Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/06/2021 đến hết ngày 25/06/2021

– Địa điểm: Nhà hiệu bộ trường ĐH kỹ thuật công nghiệp.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.tnut.edu.vn

UBND TP.Bến Tre xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Bến Tre năm 2021, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 • Bổ sung số lượng người làm việc còn khuyết cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre theo nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.
 • Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm đúng vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao; đảm bảo đúng các quy trình thủ tục theo quy định trong quá trình tuyển dụng.

II. NHU CẦU, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ, HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

1.  Nhu cầu tuyển dụng: 06 chỉ tiêu, cụ thể:

a) Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre (04 chỉ tiêu)

Vị trí cần tuyển

 • Giáo viên dạy môn Lịch sử: 01
 • Giáo viên dạy môn Ngữ văn: 02
 • Giáo viên dạy môn Toán: 01

b) Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre (02 chỉ tiêu)

Vị trí cần tuyển

 • Huấn luyện viên Thể dục thể thao: 01
 • Phóng viên: 01

2.  Điều kiện đăng ký xét tuyển

a) Điều kiện chung

 • Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật viên chức.
 • Đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Viên chức được bổ sung các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 22, Luật Viên chức nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không được trái với quy định của pháp luật, không được phân biệt loại hình đào tạo.

b) Điều kiện riêng của từng vị trí xét tuyển

 • Bên cạnh các điều kiện nêu trên, tuỳ từng vị trí xét tuyển, thí sinh phải đảm bảo các văn bằng, chứng chỉ phù hợp, cụ thể:
 

STT

 

Vị trí việc làm

 

Môn dạy

 

Yêu cầu bằng cấp của vị trí xét tuyển

I) VỀ BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN
 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre

 

 

 

 

Ngữ văn

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Ngữ văn trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học khác có các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên (như các ngành báo chí, phê bình văn học, ngôn ngữ học, …) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên cấp trung học phổ thông.
 

 

 

 

2

 

 

 

Lịch sử

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Lịch sử trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học khác có các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên (như ngành nghiên cứu lịch sử, …) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên cấp trung học phổ thông.
 

 

 

3

 

 

 

Toán

– Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm Toán trở lên; hoặc có bằng tốt nghiệp đại học khác có các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên (như Cử nhân Toán học, 

…) và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên cấp trung học phổ thông.

 

 

1

 

 

 

 

Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre

 

Huấn luyện viên thể thao

 

– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Thể dục Thể thao, Giáo dục thể chất…..

 

 

 

2

 

 

 

Phóng viên

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành báo chí thì phải qua lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên.
II) VỀ NGOẠI NGỮ TIN HỌC
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với các vị trí: Giáo viên Giáo dục thường xuyên, Huấn luyện viên thể thao và Phóng viên

–   Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) hoặc tương đương trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Hướng dẫn số 221/HD-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. 

–    Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên theo Hướng dẫn số 221/HD-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

c) Những người sau đây không được đăng ký xét tuyển viên chức

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ).

Lưu ý: Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre (Website: thanhphobentre.bentre.gov.vn).

4.  Nội dung và hình thức tuyển dụng

a) Hình thức tuyển dụngViệc tuyển dụng được tổ chức dưới dạng hình thức xét tuyển.

b) Nội dung xét tuyển: Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thầm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2. Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

 • Đối với vị trí việc làm là giáo viên: Tổ chức thực hành giảng dạy trên lớp. Thời gian 01 tiết/thí sinh hoặc 01 giờ/thí sinh (tiết hoặc giờ thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 • Đối với vị trí việc làm khác: Tổ chức phỏng vấn về các kiến thức liên quan đến năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Thời gian phỏng vấn là 30 phút.
 • Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

c) Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn hoặc thực hành tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG, THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1.  Thông báo tuyển dụng

 • Kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Bến Tre năm 2021 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố Bến Tre (Website: thanhphobentre.bentre.gov.vn).
 • Các đơn vị có liên quan căn cứ vào Kế hoạch này làm thông báo cụ thể nhu cầu tuyển dụng nhân sự của đơn vị mình thông báo công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị mình về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

2.  Thời gian và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

 • Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 02/6/2021 đến hết ngày 02/7/2021 (không nhận hồ sơ trong ngày Thứ bảy và Chủ nhật).
 • Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre, số 7A Đại lộ Đồng Khởi, Phường 4, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre; điện thoại: 3829374.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre

 • Chịu trách nhiệm tiếp nhận Phiếu đăng ký của thí sinh tham gia dự tuyển.
 • Phối hợp hỗ trợ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre trong quá trình tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre thực hiện các quy trình thủ tục xét tuyển, đảm bảo đúng quy trình thủ tục theo quy định.
 • Phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre và Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre đề xuất nhân sự tham gia Hội đồng, các ban trong quá trình xét tuyển, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

2.   Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thành phố Bến Tre; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre

 • Phối hợp với Phòng Nội vụ thành phố Bến Tre đề xuất nhân sự tham gia Hội đồng, các ban trong quá trình xét tuyển, đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.
 • Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất nội dung, hệ thống câu hỏi, thang điểm tổ chức ôn tập cho các thí sinh (nếu có).
 • Chuẩn bị các điều kiện vật chất cần thiết cho kỳ xét tuyển.
 • Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh thành phố Bến Tre chịu trách nhiệm đưa tin kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Bến Tre năm 2021 trên hệ thống truyền thanh thành phố và xã phường.

3.  Ủy ban nhân dân các xã, phường

 • Thông tin, tuyên truyền rộng rãi kế hoạch này trên đài truyền thanh và trong nhân dân để biết và có nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức phố Bến Tre năm 2021.
 • Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức thành phố Bến Tre năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nguồn tin: thanhphobentre.bentre.gov.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Công chức năm 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Tiếp nhận

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021

– Địa điểm: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: 507_TB_BGDDT-5-17

Nguồn tin: moet.gov.vn

Cục Bưu điện Trung ương Tuyển dụng Công chức 2021

Căn cứ Công văn số 1254/BTTTT-TCCB ngày 26/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương.

Cục Bưu điện Trung ương xin thông báo thời gian nhận hồ sơ từ ngày 21/5/2021 đến hết ngày 19/6/2021 cho 10 chỉ tiêu công chức ngạch chuyên viên vào 07 vị trí việc làm, gồm các vị trí cụ thể như sau:

I. Số lượng công chức tuyển dụng

STT Vị trí Vị trí việc làm Ngạch công chức Số lượng Phòng/ban cần tuyển dụng

 

Nơi làm việc
1 Vị trí 01 Quản lý mạng Viễn thông 01.003 01 Phòng Kỹ thuật Tại Hà Nội
02 Bưu điện T26 Tại TP Đà Nẵng
2 Vị trí 02 Quản lý công nghệ thông tin 01.003 01 Phòng An toàn Thông tin Tại Hà Nội
3 Vị trí 03

 

Kiểm soát bưu chính 01.003 02 Bưu điện CP16 Tại Hà Nội
4 Vị trí 04 Quản lý mạng bưu chính 01.003 01 Phòng Chính sách Nghiệp vụ Tại Hà Nội
5 Vị trí 05 Kế hoạch Đầu tư 01.003 01 Phòng Kế hoạch Đầu tư Tại Hà Nội
6 Vị trí 06  Hành chính Tổng hợp 01.003 01 Văn Phòng Tại Hà Nội
7 Vị trí 07 Quản trị công sở 01.003 01 Văn phòng Tại Hà Nội
Cộng 10

II. Mô tả vị trí công việc cần tuyển dụng

1. Vị trí 01: Quản lý mạng viễn thông

-Tham mưu xây dựng văn bản QPPL, quy hoạch, chiến lược phát triển, phương án tổ chức, kế hoạch, chương trình, đề án quản lý điều hành mạng viễn thông dùng riêng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

– Xây dựng các quy định, quy trình, quy chế điều hành khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông và hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

– Điều hành thông tin toàn mạng 24/24.

– Nghiên cứu triển khai, đề xuất, ứng dụng các kỹ thuật công nghệ điều hành viễn thông tiên tiến vào công tác quản lý mạng viễn thông.

– Thực hiện quy hoạch, thiết kế, lắp đặt, tích hợp, vận hành khai thác, bảo quản bảo dưỡng mạng viễn thông bao gồm mạng thoại cố định, băng rộng, điện báo, di động, truyền dẫn, truyền số liệu .

– Triển khai phục vụ các phiên họp Hội nghị truyền hình phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban Ngành Trung ương.

2. Vị trí 02. Quản  công nghệ thông tin

– Tham mưu giúp Cục trưởng nghiên cứu, đề xuất, xây dựng kế hoạch, phương án, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính, viễn thông phục vụ Đảng, Nhà nước và dịch vụ khác đang khai thác tại đơn vị.

– Quản lý, vận hành hệ thống mạng, đường truyền, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của Cục…

– Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của Cục.

– Biên soạn quy chế, tài liệu hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin.

3. Vị trí 03. Vị trí kiểm soát bưu chính

– Thực hiện kiểm tra, kiểm soát toàn quy trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 từ khâu giao nhận đến khi kết thúc trong dây chuyền khai thác các dịch vụ bưu chính KT1 và các dịch vụ khác đang khai thác tại đơn vị.

– Thực hiện tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu của các cơ quan yêu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính KT1 và các dịch vụ khác đang khai thác tại đơn vị.

– Giải đáp những vướng mắc về các điều kiện cần thiết đối với các cơ quan sử dụng dịch vụ, khi họ có nhu cầu sử dụng các dịch vụ bưu chính KT1.

– Thực hiện đúng, đầy đủ quy định về đảm bảo bí mật, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước trong toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1;

4. Vị trí 04. Quản lý mạng Bưu chính

– Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Mạng bưu chính phục vụ cơ quản Đảng, Nhà nước

– Xây dựng kế hoạch, các phương án tổ chức Mạng bưu chính KT1; xây dựng các quy trình, quy định trong công tác quản lý, cung cấp dịch vụ mạng bưu chính KT1.

– Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng kỹ thuật công nghệ quản lý và phát triển dịch vụ bưu chính bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển của mạng Bưu chính KT1.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý sự cố về an ninh, an toàn trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1.

– Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của mạng bưu chính KT1; tham gia thẩm định các kế hoạch, quy hoạch dịch vụ các phương án dự phòng điều hành mạng lưới bưu chính KT1;

– Đề xuất các chủ trương biện pháp quản lý phưng án sửa đổi quy trình quy định nghiệp vụ trong công tác cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 cho phù hợp tình hình thực tế của đơn vị

– Biên soạn tài liệu tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý dịch vụ, mạng lưới bưu chính KT1.

5. Vị trí 05. Vị trí Kế hoạch Đầu tư

– Tham  mưu xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đầu tư phát triển các dự án nguồn vốn ngân sách nhà nước.

– Thanh quyết toán khối lượng hoàn thành các dự án với cơ quan cấp phát vốn.

6. Vị trí 06. Vị trí Hành chính, tổng hợp

– Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, các báo cáo tổng kết, báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất của Cục

– Chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ của Cục; dự thảo hoặc phối hợp với cơ quan, đơn vị dự thảo thông báo nội dung kết luận các cuộc họp do Lãnh đạo Cục chủ trì;

– Tổng hợp và báo cáo Cục trưởng, lãnh đạo Cục kết quả, tiến độ xử lý công việc của các đơn vị thuộc Cục theo nhiệm vụ được giao; làm đầu mối liên hệ công tác của Cục, nhiệm vụ giúp việc Lãnh đạo Cục, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các cuộc họp do Lãnh đạo Cục chủ trì;

– Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và ý kiến chỉ đạo của Cục trưởng, các Phó Cục trưởng;

– Xây dựng, thực hiện các chương trình thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Cục, tổ chức thực hiện khi được phê duyệt; Phối hợp thực hiện nội dung Hợp tác quốc tế.

– Giúp Chánh Văn phòng tham mưu cho Cục trưởng xử lý; cung cấp thông tin chính thức cho báo chí

– Theo dõi, tiếp nhận thông tin, dư luận xã hội phản ánh về các chủ trương, chính sách, các mặt hoạt động quản lý Nhà nước của Cục.

7. Vị trí 07. Vị trí Quản trị công sở

– Tham mưu đối với việc xây dựng và ban hành các quy chế, nội quy của cơ quan Cục nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện việc bảo đảm trật tự – trị an, kỷ luật, kỷ cương theo nội quy làm việc của cơ quan Cục;

– Bố trí, sắp xếp nơi làm việc, cải tạo sân, vườn, làm đẹp cảnh quan khu vực cơ quan Cục; quản lý cơ sở vật chất; đảm bảo trang, thiết bị và điều kiện làm việc của khối cơ quan Cục; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tại trụ sở Cục thực hiện nghiêm các quy định thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

– Lập kế hoạch và thực hiện việc mua sắm, sửa chữa, quản lý, thanh lý tài sản, trang thiết bị phục vụ các hoạt động của khối cơ quan Cục;

– Quản lý, theo dõi, lập hồ sơ kế hoạch bảo trì trụ sở Cục.

III. Điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1. Điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.2. Điều kiện khác

– Yêu cầu về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình: Có lý lịch bản thân và gia đình trong sạch, rõ ràng; nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không vi phạm quy định của Đảng, Ngành, địa phương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

– Cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng văn bản.

– Thẩm tra lý lịch trước khi tuyển dụng đảm bảo đáp ứng yêu cầu các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định (theo mẫu lý lịch tự khai dùng cho người lao động được tuyển chọn vào làm việc tại Cục Bưu điện Trung ương).

3. Tiêu chuẩn cụ thể:

– Vị trí 01: Quản lý mạng viễn thông (chuyên viên):

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về điện tử -viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin.

+ Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ ViệtNam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Vị trí 02: Quản lý công nghệ thông tin (chuyên viên)

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về điện tử -viễn thông, công nghệ thông tin.

+ Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Vị trí 03: Kiểm soát bưu chính (chuyên viên)

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các  chuyên  ngànhvề bưu chính, viễn thông, quản trị kinh doanh.

+ Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông  tincơ  bản  theo  quy  định  tại  Thông  tư  số  03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

+ Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bưu chính.

– Vị trí 04: Quản lý mạng bưu chính (chuyên viên)

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế bưu chính, doanh thác bưu chính, kinh tế, quản trị kinh doanh, điện tử -viễn thông.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông  tin cơ  bản  theo  quy  định  tại  Thông  tư  số  03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Vị trí 05: Kế hoạch -Đầu tư (chuyên viên)

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông  tincơ  bản  theo  quy  định  tại  Thông  tư  số  03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Vị trí 06: Hành chính -tổng hợp (chuyên viên)

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về quản trị nhân sự, kinh tế lao động, luật, hành chính công, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông  tin cơ  bản  theo  quy  định  tại  Thông  tư  số  03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Vị trí 07: Quản trị công sở (chuyên viên)

+ Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành về điện, điện tử, sư phạm kỹ thuật điện, công nghệ thông tin, hành chính, quản trị kinh doanh.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông  tin cơ  bản  theo  quy  định  tại  Thông  tư  số  03/2014/TT-BTTTT  ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Nội dung, hình thức thi, miễn thi tuyển công chức:

1.1 Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút;

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ tiếng Anh;

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b mục 1.1 này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với số điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

4. Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định trên thì chỉ được cộng thêm điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định

V. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Nội dung Phiếu đăng ký dự tuyển

– Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: theo Mẫu số 1 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ.

– Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Các trường hợp khai không đúng, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

– Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn, trên cổng thông tin điện tử Cục BĐTW: www.cpt.gov.vn.

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

3. Địa điểm và hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Bưu điện Trung ương, số 1A, phố Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Số điện thoại: 080.41269;

– Hình thức: Qua đường bưu chính theo địa chỉ như trên hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG

– Thời gian tuyển dụng: dự kiến Quý 02 năm 2021.

– Địa điểm tuyển dụng:

Hà Nội: Số 1A, phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Đà Nẵng: Số 73 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

– Lệ phí tuyển dụng: Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu dự kiến: 500.000 đồng/thí sinh.

***Tệp đính kèm:

– Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển.

– Thông báo tuyển dụng bản PDF

Nguồn tin: CỤC BƯU ĐIỆN TRUNG ƯƠNG

Bộ Thông tin & Truyền thông Tuyển dụng Viên chức năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 1615/KH-BTTTT ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 của Bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.     Vị trí, chỉ tiêu tuyển dụng

Mã số vị trí Tên vị trí việc làm Chức danh nghề nghiệp, hạng, mã số Chỉ tiêu tuyển dụng Đơn vị tuyển dụng Địa điểm làm việc
VT 01 Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển CNTT Nghiên cứu viên hạng III (mã số V05.01.03) 2 Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông Hà Nội
VT 02 Nghiên cứu chiến lược, chính sách phát triển thông tin, báo chí, xuất bản và quảng cáo Nghiên cứu viên hạng III (mã số V05.01.03) 1 Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông Hà Nội
VT 03 Nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ, công nghệ cao trong lĩnh vực TTTT Nghiên cứu viên hạng III (mã số V05.01.03) 1 Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông Hà Nội
VT 04 Nghiên cứu phát triển công nghệ phần mềm và nội dung số Nghiên cứu viên hạng III (mã số V05.01.03) 2 Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Hà Nội
VT 05 Nghiên cứu chính sách phát triển công nghiệp phần mềm và nội dung số Nghiên cứu viên hạng III (mã số V05.01.03) 1 Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Hà Nội
VT 06 Đánh giá, kiểm định sản phẩm phần mềm và nội dung số Kiểm định viên công nghệ thông tin hạng III (mã số V11.07.18) 1 Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Hà Nội
VT 07 Biên tập Biên tập viên hạng III (mã số V11.01.03) 2 Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông Hà Nội
VT 08 Phóng viên Phóng viên hạng III (mã số V11.02.06) 1 Trung tâm Thông tin Hà Nội
VT 09 Tổng hợp thông tin – Tổ chức truyền thông Chuyên viên (mã số 01.003) 2 Trung tâm Thông tin Hà Nội
VT 10 Quản trị thiết bị đầu cuối và hỗ trợ kỹ thuật Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14) 2 Trung tâm Thông tin Hà Nội
VT 11 Quản trị khai thác ứng dụng, cơ sở dữ liệu Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14) 1 Trung tâm Thông tin Hà Nội
VT 12 Giảng viên Công nghệ In Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03) 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội
VT 13 Giảng viên Chế bản điện tử Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03) 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội
VT 14 Giảng viên gia công bao bì Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03) 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội
VT 15 Giảng viên Công nghệ thông tin Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03) 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội
VT 16 Giảng viên môn Hóa học Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03) 1 Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội
VT 17 Giảng viên bộ môn Chủ nghĩa Mac – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03) 1 Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội
VT 18 Giảng viên giáo dục thể chất Giảng viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III (mã số V.09.02.03) 1 Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội
VT 19 Giảng viên thực hành công nghệ in Giảng viên giáo dục nghề nghiệp thực hành hạng III (mã số V.09.02.04) 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội
VT 20 Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục Chuyên viên (mã số 01.003) 1 Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội
VT 21 Tuyển sinh Chuyên viên (mã số 01.003) 2 Trường Cao đẳng Công nghiệp In Hà Nội
VT 22 Quản lý khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế Chuyên viên (mã số 01.003) 2 – Trường Cao đẳng Công nghiệp In: 01 người.
– Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT: 01 người
Hà Nội
VT 23 Quản lý đào tạo, bồi dưỡng Chuyên viên (mã số 01.003) 6 Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT Hà Nội
VT 24 Công nghệ thông tin Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14) 3 – Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT: 02 người
– Trung tâm Phát triển thông tin, truyền thông cơ sở: 01 người
Hà Nội
VT 25 Quản lý phóng viên nước ngoài Chuyên viên (mã số 01.003) 1 Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (thuộc Cục Thông tin đối ngoại) Hà Nội
VT 26 Tổ chức sự kiện Chuyên viên (mã số 01.003) 1 Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (thuộc Cục Thông tin đối ngoại) Hà Nội
VT 27 Tư vấn dự án lĩnh vực thông tin và truyền thông cơ sở Chuyên viên (mã số 01.003) 1 Trung tâm Phát triển Thông tin, truyền thông cơ sở (thuộc Cục Thông tin cơ sở) Hà Nội
VT 28 Thông tin, tuyên truyền Chuyên viên (mã số 01.003) 1 Trung tâm Phát triển Thông tin, truyền thông cơ sở (thuộc Cục Thông tin cơ sở) Hà Nội
VT 29 Điều tra, thống kê Chuyên viên (mã số 01.003) 1 Trung tâm Phát triển Thông tin, truyền thông cơ sở Hà Nội
VT 30 Phòng, chống tấn công mạng An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 5 Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội
VT 31 Thu thập, phân tích và cảnh báo sớm về an toàn thông tin An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 5 Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội
VT 32 Điều tra, phân tích sự cố an toàn thông tin An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 6 – Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin): 05 người
– Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin): 01 người
Hà Nội
VT 33 Tư vấn, kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 5 Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội
VT 34 Nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 4 – Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin): 03 người
– Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin): 01 người
Hà Nội
VT 35 Thu thập, tiếp nhận, phân loại, cảnh báo sự cố máy tính và an toàn thông tin mạng An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 3 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
Đà Nẵng (01)Tp HCM (01)
VT 36 Điều phối xử lý sự cố máy tính, an toàn thông tin mạng An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 3 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
Đà Nẵng (01)Tp HCM (01)
VT 37 Tổ chức các hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 2 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01) HCM (01)
VT 38 Ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 2 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
HCM (01)
VT 39 Xử lý và khôi phục dữ liệu An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
VT 40 Kỹ thuật và tổ chức diễn tập an toàn thông tin mạng An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 2 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
HCM (01)
VT 41 Quản lý, vận hành, trực giám sát an toàn thông tin mạng Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
VT 42 Quản trị hệ thống mạng Quản trị viên hệ thống hạng III (mã số V11.06.14) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
VT 43 Nghiên cứu, thiết kế hệ thống an toàn thông tin An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
VT 44 Nghiên cứu, xây dựng các luật giám sát để phát hiện tấn công An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
VT 45 Rà soát, thẩm tra tên định danh An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 5 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (05)
VT 46 Quản lý, phòng chống, xử lý thư điện tử rác, tin nhắn rác An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
VT 47 Xây dựng, vận hành hệ thống kỹ thuật hỗ trợ phòng chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
VT 48 Phân tích, kiểm tra, đánh giá hạ tầng, thiết bị, phần mềm An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
VT 49 Xây dựng, áp dụng, đánh giá quy trình, quy định ATTT theo tiêu chuẩn An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
VT 50 Rà quét, phân tích, xử lý mã độc An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Hà Nội (01)
VT 51 Đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ về an toàn thông tin mạng An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Đà Nẵng (01)
VT 52 Phát triển các đội ứng cứu sự cố An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Đà Nẵng (01)
VT 53 Tư vấn, phát triển dịch vụ an toàn thông tin mạng An toàn thông tin hạng III (mã số V11.05.11) 1 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin) Đà Nẵng (01)
VT 54 Hành chính – Tổng hợp Chuyên viên (mã số 01.003) 10 – Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin): 03 người
– Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (thuộc Cục An toàn thông tin): 03 người
– Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT: 02 người
– Trường Cao đẳng Công nghiệp In: 02 người
Hà Nội
VT 55 Văn thư lưu trữ Văn thư (mã số 02.007) 2 – Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin): 01 người
– Trung tâm Báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (thuộc Cục Thông tin đối ngoại): 01 người
Hà Nội
VT 56 Kế hoạch – Tài chính Chuyên viên (mã số 01.003) 6 – Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (thuộc Cục An toàn thông tin): 02 người
– Trung tâm Thông tin: 02 người;- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT: 02 người
Hà Nội
VT 57 Kế toán Kế toán viên (mã số 06.031) 3 – Trường Cao đẳng Công nghiệp In: 01 người
– Trung tâm Thông tin: 01 người- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT: 01 người
Hà Nội
Tổng cộng 126

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Điều kiện chung

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Điều kiện cụ thể (trong phụ lục kèm theo)

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, ĐIỀU KIỆN MIỄN MÔN THI VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Nội dung thi, hình thức thi, miễn môn thi:

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính

a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút.

b) Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1)

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Hình thức thi: Thi viết và thi phỏng vấn

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút, thi phỏng vấn 30 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm (thi viết 70 điểm, thi phỏng vấn 30 điểm).

2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

IV. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển: Kèm theo Thông báo này.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyểnvào một vị trí việc làm về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển: Từ  ngày 24/5/2021 đến hết ngày 24/6/2021.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6.

3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Thông tin và Truyền thông, 18 Nguyễn Du, Hà Nội. Số điện thoại: 02439438877.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, LỆ PHÍ

1. Thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng:

– Thời gian: Dự kiến Quý II/2021.

– Địa điểm: Thành phố Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ thông báo sau).

2. Lệ phí tuyển dụng: Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (dự kiến 400.000 đồng/thí sinh).

Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông./.

– Thông báo số 103/TB-BTTTT của Bộ TT&TT, nội dung xem tại đây.

– Điều kiện cụ thể của từng vị trí tuyển dụng, tải về tại đây.

– Phiếu đăng ký dự tuyển, tải về tại đây.

Bộ TTTT

UBND quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng tiếp nhận 01 chỉ tiêu công chức không qua thi tuyển năm 2021

Thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng năm 2021. 

Căn cứ thực hiện Công văn số 2058/SNV-XDCQ ngày 13/7/2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về tuyển dụng công chức phường, xã; Công văn số 3608/SNV-XDCQ ngày 25/12/2020 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc chuẩn bị triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội; Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND quận Cẩm Lệ về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức phường Hòa Thọ Tây năm 2021; UBND quận Cẩm Lệ thông báo về việc tiếp nhận công chức phường không qua thi tuyển như sau:

I. NHU CẦU, CHỨC DANH CÔNG CHỨC CÁN TIẾP NHẬN

1. Nhu cầu: Số lượng 01 người.

2. Chức danh: Công chức Tài chính – Kế toán

(Có bảng mô tả vị trí việc làm công chức cần tuyển kèm theo)

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TIẾP NHẬN CÔNG CHỨC PHƯỜNG

1. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

Cán bộ cấp xã giữ chức vụ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP khi thôi đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp xã thì được xem xét, tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

a) Có đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1 Thông tư 13/2015/TT-BNV, cụ thể như sau:

– Tiêu chuẩn chung: :

+ Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

+ Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

+ Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

– Tiêu chuẩn cụ thể:

+ Độ tuổi: 18 tuổi trở lên;

+ Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

+ Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã;

+ Trình độ tin học: được cấp chứng chỉ sử dụng công nghệ thông tin theo | chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản và chứng chỉ có giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản;

+ Có trình độ quản lý nhà nước và lý luận chính trị: phải hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.

b) Đáp ứng được ngay yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức cấp xã cần tuyển dụng;
c) Trường hợp trước khi bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã chưa phải là công chức cấp xã thì thời gian giữ chức vụ cán bộ cấp xã ít nhất là 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên;
d) Tại thời điểm tiếp nhận không trong thời gian bị xem xét kỷ luật; bị điều tra, truy tố, xét xử và không trong thời hạn bị thi hành kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

tuyển dụng công chức quận Cẩm Lệ

2. Nội dung và hình thức tiếp nhận

a) Kiểm tra về các điều kiện, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức phường cần tuyển dụng;

b) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người được đề nghị tiếp nhận.
Hình thức và nội dung sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch căn cứ vào tiêu chuẩn và nhiệm vụ của chức danh công chức phường cần tuyển dụng, báo cáo
Chủ tịch UBND quận xem xét, quyết định trước khi tổ chức sát hạch.

3. Hồ sơ đăng ký tiếp nhận công chức phường không qua thi tuyển
a) Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển công chức phải nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Nội vụ quận Cẩm Lệ, số 40 Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng.

Số lượng: 01 (một) bộ.

b) Thành phần hồ sơ

Hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào công chức phường không qua thi tuyển, gồm:

– Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức; đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức phường dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác;

– Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ các chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã; quyết định được xếp lương hay bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; quyết định nâng bậc lương gần nhất.

Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32cm; mặt ngoài dán “HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ TIẾP NHẬN VÀO CÔNG CHỨC PHƯỜNG KHÔNG QUA THỊ TUYẾN NĂM 2021”; có họ, tên người dự tuyển và thống kê đầy các loại giấy tờ bên trong hồ sơ

c) Thời hạn nhận hồ sơ:

Từ ngày 13 tháng 4 năm 2021 đến ngày 12 tháng 5 năm 2021 (trong giờ hành chính).

d) Chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức xét tuyển; UBND quận Cẩm Lệ phải lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của UBND quận, trụ sở làm việc của UBND phường; gửi thông báo tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

4. Thời gian, địa điểm dự tuyển

Thông báo sau khi Hội đồng kiểm tra, sát hạch thu nhận, tổng hợp thí sinh đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: camle.danang.gov.vn

Tham khảo tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.Cần Thơ tuyển dụng 03 chỉ tiêu viên chức

Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức TP.Cần Thơ năm 2021.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.Cần Thơ tuyển dụng viên chức như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm tuyển dụng viên chức

– Số lượng chỉ tiêu: 03 chỉ tiêu.

01 công tác tại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật liên quận Bình Thủy – Ô Môn

02 công tác tại Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Vĩnh Thạnh

– Vị trí việc làm: Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng III

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động, có lý lịch rõ ràng. Đủ sức khỏe thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

– Có đơn đăng ký dự tuyển.

– Ngành hoặc chuyên ngành: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Trồng trọt, Bảo vệ thực vật, Nông học, Khoa học cây trồng, Phát triển nông thôn, Công nghệ sau thu hoạch

– Trình độ ngoại ngữ bậc 02 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Ưu tiên: Ứng viên là Nam, có hộ khẩu tại thành phố Cần Thơ.

3. Hình thức tuyển dụng viên chức TP.Cần Thơ

Hình thức tuyển dụng viên chức TP.Cần Thơ: Xét tuyển.

4. Hồ sơ dự tuyển

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thực sang tiếng Việt.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đầy đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế

đ) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực

e) 04 ảnh thẻ cỡ 4×6; 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên và địa chỉ người nhận.

Mỗi thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ, ngoài bì hồ sơ ghi rõ họ tên và các thông tin theo yêu cầu. Hồ sơ dự tuyển không trả lại nếu không trúng tuyển.

5. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ

– Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 16/05/2021.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính tổng hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.Cần Thơ – Số 322 đường 30/4, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TPCT. SĐT: 02923.825.787.

Tài liệu đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: cantho.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

UBND huyện Phù Yên, Sơn La tuyển dụng 77 chỉ tiêu viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021

Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La. 

Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lượng viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học; Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ, Thông tư số 08/2012/TT-BGDĐT ngày 02/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập;

Thông tư số 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 của liên bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 của UBND tỉnh Sơn La về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021; Quyết định số 80/QĐ-SNV ngày 29/01/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao mã số, hạng chức dang nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2021; Quyết định số 366/QĐ-SNV ngày 24/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc giao mã số, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố năm 2021;

Thực hiện Công văn số 561/SNV-CCVC ngày 27/3/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc lập kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021,

Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Mục đích: Tuyển dụng viên chức đảm bảo đủ về số lượng, đúng cơ cấu, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền giao; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu công việc, năng lực làm việc, xây dựng đội ngũ viên chức sự nghiệp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt và chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả công việc.

2. Yêu cầu

– Việc tuyển dụng phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, thực hiện chính sách ưu tiên theo đúng quy định của pháp luật.

– Tuyển dụng phải căn cứ vào số chỉ tiêu biên chế của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền giao.

– Mọi công dân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định đều được tham gia tuyển dụng vào ngạch viên chức trong đơn vị.

– Những người được tuyển dụng phải đúng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và bố trí đúng vị trí việc làm.

– Tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi bằng nhiều hình thức để các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham dự đăng ký tuyển dụng.

II. THỰC TRẠNG SỬ DỤNG SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND HUYỆN PHÚ YÊN THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Thực trạng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo công lập trực thuộc UBND huyện theo vị trí việc làm

1.1. Số lượng người làm việc được giao: 2171 người

Căn cứ Quyết định số 2994/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Yên năm 2021 được giao là 2171 người; Trong đó: Khối mầm non 668 người; Khối tiểu học 233 người; Khối trung học cơ sở 138 người; Khối liên cấp tiểu học và THCS 1132 người, cụ thể như sau:

*Khối mầm non

+ Số lượng người làm việc được giao: 668 người, trong đó:

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 65 người

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 602 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 01 người

+ Số lượng người làm việc hiện có (tính đến ngày 01/4/2021): 636 người,

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 65 người

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 570 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 01 người

+ Số lượng người làm việc còn thiếu: 32 người, trong đó:

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 1 người

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 32 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 0 người
Lý do thiếu: (Số lượng người làm việc được giao bổ sung năm 2021: 10 người; chưa tuyển được năm 2020: 14 người; Nghỉ hưu, nghi tinh giản biên chế: 07 người; chuyên công tác: 01 người)

*Khối Tiểu học:

+ Số lượng người làm việc được giao: 233 người, trong đó:

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 14 người

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 212 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 07 người

+ Số lượng người làm việc hiện có (tính đến ngày 01/4/2021): 228 người:

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 14 người

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 207 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 07 người

+ Số lượng người làm việc còn thiếu: 05 người:

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 0 người

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 05 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 0 người

Lý do thiếu: (Số lượng người làm việc chưa tuyến được năm 2020: 02 người; Nghỉ tinh giản biên chế: 03 người).

*Khối Trung học cơ sở

+ Số lượng người làm việc được giao: 138 người, trong đó:

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 12 người

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 11 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 15 người

+ Số lượng người làm việc hiện có (tính đến ngày 01/4/2021): 135 người

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 11 người

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 109 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 15 người

+ Số lượng người làm việc còn thiếu: 03 người.

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 01 người

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 02 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: Ở người

Lý do thiếu: (Nghỉ hưu: 01 người; Chuyển công tác: 01 người; Biên chế chưa thực hiện: 01 người)

*Khối liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở

+ Số lượng người làm việc được giao: 1132 người, trong đó:

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 72 người (trong đó: Tiểu học 24 người, THCS 48 người).

• VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 984 người (trong đó: Tiểu học 610 người; THCS 374 người).

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 76 người (trong đó: Tiểu học 0 người; THCS 76 người).

+ Số lượng người làm việc hiện có (tính đến ngày 01/4/2021): 1096 người, trong đó:

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 65 người (trong đó: Tiểu học 24 người, THCS 41 người).

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 957 người (trong đó: Tiểu học 587 người, THCS 370 người).

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 74 người (trong đó: Tiểu học 0 người; THCS 74 người).

+ Số lượng người làm việc còn thiếu: 36 người, trong đó:

– VTVL gắn với công việc Lãnh đạo, quản lý, điều hành: 01 người (Giáo | viên tiểu học: 0 người; Giáo viên trung học cơ sở 07 người)

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 27 người, trong đó: (Giáo viên tiểu học: 23 người; Giáo viên trung học cơ sở 4 người)

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 02 người (tiểu học: 10 người; trung học cơ sở 02 người)
Lý do thiếu:

– VTVL: Lãnh đạo quản lý điều hành: (Còn thiếu 07 Phó Hiệu trưởng cấp Trung học cơ sở chưa bổ nhiệm theo quy định;

– VTVL gắn với công việc Hoạt động nghề nghiệp: 27 người, trong đó:

*Cấp Tiểu học: 23 người được giao bổ sung 09 chi tiêu, Nghỉ hưu và nghi theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP 11 người, chuyển công tác 03 người)

*Cấp THCS: 04 người( Chưa tuyển dụng được năm 2020: 01 người, Giảm do nghỉ hưu, nghỉ theo Nghị định số 113/2018/NĐ-CP: 03 người);

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 02 người (nghỉ hưu 01 người, thôi việc: 01 người)

2. Sự nghiệp khác:

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện theo vị trí việc làm

+ Số lượng người làm việc được giao: 30 người

– VTVL gắn với công việc lãnh đạo quản lý điều hành: 04 người

– VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 25 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 01 người

+ Số lượng người làm việc hiện có (tính đến ngày 01/4/2021): 29 người:

– VTVL gắn với công việc lãnh đạo quản lý điều hành: 04 người

– VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 24 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: 01 người

+ Số lượng người còn thiếu là: 01 người:

– VTVL gắn với công việc lãnh đạo quản lý điều hành: 1 người

– VTVL gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp: 01 người

– VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ: Ở người Lý do thiếu: Chưa tuyển dụng: 01 người

III. KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN PHÙ YÊN NĂM 2021

Tổng số chỉ tiêu chưa thực hiện: 77 chỉ tiêu, trong đó: Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 76 chỉ tiêu; Sự nghiệp khác: 01 chỉ tiêu.

– Chỉ tiêu tiếp nhận 31 chỉ tiêu: Giáo viên mầm non: 07 chỉ tiêu, giáo viên Tiểu học: 10, giáo viên THCS: 14;

– Số chỉ tiêu tuyển dụng: 46 chỉ tiêu, trong đó: (Giáo dục và Đào tạo: 45 chi tiêu, Sự nghiệp khác: 01 chỉ tiêu).

a. Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo: 45 chỉ tiêu

– Chỉ tiêu cự tuyển: 0 chỉ tiêu

– Chỉ tiêu ngoài cử tuyển: 45 chỉ tiêu

*Khối Mầm non: 25 chỉ tiêu

(1) Trường Mầm non Ánh Sao Kim Bon: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 01 chỉ tiêu

(2) Trường Mầm non Bình Minh Đá Đỏ: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 01 chỉ tiêu

(3) Trường Mầm non Gia Phù: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 01 chỉ tiêu

(4) Trường Mầm non Hoa Ban Mường Bang: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 01 chỉ tiêu

(5) Trường Mầm non Huy Bắc: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 01 chỉ tiêu

(6) Trường Mầm non Huy Hạ: 02 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 02 chỉ tiêu

(7) Trường Mầm non Huy Tận: 02 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 02 chi tiêu

(8) Trường Mầm non Huy Thượng: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 01 chỉ tiêu

(9) Trường Mầm non Mường Cơi: 02 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 02 chỉ tiêu

(10) Trường Mầm non Mường Thải: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 01 chỉ tiêu

(11) Trường Mầm non Tân Lang: 02 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 02 chỉ tiêu

(12) Trường Mầm non Tân Phong: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 01 chỉ tiêu

(13) Trường Mầm non Tường Phù: 03 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 03 chỉ tiêu

(14) Trường Mầm non Thủy Tiên Tường Tiến: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 01 chỉ tiêu

(15) Trường Mầm non Quang Huy: 04 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 04 chỉ tiêu

(16) Trường Mầm non Thị Trấn: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26: 01 chỉ tiêu

*Khối Tiểu học: 04 chỉ tiêu

(1) Trường Tiểu học Gia Phù: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (giáo viên Tin học)

(2) Trường Tiểu học Mường Cơi: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (giáo viên Văn hóa)

(3) Trường Tiểu học Quang Huy: 02 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 02 chỉ tiêu (giáo viên Văn hóa)

*Khối liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở: 17 chỉ tiêu

(1) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đá Đỏ: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (giáo viên Văn hóa)

(2) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huy Bắc: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Tin học)

(3) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huy Hạ: 02 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Văn hóa)

– Vị trí việc làm Nhân viên văn thư hạng IV

– Mã số V.01.02.03: 01 chỉ tiêu

(4) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huy Tân: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Tin học).

(5) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huy Thượng: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Văn hóa)

(6) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Kim Bon: 01 chi tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Văn hóa)

(7) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Bang: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm hạng IV

– Mã số V.07.07.20: – 01 chi tiêu

(8) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Do: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Tiếng Anh)

(9) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tân Lang: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Tiếng Anh)

(10) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tường Hạ: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Tiếng Anh)

(11) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tường Thượng 1: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Tiếng Anh)

(12) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tường Thượng II: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Tiếng Anh)

(13) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Huy Tường: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Tin học)

(14) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Thải: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Tiếng Anh)

(15) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bắc Phong: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Văn hóa)

(16) Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tường Tiến: 01 chỉ tiêu

– Vị trí việc làm: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29: 01 chỉ tiêu (Giáo viên Văn hóa)

b. Sự nghiệp khác

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp: 01 chỉ tiêu (chỉ tiêu cử tuyển: 0 chỉ tiêu; chỉ tiêu ngoài cử tuyển: 01 chỉ tiêu)

– Vị trí việc làm: Quản lý, hướng dẫn chăn nuôi, thủy sản

– Mã số: V.03.07.20: 01 chỉ tiêu

c. Số lượng vị trí việc làm cần tuyển đối với người dân tộc thiểu số: Không

IV. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, PHIÊU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG,HÌNH THỨC, ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển viên chức

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

1.3. Những trường hợp thuộc diện chính sách ưu tiên theo quy định của nhà nước phải có đầy đủ giấy tờ xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.”.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký

3.1. Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm theo đúng mẫu quy tại nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của chính phủ vào một vị trí việc làm (Nếu đăng ký xét tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách xét tuyên), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

3.2. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Phù Yên.

3.3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Phù Yên(địa chỉ: tiểu khu 2, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La trong sân Nhà Văn hóa Trung tâm huyện Phù Yên, đối diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên, số điện thoại: 02123.865.678).

4. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

4.1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyến hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai | Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của người dự tuyển

1. Sự nghiệp giáo dục & Đào tạo:

– Vị trí việc làm (VTVL): Giáo viên Mầm non hạng III

– Mã số V.07.02.26:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng III (đối với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mầm non hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

– VTVL: Giáo viên Tiểu học hạng III

– Mã số V.07.03.29:

+ Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ | bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

*Yêu cầu các chuyên ngành theo vị trí việc làm như sau:

+ Vị trí giáo viên Văn hóa, yêu cầu chuyên ngành: sư phạm Tiểu học, Giáo dục tiểu học.

+ Vị trí giáo viên Tiếng anh, yêu cầu chuyên ngành: Tiếng anh, sư phạm Tiếng Anh.

+ Vị trí giáo viên Tin học, yêu cầu chuyên ngành: Tin học, Công nghệ công tin.

– Nhân viên văn thư

– Mã số V.01.02.03:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành văn thư, lưu trữ;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C được cấp trước ngày 15/01/2020 theo Thông tư số 20/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

– Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

– Mã số: 4.07.07.20

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với những địa phương yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

2. Sự nghiệp khác: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

– Vị trí việc làm: Quản lý, hướng dẫn chăn nuôi, thủy sản, chức danh nghề nghiệp Kiểm nghiệm viên chăn nuôi hạng III

– Mã số: V.03.07.20:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành thú y.

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TTBGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

VI. HÌNH THỨC TUYÊN DỤNG, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Thông qua hình thức xét tuyển

2. Trình tự, thủ tục tuyển dụng và các nội dung liên quan đến xét tuyển viên chức:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

3. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyền đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Vòng 2 + Hình thức thi: Thị Phỏng vấn.

+ Nội dung: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian: Thi Phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị)

+ Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm 4. Cách xác định người trúng tuyển

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

5. Phúc khảo: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi phỏng vấn.

VII. THỜI GIAN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN PHÙ YÊN

Dự kiến thời gian tổ chức tuyển dụng Quý III năm 2021.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao phòng Nội vụ sau khi có văn bản phê duyệt kế hoạch tuyển dụng của Sở Nội vụ, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện và Hội đồng tuyển dụng

– Ban hành các văn bản thực hiện xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.

– Thông báo xét tuyển dụng công khai trên hệ thống Truyền thanh

– Truyền hình của Trung tâm Truyền thông – Văn hóa, cổng thông tin điện tử của huyện, niêm yết tại trụ sở UBND huyện.

– Thu nhận, cập nhật, tổng hợp, lập danh sách Phiếu đăng ký xét tuyển dụng trình Hội đồng xét tuyển dụng.

– Niêm yết công khai kết quả xét tuyển tại trụ sở làm việc.

– Phê duyệt kết quả xét tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

– Ban hành Quyết định tuyển dụng.

– Báo cáo kết quả tuyển dụng với Sở Nội vụ.

– Lập dự toán kinh phí tuyển dụng, trình Phòng Tài chính

– Kế hoạch tham mưu giao kinh phí phục vụ công tác tuyển dụng theo quy định (nếu có).

2. Trách nhiệm của Hội đồng xét tuyển dụng viên chức

– Chịu trách trước Chủ tịch UBND huyện về công tác tuyển dụng.

– Xây dựng nội dung xét tuyển; xây dựng văn bản hướng dẫn thí sinh dự tuyển và hướng dẫn thí sinh tham gia dự tuyển; hướng dẫn nội dung ôn tập cho thí sinh dự tuyển.

– Thực hiện xét tuyển viên chức theo đúng quy định.

– Lập danh sách người trúng tuyển theo chỉ tiêu giao, báo cáo với Chủ tịch UBND huyện.

– Công bố kết quả tuyển dụng trên cổng thông tin điện tử của huyện, niêm yết tại trụ sở UBND huyện; gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng | văn bản tới người dự tuyên theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức tuyển dụng (nếu có).

– Trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt kết quả xét tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Văn hóa – Thông tin; Phòng Nông nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Phòng Nội vụ trong triển khai thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định.

4, Phòng Tài chính – Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ tham mưu trình UBND huyện cấp phát kinh phí để tổ chức thực hiện công tác tuyên dụng viên chức năm 2021 (nếu có).

5. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện đăng tải Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Phù Yên năm 2021 trên Cổng thông tin điện | tử của huyện.

6. Giao Trung tâm Truyền thông – Văn hóa thông báo công khai Thông báo | tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Phù Yên năm 2021 trên hệ thống Truyền | thanh – Truyền hình.

7. Các đơn vị sự nghiệp: Ký hợp đồng làm việc với người được tuyển dụng theo quyết định của UBND huyện.

8. Giao UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp công lập niêm yết | Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Phù Yên năm 2021 công khai tại trụ sở làm việc. Hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng dự tuyển nộp Phiếu dự tuyển về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Phù Yên.

UBND huyện Phù Yên trân trọng đề nghị Sở Nội vụ xem xét phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Phù Yên năm 2021 để UBND huyện thực hiện quy trình tuyển dụng kịp thời, đúng quy định./.

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: phu-luc

Nguồn tin: phuyen.sonla.gov.vn

Chi cục Văn thư – Lưu trữ – Sở Nội vụ TP. Hà Nội tuyển dụng 05 chỉ tiêu viên chức năm 2021

Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ Hà Nội năm 2021.

Sở Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư – Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021, cụ thể như sau:

I. Chỉ tiêu, vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành cần tuyển

1. Số lượng viên chức cần tuyển: tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 05 người.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện tuyển dụng: 05 vị trí việc làm. Cụ thể:

– Vị trí việc làm Thu thập và chỉnh lý tài liệu: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm Tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm Xây dựng công cụ tra cứu tài liệu lưu trữ: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm Công nghệ thông tin: 01 chỉ tiêu.

– Vị trí việc làm Tổng hợp, Thủ quỹ: 01 chỉ tiêu.

3. Ngành, chuyên ngành cần tuyển: Chi tiết tại Biểu kèm theo.

II. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, Phiếu đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ Hà Nội

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Cụ thể:

+ Trình độ đào tạo: Đại học trở lên, ngành, chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hiện đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển

– Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

– Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có),… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

+ Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

+ Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

– Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Sở Nội vụ phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

b) Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. Hình thức, nội dung tuyển dụng viên chức Sở Nội vụ Hà Nội

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức thực hiện theo 2 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Nội dung xét tuyển

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển:

+ Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

+ Thang điểm (phỏng vấn): 100 điểm.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

4. Thời gian, địa điểm xét tuyển và tài liệu ôn tập 

– Thời gian tổ chức: Dự kiến tổ chức bắt đầu từ tháng 4/2021. Cụ thể thời gian sẽ thông báo sau.

– Địa điểm xét tuyển: Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Số 20 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

– Tài liệu ôn tập: Sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ Hà Nội và Chi cục Văn thư – Lưu trữ.

IV. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 16/4/2021 đến hết ngày 16/5/2021.

2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo thủ tục hành chính (trong giờ hành chính) tại địa chỉ sau:

Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, số 18B, Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Điện thoại liên hệ: 024.39335176.

Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-2 (1)

Nguồn tin: sonoivu.hanoi.gov.vn

Tham khảo các tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

BTC Tỉnh ủy Long An bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng 03 chỉ tiêu công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021

Thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức viên chức tỉnh ủy Long An năm 2021.

Căn cứ Kế hoạch số 13-KH/TU, ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh năm 2021 và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về thống nhất bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh năm 2021 (tại Công văn số 477-CV/VPTU, ngày 06/4/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy). Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An thông báo bổ sung 03 chỉ tiêu tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh năm 2021 (có biểu mẫu chi tiết kèm theo).

1. Về tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức, hồ sơ tuyển dụng tỉnh ủy Long An

Theo Thông báo số 19-TB/BTCTU, ngày 24/3/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội của tỉnh năm 2021.

2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 • Thời gian: từ ngày 07/4/2021 đến hết ngày 06/5/2021.
 • Địa điểm: Phòng Tổ chức cán bộ – Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An (số 118, đường Trương Định, Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
 • Số điện thoại liên hệ: 02723.833.112

Lưu ý:

 • Khi nộp Phiếu đăng ký dự thi, đề nghị thí sinh đọc kỹ thông báo và danh sách chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo Thông báo này để đăng ký chính xác vị trí dự tuyển.
 • Tất cả các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 được niêm yết tại trụ sở Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An và trên trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An tại địa chỉ: http://btctu.longan.dcs.vn (đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên truy cập trang thông tin điện tử của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương và người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức năm 2021 được biết.

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: Bosungchitieutuyendungcongchucnam2021

>>>>> Xem thêm: BTC Tỉnh ủy Long An tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021

Nguồn tin: btctu.longan.dcs.vn

UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng 19 chỉ tiêu công chức cấp xã năm 2021

Thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái năm 2021

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ;

Căn cứ Thông tư số 13/2012/TT-BNV ngày 06/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ | Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái.

Căn cứ Kế hoạch số 758/KH-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên về tuyển dụng công chức cấp xã huyện Lục Yên năm 2021,

Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã | năm 2021 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

1. Số chỉ tiêu cần tuyển dụng công chức

Tổng số: 19 chỉ tiêu. Trong đó:

– Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: 02 chỉ tiêu (Xã Tân Lĩnh, xã Liễu Độ).

– Chức danh Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (lĩnh vực đô thị và môi trường): 01 chỉ tiêu (Thị trấn Yên Thế).

– Chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường: 03 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Lĩnh vực địa chính – xây dựng – môi trường: 02 chỉ tiêu (Xã Tân Lập, xã Khai Trung);

+ Lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn: 01 chỉ tiêu (Xã Tân Phượng).

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 04 chi tiêu. Trong đó:

+ Lĩnh vực Văn hóa: 02 chỉ tiêu (Xã Vĩnh Lạc, xã Khai Trung);

+ Lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội: 02 chỉ tiêu (Xã Minh Tiến, xã Mường Lai).

– Chức danh Tư pháp – hộ tịch: 03 chỉ tiêu (Xã Động Quan, xã Mường Lai, xã Minh Tiến).

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 05 chỉ tiêu (Xã Minh Xuân, xã Khánh Hòa, xã An Phú, xã Tân Phượng, xã Minh Tiến).

– Chức danh Tài chính – Kế toán: 01 chỉ tiêu (Xã Đông Quan).

2. Điều kiện đăng ký tham gia tuyển dụng công chức huyện Lục Yên

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; – Đủ tuổi đời từ 18 tuổi trở lên; – Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng; – Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; – Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; – Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông; – Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

+ Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự: Tốt nghiệp từ Cao đẳng chuyên nghiệp Quân sự cơ sở trở lên.

+ Chức danh Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường (lĩnh vực đô thị và môi trường):

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc; Quản lý đô thị.

+ Chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn):

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Nông học; Trồng trọt; Nông nghiệp; Khuyến nông; Bảo vệ thực vật; Nông lâm kết hợp; Nuôi trồng thủy sản; Khoa học cây trồng; Kinh tế hạ tầng và phát triển nông thôn; Kinh tế và phát triển nông thôn; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi.

+ Chức danh Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường (lĩnh vực địa chính – xây dựng – môi trường):

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Địa chính môi trường.

+ Chức danh Văn hóa – xã hội (lĩnh vực văn hóa):

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Văn hóa quần chúng; Thông tin – thư viện; Văn hóa du lịch; Quản lý thể dục – thể thao.

+ Chức danh Văn hóa – xã hội (lĩnh vực Lao động – Thương binh và xã hội):

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Công tác xã hội; Quản trị nhân lực; Quản lý lao động tiền lương; Bảo trợ xã hội; Bảo hiểm; Kế toán; Kế toán – tài chính.

+ Chức danh Văn phòng – thống kê:

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Hành chính; Luật; Quản trị văn phòng; Văn thư – Lưu trữ; Công nghệ thông tin; Thống kê; Thống kế kinh tế – xã hội, Quản lý nhà nước.

+ Chức danh Tư pháp – hộ tịch: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Luật.

+ Chức danh Tài chính – Kế toán:

Tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính; Tài chính – ngân hàng; Kế toán – Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp.

– Trình độ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (thí sinh có các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được quy đổi tương đương chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông);

– Các điều kiện khác đối với thí sinh dự tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự:

+ Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự: bản thân và gia đình chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

– Đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển

3.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển + Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu); + 03 phong bì có dán tem và ghi địa chỉ của người dự tuyển. 3.2. Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh (năm trăm nghìn đồng). 3.3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

– Thời gian: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 16/5/2021 (trong giờ hành chính, cả ngày thứ 7 và chủ nhật); người đăng ký dự tuyển công chức đến nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.

– Địa điểm phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, tổ 4, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

(Số điện thoại liên hệ: 0984.849379, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thức – Cơ quan Tổ chức – Nội vụ).

4. Hình thức tuyển dụng công chức, nội dung xét tuyển, thi tuyển

4.1. Đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Nội dung xét tuyển: Xét các điều kiện theo phiếu đăng ký dự tuyển; phỏng vấn kiến thức liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh tuyển dụng.

4.2. Đối với các chức danh khác: Địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường; Địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường; Văn hóa – xã hội; Văn phòng – thống kê; Tư pháp – hộ tịch; Tài chính – kế toán.

– Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

– Nội dung thi tuyển:

*Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy.

– Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung, gồm 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Tin học, gồm 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;

Miễn phần thi Tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, Tin học hoặc Toán – Tin trở lên.

– Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

*Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành – Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi viết. – Thời gian thi: 180 phút. – Thang điểm: 100 điểm.

5. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển

– Hình thức thông báo: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có chỉ tiêu tuyển dụng và gửi tới thí sinh đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ do người dự tuyển đã ghi trên phong bì nộp kèm theo Phiếu dự tuyển.

– Thời gian thông báo: Từ ngày 09/6/2021 đến 14/6/2021

6. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng công chức huyện Lục Yên

Sẽ được thông báo cụ thể kèm theo thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển.

(Thông báo được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện Lục Yên; niêm yết tại trụ sở của Uỷ ban nhân dân huyện Lục Yên, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có chỉ tiêu tuyển dụng).

Nguồn tin: lucyen.yenbai.gov.vn

Xem thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái tuyển dụng 100 chỉ tiêu công chức năm 2021

Thông báo chính thức vê việc tuyển dụng công chức sở Nội vụ tỉnh Yên Bái năm 2021. 

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 12 tháng 04 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021.

Sở Nội vụ thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021 như sau:

I. SỐ LƯỢNG BIÊN CHẾ, VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

1. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu.

2. Chuyên ngành, vị trí việc làm tuyển dụng (Tại Phụ lục chi tiết kèm theo)

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYÊN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

g) Đáp ứng yêu cầu của vị trí dự tuyên như sau:

– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Phụ lục kèm theo Thông báo này);

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển (có văn bản, tài liệu minh chứng kèm theo) thì đáp ứng điều kiện về ngoại ngữ hoặc tin học, không phải kê khai chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học vào Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH YÊN BÁI

Phương thức thi tuyển của sở Nội vụ tỉnh Yên Bái: Thi tuyển

IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH YÊN BÁI

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thị kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp công trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề hoặc phát đề) d) Thang điểm: 100 điểm. 3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

– Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện
sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm (điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có)) bằng nhau ở chi tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định người trúng tuyến.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Theo mẫu đính kèm. Chú ý:

– Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm; đối với những thí sinh thuộc diện ưu tiên người dân tộc thiểu số nộp kèm thêm giấy khai sinh, các trường hợp được ưu tiên khác nộp kèm thêm giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên để đối chiếu thông tin.

– Mỗi thí sinh nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm và các giấy tờ khác nêu trên (cho vào một túi đựng hồ sơ, ghi đầy đủ họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ, điện thoại liên hệ và kèm theo 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận để gửi thông báo).

– Mỗi thí sinh chi được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.

– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy

– Văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm học tập, các giấy tờ khác: bản photo (không yêu cầu chứng thực/công chứng sao y). Trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt Nam.

VI. THỜI HẠN, ĐỊA CHỈ VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYẾN

1. Thời hạn tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 14/5/2021.

2. Địa chỉ và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái (Tổ 14, đường Điện Biên, Phường Đồng tâm, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái); Số điện thoại liên hệ 0945.780800 hoặc 0216.3852415 (Thường trực Sở Nội vụ).

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Thời gian thi: Trong quý II/2021 (thời gian cụ thể có thông báo sau)

2. Địa điểm thi: Dự kiến tại trường Cao đẳng Nghề Yên Bái (cụ thể có thông báo sau).

VIII. PHÍ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Mức phí tạm thu: 300.000 đồng/thí sinh khi nộp hồ sơ (theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021. Tất cả các thông tin liên quan đến kỳ thi công chức tỉnh Yên Bái 2021 được niêm yết công khai tại Sở Nội vụ và trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (địa chỉ: http://sonoivu.yenbai.gov.vn). Đề nghị các thí sinh đăng ký dự thi thường xuyên theo dõi để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ thi.

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: yen-bai-7-20

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-2

Nguồn tin: sonoivu.yenbai.gov.vn

Xem thêm tin tuyển dụng lao động, công chức, viên chức năm 2021 tại đây.

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng 10 chỉ tiêu công chức cấp xã năm 2021

Thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021.

UBND huyện Trấn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 như sau:

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 06/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về tuyển dụng và quản lý công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự tuyển, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái năm 2021; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 28 /4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021, như sau:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Trình độ văn hoá: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với chức danh công chức cần tuyển dụng;

– Trình độ tin học: Có trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (thí sinh có các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thì được quy đổi tưởng tượng chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông);

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên; các chuyên ngành đào tạo cụ thể như sau:

+ Chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch: chuyên ngành Luật.

+ Chức danh Văn phòng – Thống kê: chuyên ngành Hành chính; Luật; Quản trị Văn phòng: Văn thư – Lưu trữ; Công nghệ thông tin; Thống kê – Kinh tế xã hội;

+ Chức danh Tài chính – kế toán: chuyên ngành Kế toán, Tài chính; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán – Kiểm toán; Kế toán doanh nghiệp;

+ Chức danh Văn hóa – Xã hội: chuyên ngành Quản lý văn hóa; Văn hóa quần chúng; Thông tin – Thư viện; Văn hóa du lịch; Quản lý thể dục thể thao;

+ Chức danh Công chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (Đảm nhiệm công tác về các lĩnh vực địa chính, xây dựng, môi trường): chuyên ngành Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Kiến trúc; Kỹ thuật trắc địa – bản đồ; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Địa chính môi trường.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hiện đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục.

2. Số lượng công chức cần tuyển

Tổng số: 10 chỉ tiêu, cụ thể:

– Chức danh Tư pháp – hộ tịch: 03 chỉ tiêu;

– Chức danh Văn phòng – Thống kê: 01 chỉ tiêu;

– Chức danh Tài chính – Kế toán: 04 chỉ tiêu.

– Chức danh Văn hóa – Xã hội: 01 chỉ tiêu;

– Chức Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường (Đảm nhiệm công tác về các lĩnh vực địa chính, xây dựng, môi trường): 01 chỉ tiêu.

(Có biểu chỉ tiêu tuyển dụng cho các xã kèm theo)

3. Thủ tục đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận

a) Thủ tục đăng ký dự tuyển

– Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận (Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 14/4/2019 của Chính phủ; được gửi kèm theo Thông báo này);

– Nộp kèm 02 Phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của người dự tuyển.

Lưu ý: Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, khi đến nộp Phiếu dự tuyển thí sinh dự tuyển mang theo các giấy tờ liên quan để đối chiếu với nội dung đăng ký trong Phiếu dự tuyển, gồm: Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm hoặc sổ học bạ, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có); các giấy tờ được trả lại cho người nộp ngay sau khi đối chiếu tại thời điểm thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Khi trúng tuyển thí sinh sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

b) Lệ phí dự tuyển

Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh/lần dự tuyển.

c) Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

– Thời gian tiếp nhận Phiếu dự tuyển: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 14/5/2021 (trong giờ hành chính, cả ngày thứ bảy, chủ nhật); cá nhân đến nộp Phiếu dự tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi qua đường bưu chính;

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu dự tuyển: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện Trấn Yên, địa chỉ Tổ dân phố số 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái; điện thoại liên hệ: 0916.3826.055, di động 0913.894.702.

4. Hình thức tuyển dụng và nội dung thi tuyển

a) Hình thức tuyển dụng

Thi tuyển;

b) Nội dung thi

Được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

*Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy – Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút; miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

*Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng;

– Hình thức thi: Thi viết;

– Thời gian thi: 180 phút;

– Thang điểm: 100 điểm.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021

a) Thông báo người đủ điều kiện dự tuyển

Hình thức thông báo: Niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyến tại Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã nơi tuyển dụng, gửi tới thí sinh đăng ký dự tuyển trước 05 ngày tổ chức thi tuyển.

b) Tổ chức tuyển dụng

Thời gian thi tuyển

– Vòng 1: Từ ngày 15/6/2021 – 16/6/2021;

– Vòng 2: Từ ngày 05/7/2021 – 06/7/2021.

(Có thông báo cụ thể)

c) Địa điểm tổ chức thi tuyển

Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Trấn Yên.

(Thông báo này được niêm yết tại trụ sở làm việc của: Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện, Cơ quan Tổ chức

– Nội vụ huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; phát trên hệ thống truyền thanh của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên, đăng trên Báo Yên Bái).

Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên thông báo để người có nhu cầu dự tuyển; các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết: thong-bao-5

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-1

Nguồn tin: tranyen.yenbai.gov.vn

Chi cục Chăn nuôi và Thú y – Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hải Phòng tuyển dụng 12 chỉ tiêu viên chức năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hải Phòng năm 2021. 

Ngày 14/4/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 60/TB-SNN về việc tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y năm 2021; số lượng viên chức cần tuyển 12 người, cụ thể:

1. Số lượng viên chức cần tuyển

Số lượng tuyển dụng: 02 người

(1) Chẩn đoán bệnh động vật tại Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật: 03 người;

(2) Kiểm tra vệ sinh thú y tại các Trạm Chăn nuôi và Thú y: Kiến An, Hải An, Đồ Sơn, Dương Kinh, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Cát Hải và Trạm Kiểm dịch động vật cầu Đá Bạc: 9 người (mỗi Trạm tuyển 01 người, riêng Trạm Thú y Đồ Sơn tuyển 02 người);

Yêu cầu chung cho tất cả các vị trí dự tuyển phải có:

– Về trình độ, chuyên ngành đào tạo: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành Thú y, Chăn nuôi thú y, Thủy sản, Nuôi trồng Thủy sản.

– Yêu cầu trình độ ngoại ngữ, tin học:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ: Bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B và tương đương;

+ Chứng chỉ tin học: Tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hiện đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP)

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 16/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021, trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Địa chỉ: Số 05, phổ Chiêu Hoa, Kiến An, Hải Phòng).

– Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyên hoặc gửi theo đường bưu điện.

– Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Ông Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở; điện thoại: 0225.3877 295; 0968.986.986.

4. Hình thức tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Mục 3, Nghị định số 115/2020 ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển

– Thời gian: Dự kiến trong tháng 5 năm 2021.

– Địa điểm xét tuyển: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng (Địa chỉ: Số 196 Nguyễn Lương Bằng, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng).

6. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển đối với mỗi ứng viên: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết.

Nguồn tin:  sonnptnt.haiphong.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức và lao động năm 2021 tại đây.

UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Thông báo chính thức về việc tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái năm 2021. 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, ở tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 09/4/2011 của UBND tỉnh Yên Bái về tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Yên Bái năm 2021.

Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021 trên địa bàn huyện Văn Yên, cụ thể như sau:

1. Số chỉ tiêu cần tuyển

Số lượng chỉ tiêu: 02 chỉ tiêu thuộc chức danh Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và môi trường (01 chỉ tiêu), Văn hóa – xã hội (01 chỉ tiêu).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, không phân biệt hình thức đào tạo và loại hình đào tạo được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

– Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

– Trình độ chuyên môn: Chức danh Địa chính

– Nông nghiệp

– Xây dựng và môi trường: Yêu cầu về trình độ tốt nghiệp từ Đại học trở lên thuộc các chuyên ngành:

Địa chính môi trường, quản lý đất đai; xây dựng; kỹ thuật công trình xây dựng, kiến trúc; kỹ thuật trắc địa – bản đồ; công nghệ kỹ thuật môi trường. Chức danh Văn hóa – Xã hội, yêu cầu Đại học trở lên, các chuyên ngành:

Quản lý Văn hóa; Văn hóa quần chúng; Thông tin – Thư viện; Văn hóa du lịch; Quản lý thể dục – thể thao.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và truyền thông hoặc tương đương;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Những người không được đăng ký dự tuyển công chức cấp xã

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Thủ tục đăng ký dự tuyển, thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển

– Thủ tục đăng ký dự tuyển: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Cơ quan Tổ chức

– Nội vụ huyện Văn Yên (theo mẫu phiếu kèm theo thông báo này); kèm theo 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người dự tuyển.

*Lưu ý: Để đảm bảo chính xác các thông tin ghi trong phiếu đăng ký dự tuyển khi đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, cá nhân mang theo các giấy tờ có liên quan để đối chiếu với nội dung trong phiếu đăng ký dự tuyển, gồm:

Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, sổ hộ khẩu, các văn bằng chứng chỉ, bảng điểm, giấy chứng nhận tu tiên (nếu có); các giấy tờ trên được trả lại cho người nộp ngay sau khi đối chiếu tại thời điểm thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển.

– Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thí sinh (năm trăm nghìn đồng).

– Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

+ Thời gian: Từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc và cả ngày thứ 7 và chủ nhật); cá nhân đến nộp Phiếu đăng ký dự | tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận.

+ Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, địa chỉ số 2, Đường Trần Phú, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. (số điện thoại liên hệ đồng chí Trần Trung Hiếu: 0978.741.580).

4. Hình thức tuyển dụng, nội dung xét tuyển, thi tuyển

4.1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

4.2. Nội dung:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm được thực hiện bằng hình thức thi trên giấy. – Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

+ Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Tin học 30 câu hỏi về kiến thức cơ bản, kỹ năng ứng dụng tin học văn phòng vào nhiệm vụ chuyên môn. Thời gian thi 30 phút;

– Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.

– Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu hỏi trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyền được thi tiếp vòng 2 theo quy định.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự | tuyển theo yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển dụng.

– Hình thức thi: Thi viết.

– Thời gian thi: 180 phút.

– Thang điểm: 100 điểm.

5. Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển

– Hình thức thông báo: Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện, UBND các xã nơi có chỉ tiêu tuyển dụng và gửi tới thí sinh đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện theo địa chỉ do người dự tuyển đã ghi trên phong bì nộp kèm theo Phiếu dự tuyển.

– Thời gian thông báo: Từ ngày 01/6/2021 đến 07/6/2021.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Yên Bái

– Thời gian thi vòng 1 từ ngày 15/6/2021 – 16/6/2021.

– Thời gian thi vòng 2 từ ngày 05/7/2021 – 06/7/2021.

– Thông báo kết quả trúng tuyển trước ngày 27/7/2021.

Thông báo này được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện Văn Yên; phát tin trên sóng truyền thanh của huyện và niêm yết tại trụ trở của UBND huyện Văn Yên, UBND các xã nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên thông báo để người có nhu cầu dự tuyển; Các cơ quan, đơn vị có liên quan biết và thực hiện./.

Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115

Nguồn tin: vanyen.yenbai.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức và lao động năm 2021 tại đây.

Trung tâm Khuyến nông – Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hải Phòng tuyển dụng 10 chỉ tiêu viên chức năm 2021

Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng năm 2021. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Khuyến nông năm 2021, cụ thể như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng

Số lượng: 10 người

(1) Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp

Khuyến nông viên tại Phòng Đào tạo và Thông tin tuyên truyền và các Trạm Khuyến nông: Tiên Lãng; Kiến Thụy, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên; Liên quân: 07 người (mỗi Phòng, Trạm tuyển 01 người).

Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Trồng trọt; Nông học; Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi, Thú y; Nuôi trồng thủy sản; Khai thác thủy sản; Chế biến thủy sản; Quản trị kinh doanh.

(2) Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Tổng hợp, quản trị nội vụ tại Phòng Hành chính Tổ chức: 01 người.

 • Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh tế, Kế toán, Hành chính; Luật; Quản trị nhân sự;
(3) Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Kế toán tại phòng Kế hoạch Tài chính: 01 người

 • Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Tài chính kế toán; Kiểm toán.
(4) Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ

Kế hoạch kiêm thủ quỹ tại Phòng Kế hoạch Tài chính: 01 người

 • Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Kinh tế; Kế toán; Hành chính; Luật.
 • Yêu cầu chung về trình độ ngoại ngữ, tin học cho tất cả các vị trí dự tuyển phải có:

+ Chứng chỉ ngoại ngữ: Bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ B và tương đương;

+ Chứng chỉ tin học Tin học trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Có phiếu đăng ký dự tuyển;
 • Lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc;
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; hiện đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Phiếu đăng ký dự tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo Mẫu số 01 kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP);

 • Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 14/4/2021 đến hết ngày | 13/5/2021, trong giờ hành chính các ngày làm việc theo quy định.
 • Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Địa chỉ: Số 05, phố Chiêu Hoa, Kiến An, Hải Phòng).
 • Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp tại điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu điện.

Người nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Ông Nguyễn Văn Duy, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở; điện thoại: 0225.3877 295; 0968.986.986.

4. Hình thức tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng

Hình thức: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo quy định tại Mục 3, Nghị định số 115/2020 ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

5. Thời gian và địa điểm tuyển dụng viên chức TP. Hải Phòng

 • Thời gian: Dự kiến trong tháng 5 năm 2021.
 • Địa điểm xét tuyển: Tại Trung tâm Khuyến nông Hải Phòng (Địa chỉ: Số | 6 phố Chiêu Hoa, Kiến An, Hải Phòng).

6. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Phòng Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, xem xét, giải quyết.

Nguồn tin: sonnptnt.haiphong.gov.vn

Tham khảo thêm tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 03 chỉ tiêu công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020

Thông báo về việc tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Tuyên Quang.

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 20/12/2013; Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020; Quyết định số 2111/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng cuối năm 2020;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức 6 tháng cuối năm 2020, như sau:

1. Số lượng, đơn vị và vị trí việc làm cần tiếp nhận

1.1. Tiếp nhận công chức – Số lượng, chỉ tiêu tiếp nhận: 03 chỉ tiêu;

– Vị trí việc làm cần tiếp nhận:

+ Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý Kế hoạch – Tài chính: 01 chỉ tiêu.

+ Vị trí việc làm: Chuyên viên quản lý văn hóa: 01 chỉ tiêu.

+ Vị trí việc làm: Chuyên viên Quản lý phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa: 01 chỉ tiêu.

1.2. Tiếp nhận viên chức

– Số lượng, chi tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu;

– Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp: Kỹ thuật viên hạng IV (Kỹ thuật quay phim, làm phóng sự và chiếu phim HD), Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận

2.1. Đối tượng tiếp nhận tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Tuyên Quang

Từ nguồn công chức, viên chức hiện đang công tác trong tỉnh.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện – Tiêu chuẩn chung tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Tuyên Quang
 • Vị trí chuyên viên quản lý Kế hoạch – Tài chính: Đại học trở lên một trong các ngành: Kế toán, Kế toán tài chính, Kế hoạch, Quản lý kinh tế; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐUBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.
 • Vị trí chuyên viên quản lý văn hóa: Đại học trở lên một trong các ngành: Quản lý văn hóa, văn hóa quần chúng, Văn hóa học, Văn hóa dân tộc thiểu số; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.
 • Vị trí chuyên viên quản lý phong trào và xây dựng nếp sống văn hóa: Đại học trở lên một trong các ngành: Quản lý văn hóa, văn hóa học, Văn hóa dân tộc thiểu số; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.
 • Đối với tiếp nhận Viên chức, vị trí việc làm: Kỹ thuật quay phim, làm phóng sự và chiếu phim HD (Kỹ thuật viên hạng IV): Trung cấp trở lên, ngành Kỹ thuật phát thanh phát hình; có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định của Nhà nước hiện hành.
 • Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 • Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Không trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Trình tự, thủ tục tiếp nhận tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

4. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức viên chức tỉnh Tuyên Quang

Người đăng ký dự tuyển gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

b) Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 3×4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức đang công tác).

c) Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác.

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ.

đ) Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (Bằng tốt nghiệp chuyên môn, bảng điểm học tập, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học). Trường hợp văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt. | e) Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức.

f) Lý lịch tư pháp; g) Bản sao Giấy khai sinh; h) Quyết định tuyển dụng công chức, viên chức.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

5.1.Thời gian tiếp nhận nhận hồ sơ: 30 ngày, từ ngày 13 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 13 tháng 5 năm 2021, trong giờ hành chính các ngày làm việc.

5.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 157 đường 17/8, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Dư Thị Hằng, Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế, số điện thoại liên hệ: 098 2842 076.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang./.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức viên chức tại đây.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng 01 chỉ tiêu viên chức năm 2021

Thông báo chính thức về việc tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021.
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức; Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức ban hành kèm theo Quyết dịnh số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2020;

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020, như sau:

1. Yêu cầu tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang

Tên đơn vị Số lượng chỉ tiêu Vị trí việc làm, chức danh cần tuyển dụng Mã số Yêu cầu về trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang  01 Chuyên viên pháp lý 01.003  

Đại học trở lên, ngành luật

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển vào làm viên chức tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 22 tháng 11 năm 2019).

Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

3. Phương thức tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang

Phương thức tuyển dụng, hình thức và nội dung thi tuyển, xét tuyển được thực hiện theo mục 3 Khoản II Điều 1 Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

4. Thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển

Thời gian thi tuyển, xét tuyển: Hoàn thành trong Quý III/2021.

Địa điểm thi tuyển, xét tuyển: Tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

Mỗi thí sinh dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển đầy đủ các thành phần sau:

Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan; tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển hoặc người nhận

6. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận nhận hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 15/4/2021 đến hết ngày 14/5/2021; trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ

Tại Sở Tư pháp, số 501, đường 17/8, Phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Lý Thị Hương Giang, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, số điện thoại: 0207.3822.159; di động: 0987.735.278.

Phương thức nộp hồ sơ dự tuyển

Thí sinh dự tuyển nộp trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang hoặc gửi theo đường bưu chính đến Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

7. Phí tuyển dụng

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng 12 chỉ tiêu viên chức năm 2021

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh năm 2021.

Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh

Số lượng chỉ tiêu: 12 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ

 • Thời gian: kể từ ngày 14/04/2021 đến hết ngày 14/05/2021
 • Địa điểm: Văn phòng Trung tâm xúc tiến thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh, số 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết cụ thể như sau:

tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức TP. Hồ Chí Minh

Nguồn tin: itpc.hochiminhcity.gov.vn

Tham khảo thêm tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.

UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng 03 chỉ tiêu CHT Quân sự cấp xã năm 2021

Thông tin chính thức về việc tuyển dụng viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021. 

UBND huyện Quan Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng CHT Quân sự cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng:

03 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và bổ nhiệm

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

 • Thời gian: kể từ ngày 04/05/2021 đến hết ngày 02/06/2021
 • Địa điểm: Phòng Nội vụ UBND huyện Quan Sơn, thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chi tiết cụ thể như sau:

tuyển dụng viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021 tuyển dụng viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021 tuyển dụng viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021 tuyển dụng viên chức tỉnh Thanh Hóa năm 2021

Nguồn tin: quanson.thanhhoa.gov.vn

Tham khảo thêm các tin tuyển dụng công chức, viên chức, lao động năm 2021 tại đây.