Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 1680/KH-SYT ngày 08/9/2020 về việc tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2020; Sở Y tế đã tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy trình tuyển dụng. Cụ thể là đã có Thông báo số 534/TB-SYT ngày 02/11/2020 và thu nhận tổng cộng 822 Phiếu đăng ký dự tuyển. Liên hệ với các cơ quan, đơn vị liên quan để thành lập Hội đồng tuyển dụng; Ban Giám sát và các Ban giúp việc cho Hội đồng tuyển dụng. Theo kế hoạch của Sở Y tế, các quy trình thủ tục từ Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và tổ chức tập trung thi tuyển sẽ tiến hành từ cuối tháng 02/2021 đến đầu tháng 3/2021 (sau Tết Nguyên đán Tân Sửu).

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 xảy ra và diễn biến hết sức phức tạp; khó lường, lan rộng ra nhiều địa phương trên quy mô toàn tỉnh. Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về một số biện pháp cấp bách phòng; chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sở Y tế đã tập trung mọi nguồn lực để phòng chống dịch Covid-19 và theo các quy định về phòng chống dịch nên không thể tổ chức thi tuyển dụng viên chức theo Kế hoạch đã ban hành số 1680/KH-SYT ngày 08/9/2020; và Thông báo tuyển dụng số 534/TB-SYT ngày 02/11/2020 của Sở Y tế;

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2 Điều 67 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; thì Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành y tế được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 1230/QĐ-SNV ngày 11/8/2020 hết thời hạn 06 tháng; kể từ ngày 29/3/2021.

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng; và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người đã đăng ký dự tuyển theo kế hoạch và thông báo trước đây; Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 844/KH-SYT ngày 05/4/2021 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế năm 2021 đã được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 39/QĐ-SNV ngày 06/04/2021 (thay thế Kế hoạch số 1680/KH-SYT ngày 09/8/2020 của Sở Y tế).

Căn cứ Kế hoạch số 844/KH-SYT ngày 05/4/2021 của Sở Y tế (sau này gọi tắt là Kế hoạch số 844/KH-SYT); Sở Y tế Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2021, cụ thể như sau (đính kèm Kế hoạch số 844/KH-SYT):

1. Đối tượng dự tuyển viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021

Những người có nguyện vọng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và các đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc Sở Y tế có đủ điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Khoản 2, Mục III Kế hoạch số 844/KH-SYT;

Đối tượng đào tạo theo diện sinh viên cử tuyển tốt nghiệp chuyên ngành y tế được tổ chức xét tuyển riêng theo quy định.

2. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng

Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm năm 2021 của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế là 574 chỉ tiêu sau khi trừ số người chuyển từ các đơn vị khác về (đính kèm bảng nhu cầu tuyển dụng theo vị trí việc làm của từng đơn vị trực thuộc).

3. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Chi tiết tại Khoản 2 Mục III Kế hoạch số 844/KH-SYT.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021

Chi tiết tại Khoản 3 Mục III Kế hoạch số 844/KH-SYT.

5. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu

Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển (mới) trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được quy định tại Phụ lục; kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và kèm theo bản giấy phô tô các loại giấy tờ: bằng tốt nghiệp chuyên môn; (hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với người tốt nghiệp năm 2021); chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; và các giấy tờ ưu tiên (nếu có) để kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển; 02 ảnh 3×4 và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ; số điện thoại của người dự tuyển. Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp một Phiếu đăng ký dự tuyển vào một vị trí dự tuyển.

Người thay đổi Phiếu đăng ký sử dụng Mẫu kèm theo Thông báo này (có mẫu kèm theo).

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký:

Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính vào các ngày làm việc từ ngày 12/4/2021 đến hết ngày 12/5/2021.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu:

Tại Văn phòng Sở Y tế Gia Lai, số 09, Trần Hưng Đạo, Tp. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm nhận phiếu; kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, bộ phận tiếp nhận phải tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và Phiếu đăng ký dự tuyển nộp về Phòng TCCB, đồng thời gửi kèm theo tập tin danh sách thí sinh dự tuyển (soạn thảo bằng Microsoft Office Excel, font chữ Times New Roman) vào Email: [email protected].

6. Hình thức, nội dung và thời gian xét tuyển

Việc tuyển dụng viên chức theo hình thức xét tuyển được thực hiện 02 vòng (theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ); cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP)

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức; kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ; tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển; nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan; đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).

Thang điểm: 100 điểm.

7. Phí tuyển dụng viên chức tỉnh Gia Lai năm 2021

Người đăng ký mới: 500.000 đồng/người;

Người thay đổi Phiếu đăng ký: Không tốn phí.

8. Thời gian và địa điểm tổ chức, Tài liệu ôn thi

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 1, thi tuyển vòng 2:

Sẽ thông báo cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://syt.gialai.gov.vn.

Tài liệu ôn thi vòng 2: Tài liệu ôn thi sẽ do Hội đồng thi công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Gia Lai tại địa chỉ http://syt.gialai.gov.vn để thí sinh được biết và tự ôn.

Mọi thông tin chi tiết được Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Y tế thông báo công khai trên website của Sở Y tế tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: http://syt.gialai.gov.vn.

Trên đây là Thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức của Sở Y tế năm 2021 cho các đơn vị; tổ chức, cá nhân có liên quan được biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc; xin vui lòng phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế (SĐT: 0269 3830316) để được hướng dẫn.

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết vị trí việc làm: Thong-bao-NCTD-2021.signed

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Mau-so-01.-Phieu-dang-ky-theo-ND-115

– Phiếu điều chỉnh đăng ký dự tuyển: Mau-so-02.-Dieu-chinh-Phieu-dang-ky

– Kế hoạch tuyển dụng: KH-TDVC-Y-TE-2021-05..4.2021-Cap-nhat

Nguồn tin: syt.gialai.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức mới nhất tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *