UBND huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 15/11/2020 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và quản lý doanh nghiệp nhà nước, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội và chỉ tiêu lao động hợp đồng năm 2021; Thông báo số 47/TB-SNV ngày 12/01/2021 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh về Biên chế công chức, viên chức, lao động hợp đồng năm 2021;

Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng được yêu cầu vị trí việc làm còn thiếu tại  đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đức Thọ.

2.  Yêu cầu:

Việc tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, công bằng và đúng theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các Bộ ngành liên quan; văn bản hướng dẫn của Sở Nội vụ và theo phân cấp quản lý viên chức của UBND tỉnh.

Việc tuyển dụng được căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, khung năng lực từng vị vị trí việc làm, chỉ tiêu số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Người được tuyển dụng phải có trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp theo quy định.

II.   SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN:

1. Số lượng người làm việc được giao và số lượng người làm việc chưa sử dụng của đơn vị năm

Số người làm việc được giao: 12 viên chức.

Số người làm việc hiện có: 10 viên chức.

Số người làm việc chưa có người đảm nhận: 02 viên chức.

2.  Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm:

Vị trí việc làm: Giáo viên dạy văn hóa (Giáo viên hạng III – Mã số V.07.04.15) có 02 chỉ tiêu.

3.  Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển

a) Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm; Trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Có trình độ ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT- BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ/chứng nhận năng lực Tiếng Anh theo Văn bản số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ.

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

b)  Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể:

Có 02 chỉ tiêu: Giáo viên dạy văn hóa, yêu cầu trình độ Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Hóa học và sư phạm Địa lý.

4.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

5.  Nguyên tắc tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Đức Thọ được thực hiện theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Việc tuyển dụng thông qua Hội đồng tuyển dụng do UBND huyện quyết định thành lập; người trúng tuyển do Hội đồng tuyển dụng đề nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện báo cáo các cấp có thẩm quyền và quyết định tuyển dụng theo quy định.

III.   HÌNH THỨC, NỘI DUNG, XÉT TUYỂN:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2.  Nội dung và hình thức xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng

Vòng 2: Xét tuyển môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức xét tuyển: Phỏng vấn.

Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung xét tuyển môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian xét tuyển: Thực hiện việc phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút để chuẩn bị).

Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

3.  Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 mục này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm xét tuyển vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

IV.  TRÌNH TỰ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Trình tự thực hiện:

Sau khi được cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đức Thọ, Ủy ban nhân dân huyện thông báo thời gian và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; thành lập Hội đồng tuyển dụng. Tổng hợp kết quả thu Phiếu đăng ký dự tuyển, công bố công khai danh sách người đủ điều kiện xét tuyển;

Tổ chức kiểm tra, sát hạch, tuyển dụng; Tổng hợp kết quả, công bố kết quả xét tuyển.

Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt kết quả tuyển dụng, quyết định tuyển dụng, hướng dẫn ký kết hợp đồng làm việc theo quy định.

2.  Thời gian tuyển dụng:

Dự kiến thực hiện ngay sau khi có Văn bản đồng ý chủ trương tuyển dụng của cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Đức Thọ, kính đề nghị Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

Nguồn tin: ductho.hatinh.gov.vn

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: cdytld.edu.vn

TTYT huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021

TTYT huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/06/2021 đến hết ngày 15/07/2021

– Địa điểm: Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn, tiểu khu 3, thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: ytengason.ytethanhhoa.gov.vn

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng tuyển dụng viên chức năm 2021:

1. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/06/2021 đến hết ngày 20/07/2021

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, số 139 tỉnh lộ 934, ấp Hòa Mỹ, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Sơ yếu lí lịch

– Phiếu đăng ký dự tuyển

– Mẫu giáo án

Nguồn tin: www.stcc.edu.vn

Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021

Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 06 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/06/2021 đến hết ngày 15/07/2021

– Địa điểm: Bộ phận Tổ chức Cán bộ, Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: tnus.edu.vn

Báo Việt Nam News (Thông tấn xã Việt Nam) tuyển dụng Phóng viên tiếng Anh làm việc tại Hà Nội năm 2021

Báo Việt Nam News (Thông tấn xã Việt Nam) tổ chức tuyển dụng 04 chỉ tiêu Phóng viên tiếng Anh vào làm việc tại Hà Nội

1. Tiêu chuẩn: 

– Tiêu chuẩn chung: là công dân Việt Nam, yêu thích nghề làm báo, đủ sức khỏe, chịu được cường độ và áp lực công việc cao, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay chấp hành án phạt tù và các hình thức kỷ luật khác.

– Tiêu chuẩn cụ thể:

+ Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Anh, báo chí loại Khá trở lên, hoặc Bằng tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài (hoặc Đại học Quốc tế) bằng tiếng Anh.

+ Chứng chỉ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên đối với ứng viên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Việt.

+ Độ tuổi không quá 35 tuổi

* Ưu tiên các chuyên ngành ngoại thương, kinh tế, ngoại giao hoặc có kinh nghiệm làm video và các sản phẩm báo chí đa phương tiện.

2. Hồ sơ dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) ban hành kèm theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

* Ghi rõ vị trí chức danh đăng ký dự tuyển. Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và tính trung thực trong Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/06/2021 đến ngày 25/07/2021 vào các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong giờ hành chính hoặc qua bưu điện.

– Địa chỉ nhận hồ sơ: Phòng Tổng hợp, Báo Việt Nam News, 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; Điện thoại 024.39332322

3. Hình thức xét tuyển: 

– Mời phỏng vấn trực tiếp các hồ sơ được chọn.

– Các hồ sơ không trúng tuyển không được hoàn lại.

Nguồn tin: baotintuc.vn

UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên về việc thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên năm 2021;

UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên như sau:

Chỉ tiêu cần tuyển: 09;

Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển theo quy định tại Kế hoạch số 118/KH- UBND ngày 14/6/2021 của UBND thành phố Vĩnh Yên.

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính từ ngày 14/6/2021 đến 17h00’ ngày 14/7/2021 tại UBND thành phố Vĩnh Yên (phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Yên – Số 9A, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Điện thoại: 0211.3862.609).

***** Kế hoạch tuyển dụng: 

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ các Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ: số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao; số 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/6/2016 vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 46/2017/TT-BTTTT ngày ngày 29/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 9/01/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 3087/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên; Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp khác thuộc UBND cấp huyện năm 2021;

Căn cứ Công văn số 736/SNV-CCVC ngày 14/6/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp khác của UBND thành phố Vĩnh Yên;

UBND thành phố Vĩnh Yên ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố năm 2021 như sau:

I.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tuyển chọn viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Vĩnh Yên nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có đủ trình độ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu, số lượng, đáp ứng yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2.  Yêu cầu

Việc thi tuyển viên chức vào các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc được giao và đúng cơ cấu, chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác thi tuyển viên chức phải được thực hiện công khai, công bằng, khách quan theo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo tính cạnh tranh; đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và các quy định hiện hành.

II. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hình thức thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.

2.  Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

Vị trí việc làm tuyển dụng: 05 vị trí

Số lượng chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu.

(Có biểu chỉ tiêu, cơ cấu và mô tả vị trí việc làm tuyển dụng kèm theo)

3.  Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với cơ cấu, vị trí việc làm cần tuyển;

– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ được

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Lưu ý: Việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với thí sinh đăng ký dự thi thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/8/2016 về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

Ngoại ngữ: Chứng chỉ trình độ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 15/01/2020 trở về trước được quy đổi: Chứng chỉ A tương đương với chứng chỉ A1 và bậc 1; Chứng chỉ B tương đương với chứng chỉ A2 và bậc 2; chứng chỉ C tương đương chứng chỉ B1 và bậc 3. Từ ngày 15/01/2020 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ phù hợp theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt

Tin học: Chứng chỉ trình độ A, B, C đã cấp hoặc cấp cho khóa học khai giảng từ ngày 10/8/2016 trở về trước được coi tương đương trình độ công nghệ thông tin cơ bản; Từ ngày 11/8/2016 đến nay, yêu cầu phải có chứng chỉ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông

4.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sỹ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sỹ quan dự bị đã đăng ký ngạch sỹ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Yên hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Yên theo địa chỉ: Số 9A, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (điện thoại: 0211.3862 609).

2.  Hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND thành phố Vĩnh Yên (Phòng Nội vụ thành phố) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

Bản gốc và bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

(Hồ sơ trúng tuyển được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ)

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND thành phố Vĩnh Yên sẽ thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

3.  Hồ sơ viên chức

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ gốc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

IV.   NỘI DUNG THI TUYỂN

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi:

1.  Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ (tiếng Anh), 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi theo quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2.  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi:

Thi thực hành đối với các vị trí: Phát thanh viên; Hướng dẫn viên văn hóa; Huấn luyện viên thể

Thi viết đối với các vị trí: Quản lý đấu thầu dự án; Bồi thường giải phóng mặt bằng.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi:

Đối với thi thực hành: Không quá 30 phút.

Đối với thi viết: 180 phút.

Thang điểm: 100 điểm.

V.  XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND thành phố quyết định người trúng tuyển.

Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định thì Chủ tịch UBND thành phố xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau

VI.   CHẾ ĐỘ TẬP SỰ, TUYỂN DỤNG

1. Chế độ tập sự: Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định với thời gian tập sự 12 tháng.

2. Chế độ tuyển dụng

Thực hiện tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lần đầu có thời hạn 12 tháng đối với người trúng tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ.

Sau khi hết thời hạn làm việc của hợp đồng có thời hạn lần đầu, UBND thành phố căn cứ kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định.

VII. LỆ PHÍ THI TUYỂN

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức với mức dự kiến là

đồng (năm trăm nghìn đồng)/01 thí

VIII. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 10/6/2021: Xây dựng dự thảo kế hoạch, chỉ tiêu, cơ cấu cần tuyển gửi Sở Nội vụ thẩm định.

2. Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 14/7/2021:

Ban hành Kế hoạch và đăng thông báo tuyển dụng trên Báo Vĩnh Phúc, Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố Vĩnh Yên tại địa chỉ: vinhphuc.gov.vn; website Sở Nội vụ và niêm yết công khai tại trụ sở UBND thành phố, Phòng Nội vụ thành phố.

Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong giờ hành chính vào tất các ngày trong tuần. Đúng 17h00 phút ngày 14/7/2021 kết thúc nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp phiếu theo đường bưu chính thì thời hạn tiếp nhận phiếu căn cứ vào thời gian gửi trên dấu bưu điện.

Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Nội vụ thành phố Vĩnh Yên (số 9A, đường Lê Lợi, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Điện thoại: 0211.3862 609)

Công khai tài liệu ôn thi trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố Vĩnh Yên (không tổ chức hướng dẫn ôn thi).

3. Từ ngày 19/7/2021:

Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát kỳ

Niêm yết danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển vòng 1 tại trụ sở Phòng Nội vụ và thông báo trên Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố.

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng

Từ ngày 30/7/2021 đến ngày 01/8/2021: Tổ chức thi vòng

Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 09/8/2021: Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 1 tại trụ sở Phòng Nội vụ và Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố Vĩnh Yên.

Từ ngày 10/8/2021 đến hết ngày 24/8/2021: Nhận đơn phúc khảo vòng

Từ ngày 25/8/2021 đến ngày 29/8/2021: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng

Từ ngày 30/8/2021: Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng

Từ ngày 10/9/2021 đến ngày 12/9/2021: Tổ chức thi vòng 2.

Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021: Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả thi vòng 2 tại Phòng Nội vụ và Cổng thông tin giao tiếp điện tử thành phố.

Từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 04/10/2021: Tiếp nhận đơn phúc khảo vòng 2 đối với các vị trí thi viết (không phúc khảo đối với vị trí thi thực hành).

Từ ngày 05/10/2021 đến ngày 10/10/2021: Tổ chức chấm phúc khảo và thông báo kết quả phúc khảo vòng 2, kết quả trúng tuyển.

Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 25/10/2021: Thu và kiểm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của các thí sinh trúng tuyển.

Từ ngày 26/10/2021 đến ngày 04/11/2021: Báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển.

Từ ngày 05/11/2021: Chủ tịch UBND thành phố quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc lần đầu với viên chức trúng tuyển theo quy định.

IX.   TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để việc tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố đảm bảo đúng quy định, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1.  Phòng Nội vụ thành phố

Tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng, Ban Giám sát. Tham mưu Hội đồng tuyển dụng thành lập các bộ phận giúp việc theo quy định.

Là đơn vị thường trực của Hội đồng tuyển dụng, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung, thời gian của Kế hoạch này đảm bảo việc thi tuyển nghiêm túc, công bằng, chất lượng và đúng quy chế.

Phối hợp với các cơ quan chức năng thông báo và niêm yết công khai kế hoạch, số lượng, cơ cấu, điều kiện, thời gian thi tuyển, công khai mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển, tài liệu ôn thi trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Đơn phúc khảo và lệ phí thi tuyển, phúc khảo; tiếp nhận hồ sơ trúng tuyển, hồ sơ viên chức của thí sinh trúng tuyển.

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức thi tuyển báo cáo Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt; quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp và thanh quyết toán theo quy định.

Kịp thời xin ý kiến UBND thành phố báo cáo Sở Nội vụ về những vấn đề phát sinh trong quá trình tuyển dụng; tham mưu quy trình thực hiện tuyển dụng theo quy định.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng tuyển dụng.

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Căn cứ đề xuất của Phòng Nội vụ, của Hội đồng tuyển dụng, tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố quyết định cấp kinh phí tổ chức thi tuyển cho Hội đồng tuyển dụng đảm bảo đúng quy định.

3. Thanh tra thành phố: Tham gia giám sát và phối hợp thực hiện các nội dung có liên quan trong công tác tuyển dụng viên chức theo quy định.

4. Công an thành phố: Bố trí lực lượng đảm bảo công tác an ninh trật tự, bảo mật trong quá trình tổ chức thi theo quy định.

5. Trung tâm Y tế thành phố: Phối hợp với Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị thuốc, cử cán bộ chuyên môn trực trong thời gian tổ chức thi, đảm bảo sức khỏe cho các thành viên Hội đồng tuyển dụng và các thí

6. Các cơ quan, đơn vị liên quan: Có trách nhiệm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng tuyển dụng hoàn thành tốt nhiệm vụ được

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố năm 2021. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thí sinh phản ánh về Thường trực Hội đồng tuyển dụng (Phòng Nội vụ) để báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: vinhyen.vinhphuc.gov.vn

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 21/06/2021 đến hết ngày 20/07/2021

– Địa điểm: Bộ phận Văn thư, Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, số 01 Tuệ Tĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn

Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, Ninh Thuận tuyển dụng viên chức năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-TTNCVHC, ngày 03/6/2021 của Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm về việc xét tuyển viên chức năm 2021 đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Quyết định số118/QĐ-SVHTTDL, ngày 10/6/2021;

Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm thông báo xét tuyển năm 2021 như sau:

I. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

1. Số lượng người làm việc cần xét tuyển: 01 thuyết minh viên.

2. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

– Tốt nghiệp đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Du lịch, Ngôn ngữ Anh, Văn hóa học, Lịch sử học, Xã hội học.

– Tiêu chuẩn trình độ văn hóa, ngoại ngữ, tin học:

+ Trình độ văn hóa: 12/12 (Có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học).

+ Trình độ ngoại ngữ: có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 (A2) khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Trình độ tin học: có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn nêu trên;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm: đáp ứng thành thạo kỹ năng nói tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Chăm.

– Không thuộc đối tượng mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

II. ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

– Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức: Thực hiện theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ vàkết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan cơ thẩm quyền cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

Việc xét tuyển viên chức được thực hiện qua 2 vòng như sau:

a) Vòng 1:

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

– Thi thực hành để kiểm tra năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

– Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian thực hành do Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm quyết định phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.

VI. TIẾP NHẬN VÀO LÀM VIÊN CHỨC

Thực hiện theo Điều 13 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

VII. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

– 500.000 đồng/thí sinh/lần (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT/BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

VIII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Từ ngày 14/6/202021: Thông báo xét tuyển trên các phương tiện thông tin đại chúng: Báo Ninh Thuận hoặc đài Phát thanh truyền hình Tỉnh; đồng thời trên cổng thông tin điện tử (ttncvhc.ninhthuan.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm.

Từ ngày 15/6/2021 – 14/7/2021: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Địa điểm tiếp nhận: Phòng Hành chính – Tổng hợp Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm, số 28 Tô Hiệu, phường Tấn Tài, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3820023; Di động: 0918560943 (gặp bà Phạm Thị Luận, Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp). hoặc gửi theo đường bưu chính (theo địa chỉ trên).

Ngày 14/7/2021: Đúng 17 giờ chốt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển (gồm: biên bản chốt danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển).

Từ ngày 15/7/2021: Thành lập Hội đồng xét tuyển,Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1, Ban kiểm tra sát hạch vòng 2;

Từ ngày 16/7/2021 – 30/7/2021: Thực hiệnquy trình xét tuyển vòng 1 và vòng 2 theo quy định.

Báo cáo kết quả xét tuyển về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và đề nghị công nhận kết quả xét tuyển theo thời gian quy định.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét tuyển, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm thông báo công khai kết quảtrên trang thông tin điện tử của Trung tâmNghiên cứu văn hóa Chăm (ttncvhc.ninhthuan.gov.vn) và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

Thí sinh đăng ký dự tuyển muốn biết thêm chi tiết, xin liên hệ địa chỉ và số điện thoại ở trên.

Nguồn tin: ttncvhc.ninhthuan.gov.vn

Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng chuyên viên khảo thí năm 2021

Khoa Y – Đại học Quốc gia TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng chuyên viên khảo thí như sau

1. Số lượng: 01

2. Mô tả công việc:

– Thực hiện giám sát công tác thi lý thuyết kết thúc môn học; ngăn ngừa, phát hiện và kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về quy chế thi.

– Giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các khiếu nại, tố cáo về thi lý thuyết kết thúc môn học.

– Bảo quản, lưu giữ đề thi lý thuyết và đáp án.

– Kiểm soát và đảm báo tính bảo mật đề thi theo chế độ tài liệu mật.

– In sao đề thi lý thuyết.

– Bàn giao đề thi cho cán bộ coi thi.

– Nhận bàn giao bài thi, niêm phong túi đựng bài thi từ cán bộ coi thi và tổ chức các thủ tục chấm thi.

– Nhận bảng điểm chấm theo số phách từ Điều phối viên và ráp phách.

– Xử lý các trường hợp liên quan đến phúc khảo.

– Nhận Bảng điểm tổng hợp (Các cột điểm thành phần) từ Thư ký hoặc Điều phối viên.

– Kiểm dò và ký xác nhận trên các bảng điểm.

– Chuẩn bị và cung cấp các loại văn phòng phẩm để phục vụ thi lý thuyết.

– Tổng hợp khối lượng công tác coi thi, làm đề thi, chấm thi đối với kỳ thi lý thuyết kết thúc môn học; lập các thủ tục để thanh toán cho cán bộ, giảng viên coi thi, chấm thi, làm đề thi, chấm phúc khảo.

3. Tiêu chuẩn:

Trình độ: Cao đẳng trở lên

Tin học: Chuẩn sử dụng công nghệ thông tin cơ bản

Kỹ năng: Giao tiếp, lập kế hoạch, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, tổ chức công việc, quản lý thời gian, tinh thần trách nhiệm

Ưu tiên có kinh nghiệm phân tích và xử lý số liệu

4. Chế độ phúc lợi dành người làm việc

– Được làm việc lâu dài, ổn định trong một môi trường năng động, uy tín về học thuật và nghiên cứu;

– Được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ;

– Được hưởng mức lương và thưởng theo quy định nhà nước;

– Được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khoẻ, du lịch định kỳ, …

5. Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn dự tuyển;

– Lý lịch công dân có chứng thực (thời hạn không quá 1 năm), CMND/CCCD chứng thực sao y bản chính;

– Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm kết quả học tập có chứng thực sao y bản chính;

– Giấy khám sức khỏe (không quá 6 tháng).

6. Thời hạn và nơi nhận:

Nơi nhận: Hồ sơ gửi về địa chỉ Phòng 214, Nhà hành chính Y.A1, Đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu độ thị Đại học Quốc gia TpHCM, Đông Hòa, Dĩ An, Bình Dương và file scan (đóng gói trong 1 file pdf) gửi đến e-mail: [email protected]

Thời hạn: Hạn chót nhận hồ sơ đến hết ngày 15/7/2021.

Các thông tin khác cần tham khảo thêm, vui lòng xem tại website: medvnu.edu.vn hoặc liên hệ điện thoại số 028 7102 1212 – Ext 102.

Nguồn tin: [email protected]

Trường Đại học Ngoại thương tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ nhu cầu tuyển dụng, Trường Đại học Ngoại thương thông báo nội dung và kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Trụ sở chính Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu:
1.1. Viên chức giảng viên:

STT Vị trí Đơn vị SL
1.               Giảng viên môn Marketing và Truyền thông Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế 2
2.               Giảng viên môn Kinh doanh quốc tế 1
3.               Giảng viên môn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 1
4.               Giảng viên môn Thương mại quốc tế 1
5.               Giảng viên môn Quản trị Dự án Khoa Quản trị kinh doanh 1
6.               Giảng viên môn Quản trị khách sạn 2
7.               Giảng viên môn Hợp đồng thương mại quốc tế Khoa Luật 1
8.               Giảng viên môn Tài chính doanh nghiệp Khoa Tài chính Ngân hàng 1
9.               Giảng viên môn Tiền tệ – Ngân hàng 1
10.          Giảng viên môn Kế toán quản trị Khoa Kế toán – Kiểm toán 1
11.          Giảng viên môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Pháp 2
12.          Giảng viên môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Trung Quốc 1
13.          Giảng viên môn Tiếng Trung thương mại 1
14.          Giảng viên môn Lý thuyết tiếng 1
15.          Giảng viên môn Ngôn ngữ Kinh tế thương mại Khoa Tiếng Anh thương mại 1
16.          Giảng viên môn Lý thuyết tiếng 2
17.          Giảng viên môn Thực hành tiếng 1
18.          Giảng viên môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Nhật 2
19.          Giảng viên môn Ngôn ngữ thương mại 1
20.          Giảng viên môn Lý thuyết tiếng 1
21.          Giảng viên môn Giáo dục thể chất Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao 2
22.          Giảng viên môn Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo Khoa Cơ bản 3
23.          Giảng viên môn Lập kế hoạch kinh doanh Viện VJCC 1
TỔNG SỐ 31

1.2. Viên chức hành chính

     STT Vị trí Đơn vị SL
1.         Chuyên viên Tổ công tác Đoàn thanh niên Văn phòng Đảng – Đoàn thể 

 

1
2.         Chuyên viên Quản lý học tập và hỗ trợ người học, đảm bảo chất lượng Phòng Quản lý đào tạo 1
3.         Chuyên viên quản lý CTĐT trình độ Thạc sĩ Tiếng Việt và Tiếng Anh Khoa Sau đại học 

 

1
4.         Chuyên viên tổng hợp Phòng Hành chính-Tổng hợp 1
5.         Chuyên viên khảo thí Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng 1
6.         Chuyên viên hành chính Khoa Khoa Tài chính Ngân hàng 1
7.         Chuyên viên hành chính Khoa Khoa Kinh tế quốc tế 1
8.         Chuyên viên hành chính Trung tâm Giáo dục thể chất và Thể thao 1
9.         Chuyên viên Kế toán tài chính, Ban Hành chính Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) 1
10.    Chuyên viên Hành chính, Ban Đào tạo chính quy 1
11.    Chuyên viên quản lý đào tạo và công tác sinh viên Trung tâm Feretco 1
TỔNG SỐ 11

1.3. Viên chức trợ giảng:

     STT Vị trí Đơn vị SL
1.       Trợ giảng Bộ môn Thương mại quốc tế Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế 3
2.         Trợ giảng Bộ môn Marketing và Truyền thông 2
3.         Trợ giảng Bộ môn Quản trị khách sạn Khoa Quản trị kinh doanh 3
4.         Trợ giảng Bộ môn Nghiệp vụ Viện Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) 2
5.         Trợ giảng Bộ môn Pháp luật kinh doanh quốc tế Khoa Luật 2
6.         Trợ giảng Bộ môn Đầu tư chứng khoán Khoa Tài chính Ngân hàng 1
7.         Trợ giảng Bộ môn Tài chính quốc tế 1
8.         Trợ giảng Bộ môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Nhật 1
9.         Trợ giảng Bộ môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Pháp 2
10.    Trợ giảng Bộ môn Thực hành tiếng Khoa Tiếng Trung Quốc 2
TỔNG SỐ 19

2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:
Ứng viên phải đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Ngoại thương. Cụ thể xem tại đây:

Chi tiết điều kiện đối với viên chức Giảng viên

Chi tiết điều kiện đối với viên chức Hành chính

Chi tiết điều kiện đối với viên chức Trợ giảng

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu của Nhà trường tại Link);

– 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4×6 của thí sinh dự tuyển (chụp trong thời gian 06 tháng).

4. Phương thức tuyển dụng, lịch kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng, thông báo kết quả:

– Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Lịch phỏng vấn tuyển dụng: dự kiến các ngày 26-28/7/2021.

– Thông báo kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 30/7/2021.

Ghi chú: Đối với ứng viên là giảng viên có trình độ Tiến sĩ và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Đại học và phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm: Nhà trường sẽ xem xét tiếp nhận viên chức theo quy định của pháp luật và Nhà trường.

5. Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

6. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 13/7/2021.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Nhà trường sẽ CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TUYỂN DỤNG theo hình thức NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN theo đường link dưới đây: https://forms.gle/zwwyoNYTUbT8oN9w8

Điện thoại liên hệ: 024.32595158 (ext 284) hoặc website: www.ftu.edu.vn.

Nguồn tin: www.ftu.edu.vn

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 84 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng trên các trang thông tin đại chúng

– Địa điểm: Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai.

Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: www.dongnai.gov.vn

UBND tỉnh Lâm Đồng xét tuyển công chức hành chính nhà nước năm 2021

UBND tỉnh Lâm Đồng xét tuyển công chức khối hành chính nhà nước năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 05 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 15/06/2021 đến hết ngày 14/07/2021

– Địa điểm: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lâm Đồng, số 36 Trần Phú, phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: lamdong.gov.vn

Báo Người Lao động tuyển dụng nhân sự năm 2021

Phục vụ cho nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Báo Người Lao Động tổ chức tuyển dụng nhiều vị trí quan trọng: Thư ký Tòa soạn; phóng viên, chuyên viên hành chính, truyền thông, phát hành…

I. Mô tả công việc

1. Vị trí 1: Thư ký Tòa soạn

– Có nhiệm vụ tập hợp các tin bài, biên tập và hoàn chỉnh lại tin bài, lên trang sau khi Biên tập viên đã biên tập.

– Tham gia xây dựng kế hoạch tác chiến ngày và tuần cùng Ban Thư ký Tòa soạn.

– Thực hiện các nhiệm vụ quản lý, điều hành những phần việc của Tòa soạn do Tổng Thư ký Tòa soạn phân công.

– Tham gia trực xuất bản cấp Tòa soạn.

– Giúp Tổng Thư ký Tòa soạn tổ chức các nguồn tin, tạo thông tin đầu vào cho báo.

– Tham mưu, đề xuất Tổng Thư ký Tòa soạn ban hành quy chế làm việc của Ban Thư ký Tòa soạn, các tổ chuyên môn trực thuộc nhằm đảm bảo công việc của Tòa soạn liên tục, thông suốt và có hiệu quả.

– Tham gia công tác đào tạo bồi dưỡng phóng viên, biên tập viên của Báo Người Lao Động.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Thư ký Tòa soạn phân công.

2. Vị trí 2:  Phóng viên

– Viết tin, bài cho các phương tiện xuất bản của Báo Người Lao Động

3. Vị trí 3: Chuyên viên Hành chính tổng hợp

– Soạn thảo văn bản

– Tổng hợp các báo cáo, bảng biểu

– Quản lý công văn đi – đến

– Quản lý, mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ dụng cụ văn phòng

– Chấm công, theo dõi phép của viên chức, người lao động

– Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ của Báo

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

4. Vị trí 4: Chuyên viên truyền thông

– Nghiên cứu thị trường và xây dựng ý tưởng sự kiện, chương trình truyền thông, công tác xã hội

– Xây dựng mối quan hệ nhằm quảng bá thương hiệu của Báo; tìm kiếm đối tác, nhà tài trợ cho các chương trình, sự kiện; kêu gọi nhà hảo tâm với các chương trình từ thiện, công tác xã hội

– Biên tập tài liệu, thông cáo báo chí, bản tin khi làm việc với các cơ quan truyền thông theo yêu cầu của Ban Biên tập

– Phối hợp với các phòng, ban liên quan để triển khai các hoạt động truyền thông, sự kiện và công tác xã hội

– Thực hiện các hoạt động marketing, truyền thông cho các chương trình do Báo tổ chức

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng

5. Vị trí 5: Chuyên viên Phát hành

– Phụ trách quản lý và tham mưu cấp trên về kế hoạch công tác thị trường khối đại lý, quầy sạp; quản lý đội ngũ Cộng tác viên phát hành của Phòng, quyết toán số lượng ký gửi định kỳ hằng tháng

– Trực tiếp tham gia công tác thị trường, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường khối đại lý, quầy sạp tại TPHCM và các khu vực lân cận

– Theo dõi, quyết toán phát hành các văn phòng đại diện

– Theo dõi hàng quảng cáo của Phòng và quản lý kho báo tồn

– Phụ trách theo dõi quyết toán công tác in các ấn phẩm của Báo và xuất nhập tồn giấy in báo

– Trực tiếp tham gia phát hành các ấn phẩm khi có phát sinh (hỗ trợ giao báo khi có cộng tác viên nghỉ phép); phát hành các ấn phẩm của báo ra thị trường quầy, sạp và các hệ thống nhà sách; trực nhà in theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Phòng

– Phụ trách văn thư, soạn thảo văn bản của phòng

– Quản lý cập nhật trang fanpage của Phòng Phát hành

– Thực hiện các công việc phát sinh khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng

II. Yêu cầu

Độ tuổi

– Vị trí 1: Nam, từ 35 -45 tuổi

– Vị trí 2: Nam/Nữ, từ 24 đến 40 tuổi

– Vị trí 3: Nam/ Nữ, từ 22 đến 35 tuổi

– Vị trí 4: Nam/ Nữ, từ 28 tuổi trở lên

– Vị trí 5: Nam, từ 27 tuổi trở lên

2. Trình độ chuyên môn

+ Yêu cầu chung

– Có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu ở trình độ A2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT

+ Yêu cầu riêng

– Vị trí 1: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Báo chí. Nếu đã tốt nghiệp đại học hoặc trên đại học các chuyên ngành khác, phải trải qua các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí hoặc quản lý nhà nước về báo chí; Tốt nghiệp lý luận chính trị Trung cấp trở lên.

– Vị trí 2: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học hoặc sau đại học. Ưu tiên báo chí hoặc các ngành thuộc khối xã hội và nhân văn.

– Vị trí 3: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành: hành chính, văn thư lưu trữ, xã hội và các chuyên ngành khác có liên quan

– Vị trí 4: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: truyền thông, báo chí, marketing, quan hệ công chúng, kinh tế, ngoại thương, quan hệ đối ngoại và các chuyên ngành khác có liên quan

– Vị trí 5: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành: kinh tế và các chuyên ngành khác có liên quan

3. Kinh nghiệm làm việc

– Vị trí 1: Đã từng giữ chức danh Thư ký Tòa soạn, Trưởng/Phó Trưởng ban, Trưởng/Phó trưởng văn phòng đại diện hoặc tương đương trở lên.

– Vị trí 2: Những ứng viên có kinh nghiệm làm báo sẽ được ưu tiên

– Vị trí 3: Tối thiểu có 2 năm kinh nghiệm làm công tác hành chính.

– Vị trí 4: Từ 3 năm trở lên, trong đó có 2 năm kinh nghiệm làm công tác truyền thông

– Vị trí 5: Từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong công tác phát hành

4. Yêu cầu về năng lực

+ Vị trí 1: Sử dụng Tiếng Việt thông thạo, diễn đạt văn bản tốt; Biết sử dụng tiếng Anh hoặc các ngoại ngữ khác; Có kiến thức tốt về chính trị, pháp luật, kinh tế, văn hóa – xã hội; Am hiểu, sử dụng tốt các ứng dụng công nghệ Multimedia cho báo điện tử (video, clip, InfoGrapic, eMagazine…); Có khả năng phát hiện, tư duy, định hướng và tổ chức đề tài; Có khả năng tổ chức, quản lý, chỉ đạo và điều hành thực hiện công tác thông tin thuộc lĩnh vực mình phụ trách; Giữ vững định hướng thông tin, có phương pháp làm việc khoa học, nhạy bén về thông tin, gợi ý thông tin tốt và có khả năng xử lý những thông tin phức tạp; Năng động, sáng tạo, không ngại khó, chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được lãnh đạo báo phân công

+ Vị trí 2:  Sử dụng Tiếng Việt thông thạo, diễn đạt văn bản tốt; Có hiểu biết về báo chí, truyền thông; Có kiến thức và kỹ năng làm báo; Biết Tiếng Anh là một lợi thế; Thành thạo tin học văn phòng; Thực hành được cơ bản về quay video, chụp ảnh, đồ họa.

+ Vị trí 3: Giao tiếp, xử lý tình huống tốt; Khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt; Khả năng lập kế hoạch; Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc; Tiếng Anh giao tiếp

+ Vị trí 4: Có khả năng ngoại giao, xử lý tình huống, đàm phán xây dựng quan hệ tốt; Có khả năng lập kế hoạch, quản lý, giám sát công tác tổ chức sự kiện; Có kiến thức tốt về công tác tổ chức sự kiện, marketing, truyền thông đa phương tiện; Có kiến thức về báo chí, khả năng biên tập và xử lý thông tin để phục vụ công việc; Giao tiếp Tiếng Anh tốt

+ Vị trí 5: Giao tiếp, xử lý tình huống tốt; Có khả năng làm việc nhóm, làm việc độc lập tốt; Khả năng lập kế hoạch; Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

III. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:

 Phiếu đăng ký dự tuyển (Ban hành kèm theo nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính Phủ)

– Sơ yếu lý lịch (ghi rõ thông tin cá nhân, gia đình, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc)

– Chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú

– Văn bằng và chứng chỉ liên quan

– 4 ảnh 3×4 (mới nhất)

– Giấy khám sức khỏe

IV. Quyền lợi, chính sách:

 Ứng viên được tuyển dụng sẽ làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

 Mức thu nhập theo năng lực và kết quả công việc của từng cá nhân

 Thưởng vào các dịp Lễ, Tết.

 Phúc lợi: Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm tai nạn;

 Phụ cấp: Cơm trưa, điện thoại, internet, xăng xe, …

 Tiền trang phục, nghỉ mát hằng năm;

 Chế độ khác theo quy định chung của Báo.

Hình thức nộp hồ sơ

Ứng viên có thể chọn 1 trong 2 hình thức sau:

– Nộp hồ sơ online: ứng viên gửi hồ sơ qua email: [email protected]

– Nộp hồ sơ trực tiếp: Phòng Tổ chức hành chính – Báo Người Lao Động, 123-127 Võ Văn Tần, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM.

Người liên hệ: chị Lê Dung

Điện thoại: (028) 39330888; Di động: 0966.735.417

(Vui lòng nộp hồ sơ và liên hệ trong giờ hành chính, thứ 2 đến thứ 6)

Thời hạn nhận hồ sơ: Từ ngày 12/06/2021 đến hết ngày 30/06/2021.

Nguồn tin: nld.com.vn

Bệnh viện Phổi Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Bệnh viện Phổi Nghệ An tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 38 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 16/06/2021 đến hết ngày 16/07/2021

– Địa điểm: Phòng Văn thư – Bệnh viện Phổi Nghệ An, Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.yte.nghean.gov.vn

Công an tỉnh Đồng Nai tuyển dụng LĐHĐ năm 2021

Công an tỉnh Đồng Nai tuyển dụng LĐHĐ năm 2021 như sau:

1. Loại hợp đồng ký kết:Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

2. Chỉ tiêu công việc để ký kết hợp đồng

– Cấp dưỡng: 15;

– Vận hành, sửa chữa, bảo trì hệ thống cấp điện, cấp thoát nước: 03;

– Trông giữ phương tiện đi lại: 03;

– Dược sĩ: 01;

– Y sĩ: 01;

– Phục hồi chức năng: 01.

3. Tiêu chuẩn ký kết HĐLĐ

3.1. Tiêu chuẩn chung

– Độ tuổi: từ đủ 18 tuổi trở lên đến dưới 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ.

– Sức khỏe: có đủ sức khoẻ để lao động theo kết luận của cơ sở khám, chữa bệnh trong Công an nhân dân (Bệnh xá Công an tỉnh); không mắc bệnh kinh niên, mãn tính; không sử dụng ma tuý và các chất gây nghiện.

– Là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; có địa chỉ thường trú tại Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lý lịch rõ ràng và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.

– Có trình độ chuyên môn cần thiết theo yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động. Không tuyển lao động chưa qua đào tạo nghề hoặc chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia đối với công việc phải sử dụng lao động đã được đào tạo nghề hoặc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

3.2. Tiêu chuẩn về chính trị

– Bản thân; cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng từ nhỏ của bản thân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh, chị, em ruột của bản thân bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động

– Phiếu đăng ký dự tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân (mẫu số 01) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người lao động đang làm việc;

– Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú;

– Bản sao (có chứng thực) chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ về trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp (bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) theo yêu cầu của công việc cần tuyển;

– Bản sao các loại giấy tờ có giá trị pháp lý chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên sau:

+ Người lao động là vợ hoặc chồng của cán bộ, chiến sĩ đang phục vụ trong Công an nhân dân.

+ Người lao động là thương binh, bệnh binh đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe lao động theo quy định; con đẻ của một trong các trường hợp: liệt sĩ, thương binh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, cán bộ Công an, con gia đình có công với cách mạng;

+ Người lao động đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự;

+ Người lao động là người dân tộc thiểu số.

5. Thời gian thông báo và địa điểm tiếp nhận hồ sơ

– Thời gian thông báo: từ ngày 01/6/2021 đến ngày 13/6/2021.

– Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày 14/6/2021 đến ngày 29/6/2021, tại Đội Tổ chức, biên chế và đào tạo – Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai (ĐT: 0693.480.326).​

Nguồn tin: congan.dongnai.gov.vn

Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị tuyển dụng Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện các Đề án số 01-ĐA/TU, 02-ĐA/TU, ngày 3/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Công thương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo như sau:

1. Số lượng chức danh thi tuyển:

  • 01 Phó Giám đốc Sở Công thương
  • 01 Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

  • Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo thi tuyển công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hết thời hạn nêu trên các giấy tờ nộp bổ sung hồ sơ đều không có giá trị.
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 30, đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3.Về đối tượng, tiêu chí tham gia dự tuyển; nội dung, hình thức thi tuyển; thành phần hồ sơ đăng ký thi tuyển được đăng cụ thể trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (tại địa chỉ http://www.tinhuyquangtri.vn), UBND tỉnh (tại địa chỉ http://www.quangtri.vn), Sở Công thương (tại địa chỉ http://socongthuong.quangtri.gov.vn), Sở Giáo dục và Đào tạo (tại địa chỉ http://www.quangtri.cdu.vn).

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Tổ chức Tỉnh ủy (qua Phòng Tổ chức- cán bộ, điện thoại 0233.3855.723).

Chi tiết Thông báo tuyển dụng như sau:

Nguồn tin: quangtri.edu.vn

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021

Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 08 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 14/06/2021 đến hết ngày 14/07/2021

– Địa điểm: Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, số 8 đường Trường Thị, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: nghean.gov.vn

Kho Bạc Nhà nước Tuyển dụng Công chức năm 2021

Căn cứ Quyết định số 1073/QĐ-BTC ngày 01/6/2021 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Kho bạc Nhà nước (KBNN) năm 2021, KBNN thông báo tuyển dụng công chức cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYÊN CÔNG CHỨC

1. Điều kiện chung:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức KBNN:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 35 tuổi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng,

d) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển:

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về văn bằng, chứng chỉ

2.1. Vị trí Chuyên viên nghiệp vụ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh.

b)Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2014/TT-BGDĐT ngày 26/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.

2.2. Vị trí Kế toán viên:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2014/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.

2.3. Vị trí Chuyên viên tin học:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau: Công nghệ thông tin Công nghệ điện tử, viễn thông Công nghệ kỹ thuật máy tính; Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính; Hệ thống thông tin; Tin học ứng dụng: Toán tin ứng dụng Kỹ thuật phần mềm; Kỹ thuật điện tử, viễn thông Kỹ thuật mật mã: An toàn thông tin; Điện – điện tử, Vật lý điện tử.

Riêng đối với vị trí Chuyên viên tin học làm việc tại cơ quan KBNN, thí sinh đăng ký dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên hoặc sau đại học thuộc các chuyên ngành nêu trên.

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2014/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

2.4. Vị trí Chuyên viên văn thư, lưu trữ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong đó tên ngành chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm có ghi một trong các cụm từ sau: Văn thư, Lưu trữ, Hành chính học, Quản trị văn phòng, Thư viện. Nếu tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư, lưu trữ.

b) Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Đức) được cấp trước ngày 15/01/2020 là ngày Thông tư số 20/2014/TT-BGDĐT ngày 26/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực.

c) Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học Văn phòng, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên được cấp trước ngày 10/8/2016 là ngày Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực.

2.5. Vị trí nhân viên bảo vệ:

a) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

b) Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền án, tiền sự.

2.6. Vị trí nhân viên lái xe chở tiền:

a) Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

b) Có bằng lái xe chuyên nghiệp hạng B2 trở lên đang được phép sử dụng (được cơ quan có thẩm quyền cấp).

c) Có sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức tốt, không bị kỷ luật, không có tiền án, tiền sự.

Lưu ý:

– Đối với chứng chỉ ngoại ngữ tương đương: Thí sinh đăng ký dự tuyển có thể sử dụng một trong các chứng chỉ sau còn thời hạn và giá trị sử dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, do cơ quan có thẩm quyền cấp để thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh trình độ bậc 2 (tương đương trình độ tiếng Anh A2 khung Châu Âu):

+ TOEFL: PBT 400, CBT 97, BT 42, ITP 360 trở lên;
+ IELTS 3.0 trở lên;
+ TOEIC 150 trở lên;

(Căn cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về tiếng Anh thực hành và Thông báo của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ ETS về việc thay đổi mức tối thiểu quy đổi điêm bài thi TOEFL ITP sang trình độ A2 khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) kể từ ngày 01/01/2020).

– Đối với các trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp: thí sinh nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tại thời điểm nhận hồ sơ và phải bổ sung bằng tốt nghiệp trước ngày thi tuyển, xét tuyển. Trường hợp trước ngày thi tuyển, xét tuyển chính thức, thí sinh chưa bổ sung bằng tốt nghiệp chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng thì không được tham dự kỳ thi.

3. Ưu tiên trong tuyển dụng công chức:

Ưu tiên trong tuyển dụng công chức được thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, bao gồm:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi hoặc xét tại vòng 2.

4. Đăng ký tham gia dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

4.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí dự tuyển:

Những người có đủ các điều kiện nêu trên nếu tham gia dự tuyển phải nộp 02 bộ Phiếu đăng ký dự tuyển công chức về KBNN nơi đăng ký dự tuyển, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tại 01 đơn vị, cụ thể mỗi bộ Phiếu đăng ký dự tuyển gồm các thành phần tài liệu sau:

(1) Phiếu đăng ký thi tuyển đối với thí sinh đăng ký thi tuyển theo mẫu 01 đính kèm, phiếu đăng ký xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo mẫu 02 đính kèm. Người dự tuyển khai đúng theo hướng dẫn ghi trong phiếu, có thể viết tay hoặc đánh máy nhưng phải ký, ghi rõ họ tên trên từng trang của Phiếu đăng ký.

(2) Bản phô tô bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập, trong đó: đối với văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, thí sinh nộp bản photo văn bằng, bảng điểm học tập (kèm bản dịch sang tiếng Việt) và bản photo giấy công nhận văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(3) Trường hợp được miễn ngoại ngữ:

– Trường hợp người dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ, yêu cầu nộp bản chụp (bản photo) một trong các giấy tờ sau:

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành ngoại ngữ,

+ Bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số trường hợp dự tuyển vào công chức ở vùng dân tộc thiểu số

Nếu là người dân tộc thiểu số; nộp Giấy khai sinh của thí sinh ghi rõ dân tộc thiểu số. Trong trường hợp giấy khai sinh của thí sinh không ghi rõ thành phần dân tộc, thí sinh bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân của thí sinh đăng ký dự tuyển (áp dụng theo Công văn số 1446/VPCP-ĐP ngày 20/3/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc xác nhận thành phần dân tộc).

(4) Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức nộp bản chụp (phô tô) giấy chứng nhận ưu tiên, cụ thể:

– Đối với Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động, nộp bản sao (không cần chứng thực) một trong các giấy tờ sau:

+ Bản sao “Anh hùng Lực lượng vũ trang”, “Anh hùng Lao động”, “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; Thẻ (thương binh, bệnh binh…); “Quyết định được hưởng chính sách là thương binh”; “Quyết định trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hoá học”;

+ Giấy xác nhận được hưởng chế độ ưu đãi do Phòng Lao động thương binh và xã hội cấp huyện trở lên xác nhận.

– Đối với Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyên ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân…

– Đối với người dân tộc thiểu số: Nộp Giấy khai sinh ghi rõ dân tộc thiểu số, trường hợp giấy khai sinh không ghi rõ thành phần dân tộc thì bổ sung sổ hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân.

(5) 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 06 tháng gần đây nhất tính đến thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh: 03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

Lưu ý:

– Người dự tuyên phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

– Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điểm (4) nêu trên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký dự tuyển và nộp giấy xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) nêu trên cùng với

Phiếu đăng ký dự tuyên, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét ưu tiên trong tuyển dụng.

– Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Các thành phần hồ sơ phải được kẹp với nhau, bỏ vào 01 phong bì dán kín. Bên ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký thi tuyển vị trí …” đối với trường hợp đăng ký thi tuyên hoặc “Hồ sơ đăng ký xét tuyên bảo vệ hoặc lái xe chở tiền” đối với trường hợp đăng ký xét tuyển công chức bảo vệ hoặc lái xe chở tiền; họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi; tên và địa chỉ KBNN nơi đăng ký dự tuyển.

– Mỗi bộ Phiếu đăng ký dự tuyển được sắp xếp theo thứ tự như trên và các thành phần tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký được dập ghim lại với nhau, người dự tuyên không phải cho vào bì đựng hồ sơ nếu nộp trực tiếp.

– Người dự tuyển lấy mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký dự tuyên trên website Bộ Tài chính tại địa chỉ https://www.mof.gov.vn hoặc website KBNN tại địa chỉ https://www.vst.mof.gov.vn.

– Thí sinh đăng ký dự tuyển vào KBNN tỉnh nào thì nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyên tại KBNN tỉnh đó.

4.2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

4.2.1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

a) Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ nêu tại mục hồ sơ tuyển dụng nêu trên thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ.

b) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4.2.2. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan có thẩm quyền tuyên dụng công chức thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG TUYỂN DỤNG:

1. Đối với thi tuyển:

1.1. Các môn thi và hình thức thi:

Thí sinh đăng ký dự thi tuyển vào các ngạch Chuyên viên nghiệp vụ, Kế toán viên, Chuyên viên tin học và Chuyên viên văn thư, lưu trữ được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

(1) Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung:

– Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

– Nội dung thi và thời gian thi: gồm 2 phần

+ Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội, quản lý hành chính nhà nước, công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi là 60 phút.

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi là 30 phút.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.

(2) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành:

– Hình thức thi: Thi viết.

– Thời gian thi: 180 phút.

– Thang điểm: Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, cụ thể:

+ Đối với vị trí chuyên viên nghiệp vụ: nội dung liên quan đến lĩnh vực ngân sách và đầu tư công:

+ Đối với vị trí kế toán viên: nội dung liên quan đến lĩnh vực kế toán;

+ Đối với vị trí chuyên viên tin học: nội dung liên quan đến lĩnh vực về công nghệ thông tin (kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm – mạng máy tính và truyền thông); hệ điều hành Window, quản trị Cơ sở dữ liệu; ứng dụng của Office 2010 (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word);

+ Đối với vị trí văn thư, lưu trữ: nội dung về văn thư – lưu trữ, lưu trữ học và quản trị văn phòng hành chính văn thư.

1.2. Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:

Người dự thi được miễn thi môn ngoại ngữ (vòng 1) nếu có một trong các điều kiện sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

1.3. Xác định người trúng tuyển:

Người trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức KBNN phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển, nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc KBNN quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

2. Đối với xét tuyển:

2.1. Đối tượng xét tuyển:

Xét tuyển vị trí nhân viên bảo vệ, nhân viên lái xe chở tiền.

2.2. Hình thức và nội dung xét tuyển:

2.2.1. Hình thức xét tuyển:

Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

2.2.2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo 02 vòng như sau:

(1) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

(2) Vòng 2:

– Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm:

+Luật Cán bộ, công chức,

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KBNN khu vực trực thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

+ Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí dự tuyển: + Kỹ năng giao tiếp, ứng xử của người dự tuyển. – Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2.3. Kết quả xét tuyển và xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển dụng công chức:

2.3.1. Kết quả xét tuyển:

Kết quả xét tuyển: Bằng tổng điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có).

2.3.2. Xác định người trúng tuyên trong kỳ xét tuyển dụng công chức:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức KBNN phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc KBNN quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

* Chỉ tiêu thi tuyển: 1.193 chỉ tiêu (gồm 1.189 chỉ tiêu của KBNN và 04 chỉ tiêu của Cơ quan Bộ Tài chính), trong đó:

– Chuyên viên nghiệp vụ: 503 chỉ tiêu,

– Kế toán viên: 621 chỉ tiêu;

– Chuyên viên tin học: 39 chỉ tiêu (gồm các vị trí chuyên viên quản trị hệ thống, chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, chuyên viên quản lý an ninh thông tin, chuyên viên đảm bảo kỹ thuật);

– Chuyên viên văn thư, lưu trữ: 30 chỉ tiêu, trong đó: 26 chỉ tiêu làm việc tại KBNN và 04 chỉ tiêu làm việc tại cơ quan Bộ Tài chính (03 chỉ tiêu Văn phòng Bộ và 01 chỉ tiêu Vụ Chính sách thuế) được ghép cùng kỳ thi tuyển dụng của KBNN.

Lưu ý: Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vị trí văn thư, lưu trữ Bộ Tài chính phải ghi rõ nội dung vị trí đăng ký dự tuyển là chuyên viên văn thư, lưu trữ và đơn vị đăng ký dự tuyển vào 1 trong 2 đơn vị là Văn phòng Bộ Tài chính hoặc Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính tại Phiếu đăng ký thi tuyên đính kèm (Mẫu số 01).

* Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng số 160 chỉ tiêu, trong đó:

– Nhân viên bảo vệ: 156 chỉ tiêu;

– Nhân viên lái xe chở tiền: 04 chỉ tiêu;

* Chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng thí sinh xem tại 02 phụ lục đính kèm thông báo này:

– Phụ lục 01: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước năm 2021;

– Phụ lục 02: Chỉ tiêu tuyển dụng công chức bảo vệ, lái xe chở tiền Kho bạc Nhà nước năm 2021.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN, XÉT TUYÊN

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, KBNN thông báo dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển và xét tuyển như sau:

1. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển:

1.1. Thời gian dự kiến tổ chức thi tuyển: Quý III năm 2021.

1.2. Địa điểm dự kiến tổ chức thi tuyển:

– Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào: tại Thành phố Hồ Chí Minh. – Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra tại thành phố Hà Nội.

2. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

2.1. Thời gian dự kiến tổ chức xét tuyển: Quý III năm 2021.

2.2. Địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển:

– Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào: tại Thành phố Hồ Chí Minh.

– Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra: tại thành phố Hà Nội.

Lưu ý:

– Kho bạc Nhà nước sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển công chức, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2, danh sách thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển, thời gian, địa điểm chính thức tổ chức thi tuyển, xét tuyển, kết quả thi tuyển, xét tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) trên Website của Bộ Tài chính (địa chỉ https://mof.gov.vn), Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn).

– Thí sinh đã được tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông tin về thời gian, địa điểm chính thức tổ chức thi tuyển, xét tuyển và kết quả thi tuyển, xét tuyển tại Website của Bộ Tài chính (địa chỉ https://mof.gov.vn) và Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn).

V. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

1.1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày 03/6/2021 đến hết ngày 02/7/2021. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

1.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức:

– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan KBNN thí sinh nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển về cơ quan KBNN.

– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên văn thư lưu trữ Văn phòng Bộ Tài chính và chuyên viên văn thư lưu trữ Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính: thí sinh nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển về cơ quan KBNN.

– Đối với các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội: thí sinh nộp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện theo hình thức bảo đảm về KBNN nơi đăng ký dự tuyển. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển được tính theo dấu bưu điện.

– Đối với các tỉnh còn lại: thí sinh nộp trực tiếp bộ Phiếu đăng ký dự tuyển tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển.

(Địa chỉ cơ quan KBNN, KBNN tỉnh, thành phố theo phụ lục 03 đính kèm)

2. Lệ phí đăng ký dự tuyển:

Người đủ điều kiện đăng ký dự tuyển nộp lệ phí dự tuyển là 300.000đ/người theo cách thức:

– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào cơ quan KBNN: thí sinh nộp lệ phí dự tuyển tại cơ quan KBNN.

– Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vị trí chuyên viên văn thư lưu trữ Bộ Tài chính: thí sinh nộp lệ phí dự tuyển tại cơ quan KBNN.

– Đối với các tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội, thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển qua đường bưu điện: Sau khi hết giãn cách xã hội, thí sinh đến nộp lệ phí dự tuyển trực tiếp tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản thông báo hết giãn cách xã hội của cấp có thẩm quyền. Quá thời hạn nêu trên, thí sinh sẽ không được tham dự thi tuyển, xét tuyển.

– Đối với các tỉnh còn lại: thí sinh nộp lệ phí dự tuyển cùng hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại KBNN nơi đăng ký dự tuyển.
– Trường hợp không đủ điều kiện dự tuyển hoặc thí sinh đăng ký nhưng không tham gia thi tuyển, phỏng vấn xét tuyển, KBNN không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển.

3. Lưu ý:

– Thí sinh nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển phải thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.

– Mỗi thí sinh chỉ được nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (thi tuyển hoặc xét tuyển) vào 01 vị trí dự tuyển tại 01 KBNN nơi có chỉ tiêu tuyển dụng.

– KBNN không hoàn trả lại bộ Phiếu đăng ký dự tuyển và lệ phí dự tuyển mà thí sinh đã nộp.

– KBNN không tổ chức các lớp ôn thi tuyển, xét tuyển; không tổ chức biên soạn và bán tài liệu ôn thi tuyển, xét tuyển. KBNN không chịu trách nhiệm đối với các lớp ôn thi và tài liệu ôn tập của các tổ chức, cá nhân tự tổ chức.

Mọi chi tiết cụ thể, thí sinh liên hệ số điện thoại của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của từng KBNN nơi đăng ký dự tuyển theo Phụ lục 03 đính kèm./.​

Tệp đính kèm:

Nguồn tin: vst.mof.gov.vn

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021

Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên tuyển dụng giảng viên năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 18 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/06/2021 đến hết ngày 25/06/2021

– Địa điểm: Nhà hiệu bộ trường ĐH kỹ thuật công nghiệp.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: www.tnut.edu.vn