Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2021.

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng; sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút; tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TTLT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Thông báo số 43/TB-SNV ngày 11/01/2021 của Sở Nội vụ chỉ tiêu biên chế công chức; số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ) năm 2021;

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển dụng được những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; đúng số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp mà đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

2.  Yêu cầu

Việc tổ chức tuyển dụng phải theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, phân cấp và quy định của UBND tỉnh; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật; bảo đảm tính cạnh tranh; tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm cần tuyển của các đơn vị; ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

II.   ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN

1. Đối tượng

Những người có trình độ đào tạo thuộc các ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu về vị trí việc làm; và tiêu chuẩn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức cần tuyển theo đúng các nội dung được thông báo công khai.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2021
2.1.  Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người dự tuyển vào làm viên chức sự nghiệp của Sở Tài nguyên và Môi trường phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn; nghiệp vụ của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và có đủ các điều kiện sau đây (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo):

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);
 • Có lý lịch rõ ràng được UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú;
 • Sở hữu văn bằng, chứng chỉ đào tạo thuộc các ngành; chuyên ngành phù hợp với yêu cầu về vị trí việc làm cần tuyển;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ, được cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận;
 • Có chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thực hiện theo Công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); có chứng chỉ trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A trở lên (các chứng chỉ Tin họ c ứng dụng trình độ A , B, C đã cấp trước ngày 10/8/2016 có giá trị sử dụng tương đương chứng chỉ ứng dựng công nghệ thông tin cơ bản).
 • Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn khác theo yêu cầu vị trí việc làm.
2.2.  Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
 • Ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn chung, người dự tuyển phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu của từng vị trí việc làm: chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức địa chính viên hạng III (theo Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính); chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức đo đạc bản đồ viên hạng III (theo Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT- BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ); có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều tra viên tài nguyên và môi trường hạng III (theo Thông tư liên tịch số 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường); chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quan trắc viên tài nguyên và môi trường hạng III (theo Thông tư liên tịch số 56/2015/TTLT- BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường).
 • Đối tượng sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hiện đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng;
 • Được UBND tỉnh Ninh Bình cử đi đào tạo theo hình thức cử tuyển hoặc theo địa chỉ sử dụng.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2021

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tỉnh Ninh Bình: Tổng số 8 (tám) chỉ tiêu.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

IV. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2021

Tuyển dụng viên chức theo hình thức: xét tuyển, trong đó:

 • Xét tuyển theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là chính sách thu hút);
 • Xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (đối với các chỉ tiêu còn lại sau khi xét tuyển theo chính sách thu hút).

1.  Xét tuyển theo chính sách thu hút

1.1.  Đối tượng và tiêu chuẩn áp dụng

Ngoài đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại phần II nêu trên phải đảm bảo các yêu cầu sau:

 • Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
 • Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
 • Chứng nhận đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;
 • Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
 • Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

+ Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c Khoản 1.1.1 mục này;

+ Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

+ Những người được tuyển dụng theo chính sách thu hút được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp, xếp lương và các chế độ chính sách khác theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

1.2.  Nội dung xét tuyển

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

1.3.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Điểm thi được tính theo thang điểm 100
 • Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút/thí sinh (trước khi thi phỏng vấn, thi sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 • Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định người trúng tuyển;
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 (điểm ưu tiên quy định tại mục 2.3 của điểm 2 phần IV);

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

2. Xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ

2.1.  Đối tượng

Sau khi có kết quả xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, căn cứ vào chỉ tiêu còn lại của Kế hoạch này sẽ xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2.2.  Nội dung xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Điểm thi được tính theo thang điểm

Thời gian thi phỏng vấn: 30 phút/thí sinh (trước khi thi phỏng vấn, thi sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng sau.

2.3.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện

 • Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định người trúng tuyển;
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng;
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3.  Một số lưu ý khác

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Nội vụ quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc trong trường hợp cơ quan, đơn vị phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng.

V.  PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức tỉnh Ninh Bình năm 2021

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 250/9/2020 của Chính phủ);

Các tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển:

 • Bản sao các văn bằng chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự tuyển (trường hợp tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ, hồ sơ phải bổ sung thêm bản sao bằng tốt nghiệp và bảng điểm hệ đại học được cơ quan có thẩm quyền chứng thực); các chứng chỉ, chứng nhận thành tích học tập, công tác (nếu có);
 • Bản sao công chứng: Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp theo yêu cầu vị trí việc làm;
 • Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có). Các đối tượng thuộc chế độ ưu tiên phải có giấy xác nhận của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, thành phố hoặc cơ quan có thẩm quyền, kèm theo bản sao: giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ, thẻ thương binh, thẻ bệnh binh… đối với từng đối tượng tương ứng;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận;
 • 02 phong bì có dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận;

Lưu ý: Phiếu đăng ký dự tuyển và các tài liệu kèm theo tại mục 1, mục 2 của phần này đựng trong bì hồ sơ kích thước 21 cm x 32 cm, ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gửi về Hội đồng tuyển dụng.

Lưu ý:

Người dự tuyển viên chức phải trực tiếp nộp Phiếu đăng ký tuyển dụng và các giấy tờ theo quy định ở điểm 1 mục này;

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 vị trí việc làm có chỉ tiêu tuyển dụng; có ngành (căn cứ bằng tốt nghiệp), chuyên ngành (căn cứ bảng điểm) đúng với ngành, chuyên ngành đã thông báo tuyển dụng;

Trường hợp người dự tuyển có bằng tốt nghiệp do nước ngoài cấp thì phải có giấy chứng nhận của Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; người dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch thuật sang tiếng Việt khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

2.  Địa điểm nộp hồ sơ

Tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình.

Địa chỉ: Đường 30/6, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Điện thoại: 02293.871207

VI. NỘI DUNG ÔN TẬP

Có danh mục tài liệu chi tiết kèm

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các bước thực hiện

Bước 1. Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 07/4/2021: thông báo thông tin về tuyển dụng đăng trên Báo Ninh Bình; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Bình (03 lần liên tiếp), trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và niêm yết tại Sở Tài nguyên và Môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận của người đăng ký dự tuyển.

Bước 2. Từ ngày 07/4/2021 đến hết ngày 07/5/2021

Phát hành, thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và Danh mục tài liệu ôn thi tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với thí sinh đăng ký dự tuyển (Phát hành, thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển liên tục trong giờ hành chính của các ngày, kể cả ngày Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ). Đúng 17h00’ ngày 07/5/2021, lập biên bản kiểm kê danh sách thí sinh tham gia dự tuyển.

Bước 3. Tổng hợp, báo cáo kết quả việc đăng ký dự tuyển của thí sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển để Hội đồng xen xét, giải quyết.

Riêng đối với những thí sinh dự tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Hội đồng tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở thành lập Ban kiểm tra, sát hạch (nếu có).

Bước 4. Từ ngày 08/5/2021 đến ngày 9/5/2021

Tổ chức xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (nếu có).

Bước 5. Ngày 10/5/2021 đến ngày 12/5/2021

Thông báo cho các chỉ tiêu tuyển dụng còn lại sau khi tổ chức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường và đăng tải trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường;

Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều gửi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi, thời gian, địa điểm tập trung thí sinh để quán triệt các nội dung có liên quan đến việc tổ chức xét tuyển. Gửi thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tập trung thí sinh để quán triệt các nội dung có liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng.

Bước 6. Ngày 15/5/2021: Tổ chức phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn do Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình xem xét, quyết định.

Bước 7. Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 19/5/2021: Hội đồng tuyển dụng tổng hợp điểm xét tuyển.

Bước 8. Ngày 20/5/2021: Công bố kết quả thi vòng 2, niêm yết công khai kết quả xét tuyển, dự kiến thí sinh trúng tuyển tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường; tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại (nếu có).

Ngày 22/5/2021: Kiểm tra, đối chiếu bản chính các văn bằng, chứng chỉ, các loại giấy tờ ưu tiên của những thí sinh dự kiến trúng tuyển; thu nhận các giấy tờ của thí sinh theo quy định.

Bước 9. Ngày 24/5/2021: Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở trình Sở Nội vụ xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

Bước 10. Sau khi có kết quả phê duyệt kết quả tuyển dụng của cấp có thẩm quyền; Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho thí sinh trúng tuyển.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1.  Nhiệm vụ của Hội đồng tuyển dụng

Hội đồng tuyển dụng viên chức do Giám đốc Sở thành lập; làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết; nhhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng thực hiện theo khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và theo Kế hoạch này.

Báo cáo Giám đốc Sở có văn bản đề nghị có thẩm quyền phê duyệt kết quả tuyển dụng theo quy định.

2.2  Văn phòng

Tham mưu cho Giám đốc Sở thành lập Hội đồng tuyển dụng; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021 đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2.3.  Các phòng, đơn vị có liên quan

Phối hợp với Văn phòng tổ chức thực hiện Kế hoạch này, thực hiện các nội dung theo sự phân công của Hội đồng tuyển dụng viên chức.

VIII. THU LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TỈNH NINH BÌNH NĂM 2021

Mức thu lệ phí thi tuyển dự kiến là 500.000 đồng/01 thí sinh; thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2021. Yêu cầu các đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: chi_tieu_vien_chuc

– Quyết định về việc tuyển dụng: 110-qd-snv_phe_duyet_tuyen_dung_vc_2021

Nguồn tin: sotnmt.ninhbinh.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức mới nhất tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *