Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-NBV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh Cà Mau sửa đổi, bổ sung, sửa đổi một số điều của các Quyết định liên quan đến lĩnh vực công chức, viên chức;

Căn cứ Công văn số 2795/UBND-NC ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh Cà Mau về việc tập trung sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển dụng viên chức (thi tuyển) trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật.
 • Có đơn đăng ký dự tuyển.
 • Có lý lịch rõ ràng.
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
 • Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Số lượng, vị trí cần tuyển: 78 chỉ tiêu (Có Phụ lục kèm theo)

3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

 • Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày: Từ ngày 09/6/2020 (ngày ra Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại cơ quan, theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP) đến 17 giờ, ngày 08/7/2020. Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo, số 01, Bà Triệu, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau (Điện thoại 02903.837.338)
 • Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Thí sinh phải ghi rõ ràng, đầy đủ, đúng thông tin của người dự tuyển. Nếu khai gian lận thông tin thì Hội đồng tuyển dụng xóa tên khỏi danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả tuyển dụng và không hoàn trả lại hồ sơ, lệ phí đăng ký dự tuyển.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

a) Thời gian

 • Ngày 09/7/2020: Niêm yết danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển (trước ngày tổ chức thi tối thiểu là 05 ngày làm việc, theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP).
 • Từ ngày 11/7/2020 đến ngày 12/7/2020: Tổ chức sinh hoạt quy chế thi và ôn tập cho thí sinh.
 • Từ ngày 14/7/2020 đến ngày 16/7/2020: Thi vòng 1.
 • Ngày 21/7/2020: Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 (chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc thi vòng 1, theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP).
 • Từ ngày 23/7/2020 đến ngày 26/7/2020: Thi vòng 2 (chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2, theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP).
 • Ngày 31/7/2020: Niêm yết công khai kết quả thi tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển (chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2, theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP).

b) Địa điểm

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, số 04, Lê Thị Riêng, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

5. Hình thức, nội dung thi tuyển

Thi tuyển theo nội dung, hình thức và thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Tổ chức thi tuyển được thực hiện theo 2 vòng thi. Cụ thể như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên máy vi tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;
 • Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 • Hình thức thi: Thi phỏng vấn, thời gian 30 phút.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc qua số điện thoại 02903.837.338 hay 0918.886.926 để biết thêm chi tiết./.

Phiếu đăng ký dự tuyển

Phụ lục chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *