Thông báo về việc tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 20/12/2013; Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020; Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020, như sau:

1. Số lượng, đơn vị và vị trí việc làm cần tiếp nhận

1.1. Tiếp nhận công chức – Số lượng, chỉ tiêu tiếp nhận: 03 chỉ tiêu;

– Vị trí việc làm cần tiếp nhận:

+ Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý Kế hoạch – Tài chính: 01 chỉ tiêu.

+ Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý văn hóa: 01 chỉ tiêu.

+ Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa: 01 chỉ tiêu.

1.2. Tiếp nhận viên chức

– Số lượng, chi tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp: Kỹ thuật viên hạng IV (Kỹ thuật quay phim, làm phóng sự và chiếu phim HD), Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận

2.1. Đối tượng tiếp nhận tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Tuyên Quang

Từ nguồn công chức, viên chức hiện đang công tác trong tỉnh.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện – Tiêu chuẩn chung tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Tuyên Quang
  • Vị trí chuyên viên quản lý Kế hoạch – Tài chính: Đại học trở lên một trong các ngành: Kế toán, Kế toán tài chính, Kế hoạch, Quản lý kinh tế; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐUBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.
  • Vị trí chuyên viên quản lý văn hóa: Đại học trở lên một trong các ngành: Quản lý văn hóa, văn hóa quần chúng, Văn hóa học, Văn hóa dân tộc thiểu số; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.
  • Vị trí chuyên viên quản lý phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa: Đại học trở lên một trong các ngành: Quản lý văn hóa, văn hóa học, Văn hóa dân tộc thiểu số; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.
  • Đối với tiếp nhận Viên chức, vị trí việc làm: Kỹ thuật quay phim, làm phóng sự và chiếu phim HD (Kỹ thuật viên hạng IV): Trung cấp trở lên, ngành Kỹ thuật phát thanh phát hình; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.
  • Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
  • Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • Không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

4. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Tuyên Quang

Người đăng ký dự tuyển gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3×4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức đang công tác).

c) Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

đ) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học). Trường hợp văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. | e) Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức.

f) Lý lịch tư pháp; g) Bản sao Giấy khai sinh; h) Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

5.1.Thời gian tiếp nhận nhận hồ sơ: 30 ngày, từ ngày 13 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 13 tháng 5 năm 2021, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

5.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Dư Thị Hằng, Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, số điện thoại liên hệ: 098 2842 076.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang./.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức viên chức tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *