Thông báo chính thức vê việc tuyển dụng công chức sở Nội vụ tỉnh Yên Bái năm 2021. 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 12 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021.

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021 như sau:

I. SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

1. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu.

2. Chuyên ngành, vị trí việc làm tuyển dụng (Tại Phụ lục chi tiết kèm theo)

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYÊN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đáp ứng yêu cầu của vị trí dự tuyên như sau:

– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Phụ lục kèm theo Thông báo này);

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (có văn bản, tài liệu minh chứng kèm theo) thì đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ hoặc tin học, không phải kê khai chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học vào Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH YÊN BÁI

Phương thức thi tuyển của sở Nội vụ tỉnh Yên Bái: Thi tuyển

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH YÊN BÁI

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thị kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp công trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề hoặc phát đề) d) Thang điểm: 100 điểm. 3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện
sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm (điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có)) bằng nhau ở chi tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định người trúng tuyến.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Theo mẫu đính kèm. Chú ý:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm; đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên người dân tộc thiểu số nộp kèm thêm giấy khai sinh, các trường hợp được ưu tiên khác nộp kèm thêm giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên để đối chiếu thông tin.

– Mỗi thí sinh nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm và các giấy tờ khác nêu trên (cho vào một túi đựng hồ sơ, ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ, điện thoại liên hệ và kèm theo 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận để gửi thông báo).

– Mỗi thí sinh chi được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.

– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy

– Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm học tập, các giấy tờ khác: bản photo (không yêu cầu chứng thực/công chứng sao y). Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam.

VI. THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYẾN

1. Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 14/5/2021.

2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (Tổ 14, đường Điện Biên, Phường Đồng tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Số điện thoại liên hệ 0945.780800 hoặc 0216.3852415 (Thường trực Sở Nội vụ).

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Thời gian thi: Trong quý II/2021 (thời gian cụ thể có thông báo sau)

2. Địa điểm thi: Dự kiến tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái (cụ thể có thông báo sau).

VIII. PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Mức phí tạm thu: 300.000 đồng/thí sinh khi nộp hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021. Tất cả các thông tin liên quan đến kỳ thi công chức tỉnh Yên Bái 2021 được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ và trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ: http://sonoivu.yenbai.gov.vn). Đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi.

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: yen-bai-7-20

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-2

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn

Xem thêm tin tuyển dụng lao động, công chức, viên chức năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *