Kho Bạc Nhà nước Tuyển dụng Công chức năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2021, KBNN thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYÊN CÔNG CHỨC

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức KBNN:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 35 tuổi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng,

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển:

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

2.1. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh.

b)Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2014/TT-BGDĐT ngày 26/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.

2.2. Vị trí Kế toán viên:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2014/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.

2.3. Vị trí Chuyên viên tin học:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Công nghệ thông tin Công nghệ điện tử, viễn thông Công nghệ kỹ thuật máy tính; Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin; Tin học ứng dụng: Toán tin ứng dụng Kỹ thuật phần mềm; Kỹ thuật điện tử, viễn thông Kỹ thuật mật mã: An toàn thông tin; Điện – điện tử, Vật lý điện tử.

Riêng đối với vị trí Chuyên viên tin học làm việc tại cơ quan KBNN, thí sinh đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc sau đại học thuộc các chuyên ngành nêu trên.

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2014/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

2.4. Vị trí Chuyên viên văn thư, lưu trữ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm có ghi một trong các cụm từ sau: Văn thư, Lưu trữ, Hành chính học, Quản trị văn phòng, Thư viện. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2014/TT-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.

2.5. Vị trí nhân viên bảo vệ:

a) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

b) Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền án, tiền sự.

2.6. Vị trí nhân viên lái xe chở tiền:

a) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

b) Có bằng lái xe chuyên nghiệp hạng B2 trở lên đang được phép sử dụng (được cơ quan có thẩm quyền cấp).

c) Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền án, tiền sự.

Lưu ý:

– Đối với chứng chỉ ngoại ngữ tương đương: Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau còn thời hạn và giá trị sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, do cơ quan có thẩm quyền cấp để thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh trình độ bậc 2 (tương đương trình độ tiếng Anh A2 khung Châu Âu):

+ TOEFL: PBT 400, CBT 97, BT 42, ITP 360 trở lên;
+ IELTS 3.0 trở lên;
+ TOEIC 150 trở lên;

(Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành và Thông báo của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS về việc thay đổi mức tối thiểu quy đổi điêm bài thi TOEFL ITP sang trình độ A2 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) kể từ ngày 01/01/2020).

– Đối với các trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp: thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tại thời điểm nhận hồ sơ và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển, xét tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển, xét tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bằng tốt nghiệp chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng thì không được tham dự kỳ thi.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, bao gồm:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi hoặc xét tại vòng 2.

4. Đăng ký tham gia dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển:

Những người có đủ các điều kiện nêu trên nếu tham gia dự tuyển phải nộp 02 bộ Phiếu đăng ký dự tuyển công chức về KBNN nơi đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ Phiếu đăng ký dự tuyển gồm các thành phần tài liệu sau:

(1) Phiếu đăng ký thi tuyển đối với thí sinh đăng ký thi tuyển theo mẫu 01 đính kèm, phiếu đăng ký xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo mẫu 02 đính kèm. Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký, ghi rõ họ tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

(2) Bản phô tô bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập, trong đó: đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh nộp bản photo văn bằng, bảng điểm học tập (kèm bản dịch sang tiếng Việt) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(3) Trường hợp được miễn ngoại ngữ:

– Trường hợp người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, yêu cầu nộp bản chụp (bản photo) một trong các giấy tờ sau:

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ,

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số trường hợp dự tuyển vào công chức ở vùng dân tộc thiểu số

Nếu là người dân tộc thiểu số; nộp Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc).

(4) Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức nộp bản chụp (phô tô) giấy chứng nhận ưu tiên, cụ thể:

– Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, nộp bản sao (không cần chứng thực) một trong các giấy tờ sau:

+ Bản sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang”, “Anh hùng Lao động”, “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Thẻ (thương binh, bệnh binh…); “Quyết định được hưởng chính sách là thương binh”; “Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học”;

+ Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.

– Đối với Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân…

– Đối với người dân tộc thiểu số: Nộp Giấy khai sinh ghi rõ dân tộc thiểu số, trường hợp giấy khai sinh không ghi rõ thành phần dân tộc thì bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân.

(5) 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 06 tháng gần đây nhất tính đến thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh: 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

Lưu ý:

– Người dự tuyên phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điểm (4) nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp giấy xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) nêu trên cùng với

Phiếu đăng ký dự tuyên, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét ưu tiên trong tuyển dụng.

– Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Các thành phần hồ sơ phải được kẹp với nhau, bỏ vào 01 phong bì dán kín. Bên ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký thi tuyển vị trí …” đối với trường hợp đăng ký thi tuyên hoặc “Hồ sơ đăng ký xét tuyên bảo vệ hoặc lái xe chở tiền” đối với trường hợp đăng ký xét tuyển công chức bảo vệ hoặc lái xe chở tiền; họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi; tên và địa chỉ KBNN nơi đăng ký dự tuyển.

– Mỗi bộ Phiếu đăng ký dự tuyển được sắp xếp theo thứ tự như trên và các thành phần tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký được dập ghim lại với nhau, người dự tuyên không phải cho vào bì đựng hồ sơ nếu nộp trực tiếp.

– Người dự tuyển lấy mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyên trên website Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn hoặc website KBNN tại địa chỉ https://www.vst.mof.gov.vn.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN tỉnh nào thì nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyên tại KBNN tỉnh đó.

4.2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

4.2.1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ nêu tại mục hồ sơ tuyển dụng nêu trên thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4.2.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyên dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG TUYỂN DỤNG:

1. Đối với thi tuyển:

1.1. Các môn thi và hình thức thi:

Thí sinh đăng ký dự thi tuyển vào các ngạch Chuyên viên nghiệp vụ, Kế toán viên, Chuyên viên tin học và Chuyên viên văn thư, lưu trữ được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

(1) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung:

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

– Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi là 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi là 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

(2) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

– Hình thức thi: Thi viết.

– Thời gian thi: 180 phút.

– Thang điểm: Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

+ Đối với vị trí chuyên viên nghiệp vụ: nội dung liên quan đến lĩnh vực ngân sách và đầu tư công:

+ Đối với vị trí kế toán viên: nội dung liên quan đến lĩnh vực kế toán;

+ Đối với vị trí chuyên viên tin học: nội dung liên quan đến lĩnh vực về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm – mạng máy tính và truyền thông); hệ điều hành Window, quản trị Cơ sở dữ liệu; ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word);

+ Đối với vị trí văn thư, lưu trữ: nội dung về văn thư – lưu trữ, lưu trữ học và quản trị văn phòng hành chính văn thư.

1.2. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:

Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

1.3. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức KBNN phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc KBNN quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

2. Đối với xét tuyển:

2.1. Đối tượng xét tuyển:

Xét tuyển vị trí nhân viên bảo vệ, nhân viên lái xe chở tiền.

2.2. Hình thức và nội dung xét tuyển:

2.2.1. Hình thức xét tuyển:

Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2.2.2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo 02 vòng như sau:

(1) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

(2) Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm:

+Luật Cán bộ, công chức,

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KBNN khu vực trực thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

+ Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí dự tuyển: + Kỹ năng giao tiếp, ứng xử của người dự tuyển. – Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2.3. Kết quả xét tuyển và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng công chức:

2.3.1. Kết quả xét tuyển:

Kết quả xét tuyển: Bằng tổng điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có).

2.3.2. Xác định người trúng tuyên trong kỳ xét tuyển dụng công chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức KBNN phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc KBNN quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

* Chỉ tiêu thi tuyển: 1.193 chỉ tiêu (gồm 1.189 chỉ tiêu của KBNN và 04 chỉ tiêu của Cơ quan Bộ Tài chính), trong đó:

– Chuyên viên nghiệp vụ: 503 chỉ tiêu,

– Kế toán viên: 621 chỉ tiêu;

– Chuyên viên tin học: 39 chỉ tiêu (gồm các vị trí chuyên viên quản trị hệ thống, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, chuyên viên quản lý an ninh thông tin, chuyên viên đảm bảo kỹ thuật);

– Chuyên viên văn thư, lưu trữ: 30 chỉ tiêu, trong đó: 26 chỉ tiêu làm việc tại KBNN và 04 chỉ tiêu làm việc tại cơ quan Bộ Tài chính (03 chỉ tiêu Văn phòng Bộ và 01 chỉ tiêu Vụ Chính sách thuế) được ghép cùng kỳ thi tuyển dụng của KBNN.

Lưu ý: Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vị trí văn thư, lưu trữ Bộ Tài chính phải ghi rõ nội dung vị trí đăng ký dự tuyển là chuyên viên văn thư, lưu trữ và đơn vị đăng ký dự tuyển vào 1 trong 2 đơn vị là Văn phòng Bộ Tài chính hoặc Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính tại Phiếu đăng ký thi tuyên đính kèm (Mẫu số 01).

* Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng số 160 chỉ tiêu, trong đó:

– Nhân viên bảo vệ: 156 chỉ tiêu;

– Nhân viên lái xe chở tiền: 04 chỉ tiêu;

* Chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng thí sinh xem tại 02 phụ lục đính kèm thông báo này:

– Phụ lục 01: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước năm 2021;

– Phụ lục 02: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức bảo vệ, lái xe chở tiền Kho bạc Nhà nước năm 2021.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN, XÉT TUYÊN

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, KBNN thông báo dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển và xét tuyển như sau:

1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

1.1. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Quý III năm 2021.

1.2. Địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển:

– Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào: tại Thành phố Hồ Chí Minh. – Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra tại thành phố Hà Nội.

2. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

2.1. Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển: Quý III năm 2021.

2.2. Địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển:

– Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

– Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra: tại thành phố Hà Nội.

Lưu ý:

– Kho bạc Nhà nước sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, danh sách thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển, thời gian, địa điểm chính thức tổ chức thi tuyển, xét tuyển, kết quả thi tuyển, xét tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) trên Website của Bộ Tài chính (địa chỉ https://mof.gov.vn), Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn).

– Thí sinh đã được tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông tin về thời gian, địa điểm chính thức tổ chức thi tuyển, xét tuyển và kết quả thi tuyển, xét tuyển tại Website của Bộ Tài chính (địa chỉ https://mof.gov.vn) và Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn).

V. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

1.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 03/6/2021 đến hết ngày 02/7/2021. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

1.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan KBNN thí sinh nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển về cơ quan KBNN.

– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên văn thư lưu trữ Văn phòng Bộ Tài chính và chuyên viên văn thư lưu trữ Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính: thí sinh nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển về cơ quan KBNN.

– Đối với các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội: thí sinh nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện theo hình thức bảo đảm về KBNN nơi đăng ký dự tuyển. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển được tính theo dấu bưu điện.

– Đối với các tỉnh còn lại: thí sinh nộp trực tiếp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển.

(Địa chỉ cơ quan KBNN, KBNN tỉnh, thành phố theo phụ lục 03 đính kèm)

2. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đ/người theo cách thức:

– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan KBNN: thí sinh nộp lệ phí dự tuyển tại cơ quan KBNN.

– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên văn thư lưu trữ Bộ Tài chính: thí sinh nộp lệ phí dự tuyển tại cơ quan KBNN.

– Đối với các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội, thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện: Sau khi hết giãn cách xã hội, thí sinh đến nộp lệ phí dự tuyển trực tiếp tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thông báo hết giãn cách xã hội của cấp có thẩm quyền. Quá thời hạn nêu trên, thí sinh sẽ không được tham dự thi tuyển, xét tuyển.

– Đối với các tỉnh còn lại: thí sinh nộp lệ phí dự tuyển cùng hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển.
– Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, phỏng vấn xét tuyển, KBNN không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

3. Lưu ý:

– Thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển phải thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (thi tuyển hoặc xét tuyển) vào 01 vị trí dự tuyển tại 01 KBNN nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

– KBNN không hoàn trả lại bộ Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển mà thí sinh đã nộp.

– KBNN không tổ chức các lớp ôn thi tuyển, xét tuyển; không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn thi tuyển, xét tuyển. KBNN không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn thi và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

Mọi chi tiết cụ thể, thí sinh liên hệ số điện thoại của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của từng KBNN nơi đăng ký dự tuyển theo Phụ lục 03 đính kèm./.​

Tệp đính kèm:

Nguồn tin: vst.mof.gov.vn

Học viện Ngân hàng tuyển dụng viên chức năm 2020

Học viện Ngân hàng tuyển dụng viên chức và người lao động năm 2020 như sau:

 1. Số lượng tuyển dụng: 19 chỉ tiêu
 2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển
 3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 26/11/2020

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng 212 Học viện Ngân hàng, số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội.

*Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: hvnh.edu.vn

Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021

Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, trong đó:

– Giáo viên nhiều môn: 02 người
– Giáo viên môn Tiếng Anh: 01 người
– Giáo viên môn Tin học: 01 người

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày thông báo công khai

– Địa điểm nhận hồ sơ: Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh

CHI TIẾT TUYỂN DỤNG NHƯ SAU:

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

– Phụ lục chi tiết

Nguồn: binhchanh.hochiminhcity.gov.vn

UBND quận Tân Phú, TP.HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021

UBND quận Tân Phú, TP.HCM tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau:

I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN

Căn cứ quy mô trường lớp, học sinh, đề án vị trí việc làm và nhu cầu đội ngũ giáo viên, nhân viên của các trường học trên địa bàn quận, trên cơ sở thực trạng số lượng người làm việc hiện có trong đơn vị sự nghiệp và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp giảm do nghỉ hưu, nghỉ việc. Do đó, ngành giáo dục quận Tân Phú cần bổ sung thêm 238 người làm việc (viên chức) cho năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

– Cấp mầm non: Nhu cầu tuyển dụng 04 viên chức (nhân viên Văn thư với chức danh nghề nghiệp văn thư trung cấp tương đương hạng IV trở lên). Cụ thể:

+ Trường Mầm non Bông Sen nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức;

+ Trường Mầm non Phượng Hồng nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức;

+ Trường Mầm non Hoa Hồng nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức;

+ Trường Mầm non Vàng Anh nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức.

– Cấp tiểu học: Nhu cầu tuyển dụng tuyển dụng 108 viên chức (90 giáo viên với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV trở lên; 03 nhân viên Văn thư với chức danh nghề nghiệp văn thư trung cấp tương đương hạng IV trở lên; 05 nhân viên Công nghệ thông tin với chức danh nghề nghiệp Quản trị viên hệ thống hạng IV trở lên; 02 nhân viên Thư viện, thiết bị với chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV trở lên; 08 nhân viên Hỗ trợ khuyết tật với chức danh nghề nghiệp Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng IV). Cụ thể:

+ Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh nhu cầu tuyển dụng 08 viên chức (01 giáo viên dạy nhiều môn; 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội, 04 giáo viên dạy Tiếng Anh; 01 nhân viên Công nghệ thông tin; 01 nhân viên Thư viện, thiết bị);

+ Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhu cầu tuyển dụng 16 viên chức (08 giáo viên dạy nhiều môn, 05 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Âm nhạc,  01 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Duy Tân nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Hiệp Tân nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức (01 giáo viên dạy Tin học);

+ Trường Tiểu học Hồ Văn Cường nhu cầu tuyển dụng 07 viên chức (01 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên Thể dục, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội, 02 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Huỳnh Văn Chính nhu cầu tuyển dụng 16 viên chức (04 giáo viên dạy nhiều môn, 04 giáo viên dạy Tiếng Anh, 02 giáo viên Thể dục, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 03 giáo viên dạy Mỹ thuật, 01 giáo viên Tổng phụ trách và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Lê Lai nhu cầu tuyển dụng 08 viên chức (01 giáo viên dạy nhiều môn, 04 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 01 giáo viên Tổng phụ trách, 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Lê Thánh Tông nhu cầu tuyển dụng 06 viên chức (01 giáo viên dạy nhiều môn, 02 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 nhân viên Văn thư);

+ Trường Tiểu học Lê Văn Tám nhu cầu tuyển dụng 07 viên chức (06 giáo viên dạy nhiều môn, 01 giáo viên dạy Tiếng Anh);

+ Trường Tiểu học Phan Chu Trinh nhu cầu tuyển dụng 13 viên chức (04 giáo viên dạy nhiều môn, 01 giáo viên dạy nhiều môn kiêm nhiệm công tác Phổ cập giáo dục, 03 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 giáo viên Tổng phụ trách, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 nhân viên Thư viện, thiết bị);

+ Trường Tiểu học Tân Hóa nhu cầu tuyển dụng 04 viên chức (01 giáo viên dạy nhiều môn, 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội, 01 nhân viên Văn thư);

+ Trường Tiểu học Tân Hương nhu cầu tuyển dụng 12 viên chức (03 giáo viên dạy nhiều môn, 05 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường Tiểu học Tân Sơn Nhì nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 giáo viên dạy nhiều môn và 01 nhân viên Văn thư);

+ Trường Tiểu học Tân Thới nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội;

+ Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 giáo viên dạy Tin học và 01 giáo viên Tổng phụ trách);

+ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 giáo viên dạy Tiếng Anh và 01 giáo viên dạy Tin học).

– Cấp trung học cơ sở: Nhu cầu tuyển dụng tuyển dụng 110 viên chức (86 giáo viên với chức danh nghề nghiệp trung học cở sở hạng III trở lên; 01 nhân viên Văn thư với chức danh nghề nghiệp văn thư trung cấp tương đương hạng IV trở lên; 08 nhân viên Công nghệ thông tin với chức danh nghề nghiệp Quản trị viên hệ thống hạng IV trở lên; 01 nhân viên Thư viện với chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng IV trở lên; 05 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm với chức danh nghề nghiệp Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (tương đương hạng III giáo viên THCS); 08 nhân viên Hỗ trợ khuyết tật với chức danh nghề nghiệp Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng IV); 01 nhân viên Thủ quỹ với chức danh nghề nghiệp tương đương nhân viên thủ quỹ cơ quan. Cụ thể:

+ Trường THCS Đặng Trần Côn nhu cầu tuyển dụng 07 viên chức (02 giáo viên dạy Ngữ Văn, 01 giáo viên dạy Địa lý, 01 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Thể dục và 02 giáo viên dạy Âm nhạc);

+ Trường THCS Đồng Khởi nhu cầu tuyển dụng 06 viên chức (01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nông nghiệp, 01 giáo viên dạy Vật lý kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 01 giáo viên dạy Ngữ văn, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm);

+ Trường THCS Lê Lợi nhu cầu tuyển dụng 06 viên chức (01 giáo viên dạy Lịch sử, 01 giáo viên dạy Giáo dục công dân (Giáo dục chính trị), 02 giáo viên dạy Tin học, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường THCS Hoàng Diệu nhu cầu tuyển dụng 17 viên chức (01 giáo viên dạy Lịch sử, 04 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Toán, 01 giáo viên dạy Địa lý, 01 giáo viên dạy Hóa học kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 02 giáo viên dạy Âm nhạc, 03 giáo viên dạy Tin học, 01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 01 nhân viên Văn thư và 01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm);

+ Trường THCS Hùng Vương nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức (01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm);

+ Trường THCS Lê Anh Xuân nhu cầu tuyển dụng 14 viên chức (02 giáo viên dạy Ngữ văn, 01 giáo viên dạy Địa lý, 02 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Toán, 01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nông nghiệp, 01 giáo viên dạy Thể dục, 01 giáo viên dạy Tin học, 02 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 01 nhân viên Công nghệ thông tin và 01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm);

+ Trường THCS Nguyễn Trãi nhu cầu tuyển dụng 10 viên chức (01 giáo viên dạy Lịch sử, 01 giáo viên dạy Địa lý, 01 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Sinh học kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên dạy Vật lý kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 giáo viên dạy Giáo dục công dân (Giáo dục chính trị) kiêm nhiệm công tác Tổng phụ trách đội, 01 nhân viên Thư viện và 01 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm);

+ Trường THCS Nguyễn Huệ nhu cầu tuyển dụng 02 viên chức (01 giáo viên dạy Lịch sử, 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường THCS Phan Bội Châu nhu cầu tuyển dụng 07 viên chức (01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên về kỹ thuật nữ công, 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 02 giáo viên dạy Tin học, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 01 nhân viên Công nghệ thông tin và 01 nhân viên Thủ quỹ);

+ Trường THCS Tân Thới Hòa nhu cầu tuyển dụng 01 viên chức (01 giáo viên dạy Ngữ Văn);

+ Trường THCS Thoại Ngọc Hầu nhu cầu tuyển dụng 05 viên chức (01 giáo viên dạy Giáo dục công dân (Giáo dục chính trị), 01 giáo viên dạy Hóa học kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên Vật lý kiêm Tổng phụ trách Đội, 01 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 nhân viên Công nghệ thông tin);

+ Trường THCS Tôn Thất Tùng nhu cầu tuyển dụng 17 viên chức (04 giáo viên dạy Ngữ văn, 01 giáo viên dạy Lịch sử, 01 giáo viên dạy Địa lý, 04 giáo viên dạy Tiếng Anh, 01 giáo viên dạy Hóa học kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên dạy Sinh học kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 giáo viên dạy Thể dục, 01 giáo viên dạy Âm nhạc, 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 01 giáo viên dạy Tin học, 01 nhân viên Công nghệ thông tin).

+ Trường THCS Trần Quang Khải nhu cầu tuyển dụng 03 viên chức (01 giáo viên dạy Vật lý kiêm nhiệm thực hành phòng thí nghiệm, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật, 01 nhân viên Công nghệ thông tin).

+ Trường THCS Võ Thành Trang nhu cầu tuyển dụng 14 viên chức (02 giáo viên dạy Ngữ văn, 01 giáo viên dạy Lịch sử, 01 giáo viên dạy Giáo dục công dân (Giáo dục chính trị),  02 giáo viên dạy Công nghệ chuyên ngành về Kỹ thuật nữ công, 01 giáo viên dạy Công nghệ chuyên ngành về Kỹ thuật nông nghiệp, 01 giáo viên dạy Âm nhạc , 01 giáo viên dạy Mỹ thuật, 03 giáo viên dạy Tin học, 01 nhân viên Hỗ trợ giáo dục khuyết tật và 01 Công nghệ thông tin);

– Trường Chuyên biệt Bình Minh nhu cầu tuyển dụng 16 viên chức (06 giáo viên dạy Giáo dục đặc biệt với chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV trở lên; 10 nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật với chức danh nghề nghiệp Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật (hạng IV).

II.  TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng dự tuyển: Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Điều kiện dự tuyển theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, cụ thể

3.1. Người dự tuyển vị trí giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo quy định, cụ thể:

a) Vị trí giáo viên bậc học tiểu học:

Có bằng cử nhân (đại học) thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp không có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng choViệt Nam;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ và  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Vị trí giáo viên bậc học trung học cơ sở:

Có bằng cử nhân (đại học) thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên. Trường hợp không có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Liên Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Nội vụ và  Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.2. Người dự tuyển vị trí nhân viên thư viện, văn thư, thiết bị, thủ quỹ, công nghệ thông tin và nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật phải đạt trình độ chuẩn theo quy định, cụ thể:

a) Vị trí nhân viên Thư viện (THCS) và nhân viên Thư viện, thiết bị (TH)

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên quan. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (yêu cầu thời lượng học từ 180 tiết trở lên);

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 19 tháng 5 năm 2015 của Bộ Văn hóa thể thao du lịch – Bộ Nội vụ và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Vị trí nhân viên Văn thư

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ. Nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức, nghiệp vụ văn thư  được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp (yêu cầu thời lượng học từ 180 tiết trở lên);

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Vị trí nhân viên Thiết bị, thí nghiệm

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

d) Vị trí nhân viên Thủ quỹ

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán, chế độ tiền lương.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

đ) Vị trí nhân viên Công nghệ thông tin (CNTT):

– Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc Tin học trở lên.

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

e) Vị trí nhân viên hỗ trợ giáo dục khuyết tật (GDKT):

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên một trong các ngành: sư phạm, y tế, công tác xã hội, tâm lí và có chứng chỉ nghiệp vụ về hỗ trợ giáo dục người khuyết tật theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin.

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức: Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển: Căn cứ trên Phiếu đăng ký dự tuyển và kết quả sát hạch (bằng hình thức phỏng vấn). Việc xét tuyển dụng viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

+ Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển về điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Thang điểm phỏng vấn: Được tính theo thang điểm 100.

3. Thời gian phỏng vấn: Tối đa 30 phút/thí sinh.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm của từng đơn vị đăng ký nhu cầu tuyển dụng.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn này cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định hủy kết quả trúng tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

– Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

5. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả vòng 2.

6. Lệ phí tuyển dụng: Căn cứ theo quy định hiện hành tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển và phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

IVTHỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (kèm hồ sơ minh chứng):

– Thời gian tiếp nhận: Từ ngày 31/7/2020 đến hết ngày 31/8/2020 theo giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần.

– Hình thức tiếp nhận: Theo đường bưu điện. Do đang trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị tất cả thí sinh vui lòng gửi theo đường bưu điện.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Số 70A, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

3. Số điện thoại bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Liên hệ vào giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 qua số điện thoại (028). 39734230 hoặc (028). 39734231.

V. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA DỰ TUYỂN

– Bước 1: Thí sinh tải Mẫu Phiếu đăng ký và chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ minh chứng gửi qua đường Bưu điện (Thư bảo đảm) về “Bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Phòng Giáo dục và Đào quận Tân Phú. Địa chỉ số 70A, đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.”

– Bước 2: Bộ phận tiếp nhận sẽ gửi biên nhận và cấp mã đăng ký qua hộp thư điện tử cá nhân cung cấp trong thời gian 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của thí sinh (theo dấu bưu điện). Nếu trong thờigian 01 tuần thí sinh chưa nhận đượcsau khi gửi qua bưu điện, có thể phản hồi qua số điện thoại bộ phận tiếp nhận để được kiểm tra, hướng dẫn.

– Bước 3: Thí sinh sử dụng phần mềm quét mã QR trên biên nhận để biết mã số đăng ký dự tuyển. Sau khi có mã đăng ký tuyển dụng, thí sinh đăng nhập vào mục Trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo http://www.tanphuhcm.com, vào mục Tuyển dụng/ Đăng ký thông tin tuyển dụng/ thí sinh cập nhật thông tin, dữ liệu trực tuyến theo hướng dẫn của hệ thống. Sau 31/8/2020, hệ thống sẽ tự động khóa lại. Thí sinh không đăng nhập xem như hủy bỏ đăng ký tuyển dụng.

* Thành phần hồ sơ minh chứng đính kèm Phiếu đăng ký dự tuyển (01 bộ duy nhất. Do gửi qua bưu điện nên thí sinh vui lòng liên hệ cơ quan công chứng gần nhất để chứng thực Văn bằng, chứng chỉ liên quan)

a) Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có dán ảnh, xác nhận của địa phương trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Theo mẫu). Bản sơ yếu lý lịch phải ghi đầy đủ thông tin các mục, không để trống.

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ (tin học, ngoại ngữ, …), kết quả học tập toàn khóa theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được chứng thực hoặc đối chiếu bản chính theo quy định. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

Lưu ý: Chỉ nhận chứng chỉ, không nhận giấy chứng nhận đối với chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ, nghiệp vụ sư phạm. Giấy chứng nhận không thay thế cho chứng chỉ.

+ Đối với Trình độ Tin học A, B, C chỉ xét chứng chỉ trước năm 2017. Chứng chỉ sau năm 2017; các loại Giấy chứng nhận trình độ Tin học; chứng chỉ không thuộc danh mục cho phép đào tạo sẽ không đủ điều kiện tham gia tuyển dụng.

+ Đối với Trình độ Ngoại ngữ A, B, C chỉ xét chứng chỉ trước năm 2019 sử dụng Phôi bằng có tem của Bộ giáo dục trên góc trái chứng chỉ. Chứng chỉ A, B, C từ năm 2020; các loại Giấy chứng nhận trình độ ngoại ngữ; chứng chỉ không thuộc danh mục cho phép đào tạo sẽ không đủ điều kiện tham gia tuyển dụng

c) Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước; sổ hộ khẩu thường trú (tỉnh hoặc thành phố). Nếu ngoài tỉnh, thí sinh bổ sung thêm Giấy đăng ký tạm trú, tạm vắng tại thành phố Hồ Chí Minh (nếu có cư trú tại Thành Phố Hồ Chí Minh trong thời gian tổ chức xét tuyển)

d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe ((Khám và xét nghiệm đầy đủ. Lý do khám: Tham gia dự tuyển viên chức ngành giáo dục).

đ)  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực hoặc đối chiếu bản chính theo đúng quy định.

(Thí sinh có thể chuẩn bị thêm từ 01 – 02 bộ hồ sơ để nộp cho Hiệu trưởng đơn vị (nếu trúng tuyển) hoặc tham gia dự tuyển tại các Quận/ huyện khác; hạn chế phải xác nhận, sao y, chứng thực nhiều lần)

* NHỮNG ĐIỀU THÍ SINH CẦN GHI NHỚ

– Trong thời gian đăng ký, thí sinh thường xuyên theo dõi thông tin trên trang thông tin điện tử của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú kể từ ngày đăng thông tin trực tuyến và nhận được biên nhận hồ sơ của bộ phận tiếp nhận để tham gia dự tuyển đúng tiến độ, thời gian theo quy định.

– Mỗi thí sinh chỉ đăng ký một lần với số chứng minh nhân dân cá nhân, lưu giữ cẩn thận hồ sơ cá nhân trong suốt quá trình tham gia dự tuyển. Thí sinh mang theo chứng minh nhân dân và hồ sơ bản chính liên quan trong suốt quá trình tham gia dự tuyển.

– Thí sinh tham gia dự tuyển điền đầy đủ chi tiết thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký. Thí sinh có trách nhiệm kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, xác định sự phù hợp với điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm muốn đăng ký tham gia dự tuyển; chuẩn bị kỹ lưỡng hồ sơ, chữ viết rõ ràng; sắp xếp hồ sơ minh chứng đầy đủ, ngay ngắn, gọn gàng, hồ sơ được bấm hoặc kẹp ghim cẩn thận theo đúng trình tự để tránh thất lạc, đồng thời thể hiện sự nghiêm túc của thí sinh trong công tác tuyển dụng (Tuyệt đối không nhờ người khác viết giúp hoặc đi thay).

– Đối với thí sinh đang là viên chức có nhu cầu tham gia xét tuyển phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị nơi công tác cho phép tham gia và cam kết thực hiện chấm dứt hợp đồng nếu trúng tuyển để thực hiện thủ tục hồ sơ và nhận nhiệm vụ công tác tại đơn vị mới.

– Thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào ngành giáo dục khi liên hệ công tác hoặc tham gia dự tuyển cần lưu ý trang phục, ngôn phong, tác phong luôn đảm bảo tính chuẩn mực, mô phạm, lịch sự. Nam: Áo sơ mi, quần tây; Nữ: Áo sơ mi, quần tây hoặc trang phục công sở (Mặc áo dài khi tham gia vòng phỏng vấn và đi dạy chính thức). Không đưa người thân, bạn bè của thí sinh vào khu vực đăng ký hoặc tham gia dự tuyển; không tiếp thí sinh có trang phục, tác phong, thái độ không nghiêm túc (mặc áo thun, quần jean, tóc nhuộm màu, lớn tiếng, nói trống không, …)

– Tất cả thông tin và hướng dẫn về công tác  tuyển dụng đều được công khai, rõ ràng. Nếu có khó khăn, vướng mắc, thí sinh liên hệ trực tiếp Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Phú vào giờ hành chính để được Bộ phận tiếp nhận hướng dẫn, không nên thông qua bất kỳ tổ chức, cá nhân trung gian nào nhằm tránh việc thực hiện không đúng quy định, đồng thời tránh bị kẻ xấu dựa vào tâm lý lo lắng, thiếu sáng suốt của thí sinh nhằm trục lợi vì lợi ích cá nhân./.

Tài liệu đính kèm:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Sơ yếu ly lịch

>>>>Hoặc ứng tuyển trực tiếp: Tại đây

Nguồn: tanphuhcm.com

Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 1594/SNV-CCVC ngày 29/7/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trực thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 1594/SNV-CCVC ngày 29/7/2020 về Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trực thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc; Giao Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lộc thực hiện tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định với các nội dung chính như sau:

1.1. Số lượng cần tuyển dụng: 02 người (Vị trí việc làm: 01 phụ trách thông tin, truyền thông, tuyên truyền, cổ động; 01 phụ trách văn hóa, văn nghệ).

1.2. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

– Vị trí việc làm Thông tin, truyền thông, tuyên truyền, cổ động: Yêu cầu tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Mỹ thuật, Luật, Quản lý văn hóa, Ngữ văn, Triết học.

– Vị trí việc làm Văn hóa, văn nghệ: Yêu tốt nghiệp Đại học trở lên, thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Du lịch, Việt Nam học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

2. Về hình thức tuyển dụng: Xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa Dự thảo bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐUBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2235/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017; Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

3. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng viên chức tại Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch trực thuộc UBND huyện Vĩnh Lộc, đảm bảo đúng các quy định hiện hành của pháp luật; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định./.

Nguồn: truyenhinhthanhhoa.vn

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp TP.Đà Nẵng tuyển dụng viên chức năm 2020

Thực hiện Quyết định số 448/QĐ-SNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu công nghệ cao Đà Nẵng thuộc Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thành phố Đà Nẵng năm 2020, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 25/07/2020 đến hết ngày 25/08/2020

– Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Tầng 30, Trung tâm Hành chính Thành phố Đà Nẵng, Số 24 Trần Phú, Thành Phố Đà Nẵng.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:

Nguồn: dhpiza.danang.gov.vn

Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31/8/2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, viên chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1100/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về giao biên chế công chức , biên chế sự nghiệp của các sở, cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, năm 2020;

Căn cứ văn bản số 6552/UBND-THKH ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải;

Căn cứ văn bản số 1062/SNV-CCVC ngày 29/05/2020 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải; Sở Giao thông vận tải xây dựng Phương án tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức và số lượng người làm việc tại Thanh tra Sở GTVT có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, am hiểu nghề nghiệp, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đủ sức khỏe để đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

2. Yêu cầu

– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được giao và dự toán tiền lương của đơn vị được giao hàng năm;

– Đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, đúng pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh;

– Người được tuyển dụng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển và đáp ứng các yêu cầu của vị trí việc làm;

– Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức.

II. NHU CẦU VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 người

2. Vị trí việc làm cần tuyển dụng

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung.

Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật viên chức; Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cụ thể:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. – Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển. – Có lý lịch rõ ràng.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Đủ sức khoẻ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn

a) Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động chuyên môn, nghề nghiệp:

Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: luật, giao thông vận tải, xây dựng, hàng hải, cơ khí, công nghệ thông tin, kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV.

b) Vị trí việc làm gắn với công việc phục vụ:

– Vị trí Tổ chức – Nhân sự: Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành: hành chính công, quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, luật; đã được đào tạo về nghiệp vụ quản lý nhân sự; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/08/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV.

– Vị trí Kế toán: Yêu cầu tốt nghiệp đại học thuộc các ngành hoặc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán.

– Vị trí Thủ quỹ: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên thuộc các ngành hoặc chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kinh tế.

– Vị trí Văn thư – lưu trữ: Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì đã được đào tạo, có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư; đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

3.3. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học

a) Về trình độ ngoại ngữ:

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ đại học.

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc đối với chức danh nghề nghiệp viên chức yêu cầu trình độ cao đẳng, trung cấp.

b) Về trình độ tin học:

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc tương đương theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

4. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

4.1. Ưu tiên xét tuyển đối với người đang hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải, có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

4.2. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

4.3. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

4.4. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

III. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

1.1.  Hồ  sơ  dự  tuyển  viên  chức  thực  hiện  theo  theo  Nghị  định  số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

– Bản sơ yếu lí lịch tự thuật có dán ảnh 4x6cm, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ xét tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– Chứng minh nhân dân, hoặc Căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 02 ảnh 4x6cm.

– Toàn bộ hồ sơ đựng trong túi đựng hồ sơ.

1.2. Mỗi người chỉ được đăng ký vào 01 vị trí tuyển dụng trong kỳ xét tuyển; nếu vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc hủy kết quả dự xét tuyển; Khi đến nộp Hồ sơ, mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ ưu tiên (nếu có) để đối chiếu với bản sao.

1.3. Việc kê khai thông tin đào tạo trong Phiếu đăng ký dự tuyển: nếu có nhiều văn bằng chuyên môn, chỉ lựa chọn và ghi 01 văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

(gửi kèm Phương án này mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển)

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển: từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/7/2020, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm thu Hồ sơ đăng ký dự tuyển: tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải Địa chỉ: số 42 Đại Lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP. Thanh Hóa; số điện thoại: 02373.854.401; 02373.852.360.

3. Lưu ý:

Người dự tuyển trực tiếp nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển, khi nộp có phiếu giao nhận hồ sơ của người dự tuyển và bộ phận tiếp nhận.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển không trả lại và không được dùng để xét tuyển dụng lần sau.

4. Phí tuyển dụng

Người đủ điều kiện dự tuyển nộp lệ phí xét tuyển 500.000đ/người (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Trường hợp người không đủ điều kiện xét tuyển, người đăng ký mà không tham gia xét tuyển hoặc người tham gia xét tuyển nhưng không trúng tuyển, Sở Giao thông vận tải không hoàn trả hồ sơ đăng ký và lệ phí dự xét tuyển.

IV. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1. Hình thức xét tuyển

Thực hiện theo hình thức xét tuyển được quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

2. Phương thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng, như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập người tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập người được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút/người đăng ký dự tuyển (bao gồm cả thời gian chuẩn bị và trả lời).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển viên chức

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ điều kiện sau: + Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở GTVT quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

V. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Thực hiện văn bản số 6552/UBND-THKH ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải; Văn bản số 1062/SNV-CCVC ngày 29/05/2020 của Sở Nội vụ Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải; Trinh tự thực hiện tuyển dụng tại Thanh tra Sở Giao thông vận tải như sau:

1. Bước 1: Ban hành Phương án tuyển dụng và Thông báo tuyển dụng

Sở Giao thông vận tải ban hành phương án tuyển dụng và thông báo tuyển dụng công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Bảng tin của Sở Giao thông vận tải và Thanh tra Sở về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

2. Bước 2: Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Thí sinh nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức và nộp phí tuyển dụng tại Văn phòng Sở. Địa chỉ, thời gian nộp được quy định tại Mục 2, Phần III: Đăng ký dự tuyển.

Văn phòng Sở có trách nhiệm kiểm tra, tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thu phí tuyển dụng và giao giấy biên nhận, biên lai thu phí cho thí sinh; Tổng hợp, lập danh sách thí sinh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự xét tuyển, báo cáo Hội đồng tuyển dụng.

3. Bước 3: Thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban giám sát tuyển dụng

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển dụng, Giám đốc Sở GTVT ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ tuyển dụng.

Thành phần Hội đồng tuyển dụng có 07 người, gồm:

– Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở.

– Phó chủ tịch Hội đồng là Phó Giám đốc Sở.

– Ủy viên, thư ký Hội đồng là Phó chánh Văn phòng Sở.

– Ủy viên: Trưởng các phòng thuộc Sở (Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Quản lý giao thông, Quản lý vận tải).

Thành phần Ban Giám sát gồm: Trưởng hoặc phó các phòng thuộc Sở Giao thông vận tải (không thuộc thành viên Hội đồng tuyển dụng viên chức) và mời đại diện phòng Quản lý công chức viên chức thuộc Sở Nội vụ Thanh Hóa tham gia.

4. Bước 4: Thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng tuyển dụng Hội đồng tuyển dụng thành lập các ban giúp việc gồm:

Ban Kiểm tra Hồ sơ đăng ký dự tuyển: tham mưu cho Hội đồng tuyển dụng kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển; lập danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2, để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Các bộ phận giúp việc khác phục vụ cho công tác xét tuyển.

5. Bước 5: Công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển

Sở Giao thông vận tải thực hiện công khai danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải, trang Web của Sở Nội vụ, niêm yết tại Bảng tin Thanh tra Sở trước ngày tổ chức xét tuyển tối thiểu là 05 ngày làm việc.

6. Bước 6: Chuẩn bị kiểm tra, sát hạch

Thông báo thời gian, địa điểm phỏng vấn: chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Sở Giao thông vận tải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Trước ngày tổ chức phỏng vấn 01 ngày, Hội đồng tuyển dụng:

– Niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh, theo phòng phỏng vấn; sơ đồ vị trí phòng phỏng vấn; nội quy, quy chế tại địa điểm tổ chức phỏng vấn và tổ chức cho thí sinh học nội quy, quy chế.

– Hội đồng tuyển dụng, các ban giúp việc và các bộ phận liên quan phải hoàn thành công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện phục vụ việc xét tuyển.

7. Bước 7: Tổ chức phỏng vấn

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Thời gian chuẩn bị và trả lời câu hỏi phỏng vấn của mỗi thí sinh không quá 30 phút.

Khi chấm điểm phỏng vấn các thành viên chấm độc lập trên phiếu đối với từng thí sinh. Điểm phỏng vấn là điểm trung bình cộng của các thành viên tham gia chấm phỏng vấn.

8. Bước 8: Tổng hợp bàn giao kết quả phỏng vấn

Sau khi tổ chức xong phỏng vấn, Trưởng Ban kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng tuyển dụng (kết quả điểm phỏng vấn phải được tổng hợp và có chữ ký của các thành viên chấm và Trưởng Ban kiểm tra, sát hạch).

Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn, điểm ưu tiên (nếu có) của các thí sinh, trình Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng để báo cáo Giám đốc Sở.

9. Bước 9: Công khai kết quả xét tuyển (vòng 2)

Chậm nhất sau 10 ngày nhận được báo cáo kết quả phỏng vấn (vòng 2) của Hội đồng tuyển dụng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định công nhận kết quả xét tuyển; niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển viên chức tại Bảng tin Thanh tra Sở và trên Cổng thông tin điện tử của Sở, trang Web của Sở Nội vụ.

10. Bước 10: Báo cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả xét tuyển

Sau thời hạn công khai kết quả xét tuyển, Sở Giao thông vận tải báo cáo Sở Nội vụ kết quả xét tuyển, để thẩm định trình Chủ tich UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển.

11. Bước 11: Quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc

Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở quyết định tuyển dụng và thông báo cho thí sinh được biết. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian, địa điểm người trúng tuyển phải đến Sở Giao thông vận tải để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và nhận quyết định tuyển dụng.

Trường hợp hủy bỏ kết quả trúng tuyển

Người dự tuyển bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Khi kiểm tra Phiếu dự tuyển phát hiện có gian lận trong kê khai hoặc các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, tài liệu có liên quan không hợp pháp.

– Người trúng tuyển không đến nhận quyết định tuyển dụng theo thời gian quy định mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp không tuyển đủ số lượng viên chức theo yêu cầu, Sở Giao thông vận tải báo cáo Sở Nội vụ tổ chức tuyển dụng mới đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống vị trí việc làm đã đăng ký.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng tuyển dụng

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải bảo đảm theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, các quy định tại Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 6552/UBND-THKH ngày 25/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

2. Văn phòng Sở

Là cơ quan thường trực của Sở Giao thông vận tải trong công tác tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải; tham mưu cho Sở Giao thông vận tải thành lập Hội đồng tuyển dụng; Ban giám sát kỳ tuyển dụng.

Chủ trì, phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị liên quan tham mưu cho Sở Giao thông vận tải và Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị đầy đủ các nội dung, văn bản, tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện khác bảo đảm cho việc tổ chức tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải.

Có trách nhiệm thông báo công khai chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; thực hiện việc thu phiếu (hồ sơ), phí tuyển dụng, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng bảo đảm quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giao thông vận tải giao.

3. Thanh tra Sở

Phối hợp với Văn phòng Sở và các phòng liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện làm việc cho Hội đồng tuyển dụng.

Thông báo chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng và các văn bản tài liệu liên quan trên Bảng tin của đơn vị.

Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng, các phòng, đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự để việc xét tuyển viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải diễn ra nghiêm túc, an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

4. Các đơn vị, bộ phận thuộc Sở Giao thông vận tải

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Hội đồng tuyển dụng thực hiện tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải bảo đảm quy định.

Trên đây là Phương án tuyển dụng viên chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về Sở Giao thông vận tải (qua Văn phòng Sở) để tổng hợp báo cáo Giám đốc sở./.

THÔNG BÁO CHI TIẾT NHƯ SAU:

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sgtvt.thanhhoa.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh An Giang tuyển dụng viên chức năm 2020

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu.

a) Vị trí Nhân viên Hành chính Quản trị

– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Luật; Quản trị kinh doanh.

– Mô tả công việc: Phụ trách công tác hành chính, quản trị theo sự phân công cấp trên.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

b) Vị trí Kỹ thuật viên

– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp: Điện lạnh; Điện công nghiệp.

– Mô tả công việc: Theo dõi, bảo trì các trang thiết bị và sửa chữa các công cụ trong Nhà khách; Thực hiện các khâu trang trí sân khấu, âm thanh cho hội trường để phục vụ cho các hội nghị, hội thảo do khách hàng hợp đồng; Theo dõi công tác an toàn PCCC ở đơn vị.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

c) Vị trí Kế toán viên

– Chỉ tiêu: 04 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Kế toán; Tài chính ngân hàng.

– Mô tả công việc: Thực hiện công tác kế toán theo quy định.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

d) Vị trí Thủ quỹ

– Chỉ tiêu: 01 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Trung cấp: Kế toán; Tài chính ngân hàng.

– Mô tả công việc: Thực hiện nhiệm vụ thủ quỹ theo quy định.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A.

đ) Vị trí Nhân viên Kinh doanh

– Chỉ tiêu: 03 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Quản trị kinh doanh; Quản trị Nhà hàng – Khách sạn; Ngoại ngữ; Kinh tế quốc tế.

– Mô tả công việc: Thực hiện hoạt động kinh doanh theo nhiệm vụ của đơn vị.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

e) Vị trí Nhân viên Khách sạn

– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Quản trị kinh doanh; Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.

– Mô tả công việc: Phụ trách chung về toàn bộ hoạt động của bộ phận Khách sạn.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

– Yêu cầu khác: Có chứng chỉ nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn.

g) Vị trí Nhân viên Nhà hàng

– Chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu.

– Trình độ: Tốt nghiệp Đại học: Quản trị kinh doanh; Quản trị Nhà hàng – Khách sạn.

– Mô tả công việc: Phụ trách chung về toàn bộ hoạt động của bộ phận Nhà hàng.

– Tin học: Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản hoặc chứng chỉ A Tin học ứng dụng.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ ngoại ngữ bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B.

– Yêu cầu khác: Có chứng chỉ nghiệp vụ phục vụ Nhà hàng.

2. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/7/2020 đến hết ngày 19/8/2020.

3. Lệ phí nộp hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

Ghi chú: liên hệ trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, địa chỉ: Số 16C, đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang hoặc điện thoại số: 02963.832.001.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vpubnd.angiang.gov.vn

Lực lượng TNXP TP.Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 1620/KH-TNXP ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Lực lượng TNXP Thành phố Hồ Chí Minh về tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020, Lực lượng TNXP Thành phố thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 47 người

– Chuyên viên:………………………………………………………..17 người;

– Cán sự:………………………………………………………………..01 người;

– Nhân viên:……………………………………………………………19 người;

– Kế toán viên:…………………………………………………………01 người;

– Quản trị viên hệ thống hạng III:………………………………..01 người;

– Bác sĩ hạng III:………………………………………………………01 người;

– Kỹ thuật y hạng III:…………………………………………………01 người;

– Điều dưỡng hạng III:………………………………………………02 người;

– Dược sĩ hạng IV:……………………………………………………01 người;

– Giáo viên THPT hạng III:…………………………………………02 người;

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III:……..01 người.

2. Điều kiện dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Đáp ứng những yêu cầu khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm.

b) Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm ứng tuyển (đính kèm Kế hoạch).

c) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

– Người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Người đã chấp hành xong bản án, quyết định của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích (bao gồm trường hợp đương nhiên xóa án tích và xóa án tích theo quyết định của Tòa án).

– Người đang trong thời gian xem xét hoặc thi hành quyết định xử lý kỷ luật của đơn vị.

3. Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, Đăk Nông, Lâm Đồng, Bình Dương.

4. Thành phần hồ sơ

Mỗi cá nhân lập 01 bộ hồ sơ, trong đó bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

– Giấy xác nhận hạnh kiểm của địa phương nơi cư trú;

– Giấy khai sinh (bản photo);

– Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân (bản photo);

– Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông (bản photo);

– Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn (bản photo);

– Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp tại vị trí việc làm dự tuyển (bản photo);

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

– Hồ sơ, giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) quy định tại Khoản 4 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP trong tuyển dụng viên chức.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

5. Lệ phí dự tuyển

Lệ phí dự tuyển viên chức đợt 2 năm 2020: 500.000 đồng/thí sinh/lần.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

– Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ban hành Thông báo đến hết ngày 16/8/2020 (giờ hành chính).

– Người đăng ký dự tuyển tại đơn vị nào thì nộp hồ sơ trực tiếp tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, cụ thể:

+ Cơ quan Lực lượng TNXP Thành phố: Số 636 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1: Thôn 2, xã Đăk R’Tih, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông.

+ Cơ sở cai nghiện ma túy số 2: Xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

+ Cơ sở cai nghiện ma túy số 3: Xã An Thái, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

+ Cơ sở xã hội Nhị Xuân: Số 189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Trung tâm Giáo dục thường xuyên TNXP: Số 189E Đặng Công Bỉnh, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Không nhận hồ sơ qua đường bưu điện./.

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM:

– Kế hoạch tuyển dụng chi tiết

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tnxp.hochiminhcity.gov.vn

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp I Nam Định tuyển dụng viên chức năm 2020

Căn cứ nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 đã được phê duyệt, Cục Công Thương địa phương thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Trụ sở tại 173 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, cụ thể như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 13/08/2020

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp I, 173 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

4. Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại Việt Nam.

– Có tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định; có lý lịch rõ ràng; có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn: arit.gov.vn

Trung tâm Khảo thí quốc gia xét tuyển viên chức năm 2020

Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-KTQG ngày 03 tháng 6 năm 2020 về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Khảo thí quốc gia năm 2020.

Trung tâm Khảo thí quốc gia trực thuộc Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

I. Vị trí và chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng là 08 viên chức.

2. Vị trí tuyển dụng:

– 05 viên chức vị trí là chuyên viên Xây dựng, quản lý và phát triển ngân hàng câu hỏi thi.

– 03 viên chức vị trí là chuyên viên Thiết bị công nghệ.

II. Điều kiện và yêu cầu tuyển dụng:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Có trình độ tin học tối thiểu đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Có trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Điều kiện tiêu chuẩn cụ thể:

a) Vị trí việc làm là chuyên viên Xây dựng, quản lý và phát triển ngân hàng câu hỏi thi: Chức danh chuyên viên, mã số 01.003

* Điều kiện

– Trình độ đại học trở lên các ngành/chuyên ngành: Sư phạm, Đo lường và Đánh giá trong giáo dục, Quản lý giáo dục, Giáo dục học.

– Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách về giáo dục.

– Có các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực giáo dục, đo lường và đánh giá trong giáo dục, khảo thí, kiểm tra đánh giá.

– Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm trách.

– Có kỹ năng viết, biên tập, soạn thảo văn bản và thuyết trình các vấn đề được giao.

– Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm (với những ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Đo lường và Đánh giá trong giáo dục) và 5 năm kinh nghiệm (với những ứng viên tốt nghiệp các chuyên ngành khác) làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

– Đã từng tham gia công tác xây dựng, quản lý và phát triển ngân hàng câu hỏi.

– Có năng lực làm việc độc lập hoặc phối hợp theo nhóm; có năng lực triển khai công việc chuyên môn bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

– Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng phục vụ lĩnh vực công tác.

– Hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

b) Vị trí việc làm là Thiết bị công nghệ: Chức danh chuyên viên, mã số 01.003

* Điều kiện

– Trình độ đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin.

– Nắm vững các quy định của pháp luật, chế độ chính sách về giáo dục.

– Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm trách.

– Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trong công việc quản trị hệ thống phần mềm, cơ sở dữ liệu, quản trị mạng.

– Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực khảo thí.

– Hiểu biết tốt về mạng và các phần mềm hệ thống. Có kinh nghiệm và hiểu biết về mạng LAN / WAN / Internet.

– Đã từng tham gia trực tiếp vào công tác ra đề thi.

– Đã từng tham gia trực tiếp trong quản lý các phần mềm quản lý tổ chức thi trên máy tính, quản lý ngân hàng câu hỏi thi.

– Có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các phần mềm chấm thi, phần mềm phân tích câu hỏi thi.

– Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ của Microsoft về cấu hình Windows 7 trở lên, quản trị Windows Server 2008 trở lên, quản trị SQL Server 2008 trở lên, lập trình ASP.NET 3.5 trở lên, lập trình HTML5 với Javascript và CSS3.

– Có khả năng lập trình được PHP, làm việc với cơ sở dữ liệu MySQL.

– Có khả năng làm việc và quản trị được các máy chủ.

– Sử dụng thành thạo phần mềm ảo hóa VMWARE.

– Sử dụng thành thạo hệ điều hành CentOS và các thành phần liên quan (Apache, Nginx, …).

– Hoàn thành đúng thời hạn và yêu cầu các nhiệm vụ được giao; chấp hành các điều lệ, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị.

III. Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2:

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút, thời gian thực hành do người đứng đầu cơ quan quyết định.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

IV. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 6, điều 2, nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ

V. Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, thành phần hồ sơ đăng ký xét tuyển và lệ phí tuyển dụng

1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020.

– Nhận phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính: Từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020 (theo dấu bưu chính).

– Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp: từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 15/8/2020 (trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6).

2. Địa điểm tiếp nhận: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Khảo thí quốc gia, Tầng 3, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. Thành phần hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chứng thực trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bản theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

– Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 phong bì có dán tem thư và ghi rõ địa chỉ của người nhận tin; 02 ảnh 4cm x 6cm.

Lưu ý:

Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ. Người dự tuyển đánh máy đầy đủ theo mẫu, không được để trống bất cứ thông tin nào và ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

Thí sinh nộp đủ 02 bộ hồ sơ. Tất cả các thành phần hồ sơ nên sắp xếp theo thứ tự như trên và đựng trong túi bìa cứng, ngoài bìa ghi rõ Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức năm 2020, vị trí việc làm thí sinh muốn đăng ký tuyển dụng, số điện thoại và địa chỉ liên hệ của người dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Mỗi người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí. Trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký nhưng không đủ điều kiện dự tuyển hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 vị trí của 01 đơn vị hoặc nộp Phiếu đăng ký vào 02 đơn vị trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc sẽ bị hủy bỏ kết quả thi tuyển.

4. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển.

Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển, Trung tâm Khảo thí quốc gia không trả lại Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

VI. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

Thời gian xét tuyển: Dự kiến tháng 9/2020

Địa điểm: Trung tâm Khảo thí quốc gia, Tầng 3, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển sẽ được thông báo tới các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển và dán thông báo tại Trung tâm Khảo thí quốc gia, Tầng 3, Nhà 8C, ngõ 30 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Trung tâm Khảo thí quốc gia không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn tập, không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn tập và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Khảo thí quốc gia, điện thoại: 0247.1020.666./.

Nguồn: vov.vn

UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021

UBND huyện Xuân Lộc, Đồng Nai tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2020-2021 như sau:

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/07/2020 đến hết ngày 18/08/2020

– Địa điểm:

+ Phòng Nội vụ huyện Xuân Lộc, số 672 – Đường Hùng Vương – Khu Phố 4 – Thị trấn Gia Ray – Huyện Xuân Lộc – Tỉ​nh Đồng Nai.

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuân Lộc, Địa chỉ: số 02, đường Hoàng Văn Thụ, khu phố 4, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:

Nguồn: xuanloc-dongnai.gov.vn

Bệnh viện Phổi Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020

Bệnh viện Phổi Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/07/2020 đến hết ngày 14/08/2020

– Địa điểm: Phòng Văn thư – Bệnh viện Phổi Nghệ An, Xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU:

Nguồn: benhvienphoinghean.com

Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo tuyển dụng lao động – Đợt 3/2020

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông báo tuyển dụng lao động cho chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể như sau:

 1. Đơn vị, số lượng lao động tuyển dụng

 1. Điều kiện, tiêu chuẩn

a) Điều kiện

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú hợp pháp tại Việt Nam.
 • Không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển (sinh trước tháng 7/1990).
 • Có đơn đăng ký dự thi, có lý lịch rõ ràng được chính quyền địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đang công tác xác nhận.
 • Có đủ sức khoẻ để đảm nhận công việc.
 • Không thuộc một trong các trường hợp sau: Bị mất năng lực hành vi dân sự, không làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; có tiền án, tiền sự hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, giáo dục; bị sa thải hoặc đang trong thời gian thi hành kỷ luật tại các đơn vị, tổ chức khác.
 • Về trình độ:
  • Người đăng ký dự thi nghiệp vụ phải có bằng tốt nghiệp Đại học trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh hoặc tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán thuộc các Trường đại học khác. Riêng chi nhánh NHCSXH tỉnh có Phòng giao dịch NHCSXH thuộc huyện nghèo, hải đảo được nhận hồ sơ đăng ký của người dự tuyển có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng hệ Chính quy chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kế toán.
  • Người đăng ký dự thi làm Tin học phải có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy chuyên ngành Hệ thống thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Khoa học máy tính, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông, Toán tin.
  • Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với thí sinh thi chuyên môn nghiệp vụ, Tin học chuyên ngành) và Tin học Văn phòng trình độ B hoặc tương đương trở lên (đối với thí sinh thi chuyên môn nghiệp vụ).

b) Tiêu chuẩn về chiều cao: Nam cao 163cm trở lên, Nữ cao 155cm trở lên.

Hồ sơ đăng ký dự thi

 • Đơn đăng ký dự thi (viết tay) theo Mẫu 01/TDLĐ đính kèm.
 • Sơ yếu lý lịch tự thuật (có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).
 • Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân.
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm kết quả học tập. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. Khi nộp hồ sơ yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để đối chiếu.
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi).
 • Các giấy chứng nhận khác có liên quan đến quan hệ lao động như: Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, thôi việc hoặc giấy xác nhận thời gian và quá trình công tác mà người tham gia dự thi đã làm trước đó…(nếu có).
 • 02 ảnh thẻ cỡ 4×6 chụp không quá 06 tháng (ghi rõ họ tên, ngày sinh) và 02 phong bì (có dán tem và ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận).

3. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển

a) Hình thức, nội dung thi tuyển

 • Hình thức thi tuyển: Thí sinh dự thi phải trải qua 02 vòng thi (Phỏng vấn và thi viết).
 • Nội dung thi viết:
  • Đối với thí sinh thi Nghiệp vụ:
   • Thí sinh có trình độ Đại học trở lên: Thi viết phần kiến thức về Kế toán ngân hàng và nghiệp vụ Tín dụng đề thi trình độ Đại học.
   • Thí sinh có trình độ Trung cấp, Cao đẳng: Thi viết phần kiến thức về Kế toán ngân hàng và nghiệp vụ Tín dụng đề thi trình độ Trung cấp.
  • Đối với thí sinh thi Tin học: Thi viết phần kiến thức về Tin học chuyên ngành được đào tạo trong Trường đại học.

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và thi tuyển

 • Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 09/7/2020 đến hết ngày 15/7/2020.
 • Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Hành chính – Tổ chức chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố nơi thí sinh đăng ký tuyển dụng.
 • Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển: Hội sở chính sẽ có thông báo sau.

Tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng 305 viên chức làm giáo viên các trường THPT công lập

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường THPT công lập tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ, đồng ý Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường THPT công lập tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể, số lượng cần tuyển là 305 chỉ tiêu; trong đó, vị trí việc làm cần tuyển như sau: Ngữ văn 48, Lịch sử 10, Địa lý 6, Giáo dục công dân 7, Tiếng Anh 39, Toán 51, Tin học 26, Vật lý 30, Kĩ thuật công nghiệp 11, Kĩ thuật nông nghiệp 13, Sinh học 17, Hóa học 34, Thể dục 13.

UBND tỉnh yêu cầu điều kiện, tiêu chuấn đăng ký dự tuyển phải đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12-4-2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Tốt nghiệp Đại học sư phạm hệ chính quy có chuyên ngành đào tạo phù hợp với bộ môn cần tuyển. Riêng đối với đối tượng được ưu tiên xét tuyến trước (trừ đối tượng cử tuyển), yêu cầu tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học có chuyên ngành đào tạo phù hợp với bộ môn cần tuyển, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên THPT. Có trình độ ngoại ngữ và tin học đảm bảo tiêu chuấn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập hạng III theo quy định.

Về hình thức tuyển dụng, thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29-11-2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14-5-2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bố sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 7-6-2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Trong đó, thực hiện xét trúng tuyến trước những người có thời gian hợp đồng làm giáo viên dạy bậc THPT tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trước ngày 27-7-2015 và có đóng BHXH bắt buộc ít nhất 36 tháng (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp BHXH một lần thì được cộng dồn). Trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên, được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Những người thuộc đối tượng cử tuyển, đăng ký xét tuyến tại các trường THPT, trường THCS&THPT công lập trên địa bàn huyện mà đối tượng cử tuyển có hộ khẩu thường trú trước khi được cử đi học theo chế độ cử tuyển.

Nếu còn chỉ tiêu, xét tuyển đến các trường hợp còn lại theo kết quả điểm xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của vị trí việc làm. Các đối tượng được tuyển dụng vào viên chức giáo viên các huyện miền núi phải cam kết công tác tại địa phương ít nhất 5 năm đối với nữ, 7 năm đối với nam mới được xem xét thuyên chuyển công tác về các huyện miền xuôi (nếu có nguyện vọng).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án và thực hiện việc tuyển dụng viên chức đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục quy định; đồng thời thực hiện sắp xếp giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, bảo đảm đủ số lượng theo số học sinh, số lớp, nhu cầu giảng dạy, cơ cấu giáo viên, vị trí việc làm của từng trường theo quy định. Sở Nội vụ hướng dẫn, giám sát Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc tuyển dụng viên chức làm giáo viên các trường THPT công lập và việc thực hiện sắp xếp giáo viên đảm bảo các quy định hiện hành của pháp luật; đồng thời thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyến viên chức theo quy định.

TẢI CÔNG VĂN TẠI ĐÂY

UBND quận Ba Đình, Hà Nội tuyển dụng giáo viên năm 2020

UBND quận Ba Đình, Hà Nội tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 233 chỉ tiêu, trong đó:

 • Mầm non: 127 người;
 • Tiểu học: 40 người;
 • THCS: 66 người.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

 • Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển lần đầu: kể từ ngày 15/06/2020 đến hết ngày 26/06/2020
  • Chuyển đổi nguyện vọng lần 1: từ ngày 29/06/2020 đến ngày 06/07/2020
  • Chuyển đổi nguyện vọng lần 2: từ ngày 07/07/2020 đến ngày 14/07/2020
 • Địa điểm: Phòng tiếp nhận hồ sơ dự tuyển, Địa chỉ: 25 phố Liễu Giai, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Thông tin cụ thể như sau: