ và tin học đảm bảo tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập hạng III theo quy định.

Về hình thức tuyển dụng, thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14-5-2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bố sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 7-6-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, thực hiện xét trúng tuyến trước những người có thời gian hợp đồng làm giáo viên dạy bậc THPT tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước ngày 27-7-2015 và có đóng BHXH bắt buộc ít nhất 36 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn). Trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên, được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Những người thuộc đối tượng cử tuyển, đăng ký xét tuyến tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn huyện mà đối tượng cử tuyển có hộ khẩu thường trú trước khi được cử đi học theo chế độ cử tuyển.

Nếu còn chỉ tiêu, xét tuyển đến các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm. Các đối tượng được tuyển dụng vào viên chức giáo viên các huyện miền núi phải cam kết công tác tại địa phương ít nhất 5 năm đối với nữ, 7 năm đối với nam mới được xem xét thuyên chuyển công tác về các huyện miền xuôi (nếu có nguyện vọng).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án và thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời thực hiện sắp xếp giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, bảo đảm đủ số lượng theo số học sinh, số lớp, nhu cầu giảng dạy, cơ cấu giáo viên, vị trí việc làm của từng trường theo quy định. Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường THPT công lập và việc thực hiện sắp xếp giáo viên đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyến viên chức theo quy định.

TẢI CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *