Đã có thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng; sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 378/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của UBND tỉnh về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi; bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện; tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020;

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020 như sau:

1.  Đơn vị, số lượng và vị trí việc làm tiếp nhận

 • Đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang.
 • Số lượng cần tiếp nhận: 03 người.
 • Vị trí việc làm cần tiếp nhận: Chuyên viên Thanh tra; Chuyên viên quản lý về đấu thầu và giám sát đầu tư, Chuyên viên quản lý về doanh nghiệp và kinh tế tập thể.

2.  Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận tuyển dụng công chức

a) Đối tượng tiếp nhận tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Tuyên Quang.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận tuyển dụng công chức

Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, cụ thể:

 • 03 chỉ tiêu có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận.
 • Có đủ điều kiện tiêu chuẩn và kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định hiện hành của Nhà nước. Cụ thể:
 • Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan; đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 • Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được
 • Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Người đăng ký dự tuyển gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

 • Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh cỡ 3×4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác).
 • Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan; tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày; tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực các văn bằng; chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
 • Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan; đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ; công chức, viên chức.
 • Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người tham gia dự tuyển.

4.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận nhận hồ sơ tuyển dụng công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2020: 30 ngày, từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2021; trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 177, đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Người tiếp nhận hồ sơ: ông Đỗ Mạnh Dũng, Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại di động: 0982.942.627

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang; Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; Trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang; và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang./.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Xem thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 tại đây.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *