Căn cứ Kế hoạch số 38/KH-SCT ngày 22/4/2020 của Sở Công Thương về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 và Công văn số 580/SNV-CCVC ngày 18/5/2020 của Sở Nội vụ về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020,
Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp; không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo và có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên.
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
 • Có lý lịch rõ ràng.
 • Có văn bằng chuyên môn, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đáp ứng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng:
Sở Công Thương thực hiện tuyển dụng 03 chỉ tiêu viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại.

 • 01 vị trí việc làm thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp, thực hiện việc Tư vấn, thẩm tra, thẩm định kỹ thuật dự án, các công trình kỹ thuật công nghiệp và thương mại khác theo quy định của pháp luật; Theo dõi, soạn thảo các hợp đồng dịch vụ tư vấn, theo dõi doanh thu và thu hồi công nợ của nguồn thu dịch vụ tư vấn,..
  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học ngành Kỹ thuật điện hoặc Điện – điện tử hoặc Điện khí hóa – Cung cấp điện hoặc công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
  • Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chị hoặc chứng nhận ngoại ngữ với trình độ (B hoặc A2) tương đương bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng BGDĐT.
  • Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (A) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT.
 • 01 vị trí việc làm thực hiện công việc hành chính tổng hợp, thực hiện phụ trách thống kê số liệu, tổng hợp, báo cáo chuyên đề, định kỳ, đột xuất,..
  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học ngành Luật  hoặc Quản trị văn phòng.
  • Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chị hoặc chứng nhận ngoại ngữ với trình độ (B hoặc A2) tương đương bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng BGDĐT.
  • Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (A) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT.
 • 01 vị trí việc làm thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn, tổ chức hội thảo các chuyên đề xúc tiến thương mại,..
  • Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học ngành Ngoại thương hoặc Quản lý kinh tế hoặc thương mại – dịch vụ.
  • Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chị hoặc chứng nhận ngoại ngữ với trình độ (B hoặc A2) tương đương bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng BGDĐT.
  • Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (A) theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ TTTT.

3. Phương thức tuyển dụng:
Việc tuyển dụng viên chức của Sở Công Thương được thực hiện thông qua xét tuyển. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức thực hiện theo Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và nội quy, quy chế xét tuyển viên chức quy định tại Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Cụ thể:
* Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
* Vòng 2:

 • Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của các vị trí việc làm cần tuyển.
 • Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
 • Thời gian phỏng vấn 30 phút.
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

b) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.
 • Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.
  Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả phỏng vấn tại vòng 2.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức
Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Tại Phụ lục mẫu phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ (đính kèm Mẫu tại Thông báo này).

6. Phương thức nộp, địa điểm và thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

 • Phương thức nộp và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính qua địa chỉ sau: Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh – Số 02, đường Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh; Điện thoại: 02943. 852594.
 • Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2020.

7. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập 

 • Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 8-9/2020.
 • Địa điểm xét tuyển: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh – Số 02, đường Lý Tự Trọng, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 • Tài liệu ôn tập: Sở Công Thương sẽ có thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh (http://sct.travinh.gov.vn)

8. Thông báo kết quả xét tuyển viên chức

 • Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả vòng 2 của Hội đồng tuyển dụng, Sở Công  Thương niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan. Đồng thời, gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.
 • Sau khi nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Công Thương để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định:
  • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh 4×6), có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển
  • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
  • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
  • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Sở Công Thương sẽ tổ chức kiểm tra hồ sơ, kiểm tra tính hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Công Thương sẽ ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển theo quy định. Đồng thời, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
Mọi chi tiết liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên, người dự tuyển tiếp tục theo dõi các thông tin về tuyển dụng viên chức năm 2020 trên Trang Thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh (http://sct.travinh.gov.vn)

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh./.

Download phiếu dự tuyển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *