Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;​

Căn cứ Kế hoạch số 6909/KH-BNN-TCCB ngày 25/10/2021 và Kế hoạch số 7276/KH-BNN-TCCB ngày 03/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thi tuyển công chức năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thi tuyển công chức như sau:​

1. Số lượng tuyển dụng: 43 công chức (có biểu chi tiết kèm theo).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Điều kiện chung: Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Điều kiện cụ thể:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (có biểu chi tiết kèm theo);

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ (tiếng Anh) theo tiêu chuẩn của ngạch công chức dự tuyển quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Nội dung và hình thức thi tuyển

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 02 phần: Phần I – Kiến thức chung, Phần II – Ngoại ngữ (tiếng Anh).

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; hình thức thi phỏng vấn.

Nội dung, hình thức, thời gian thi tuyển và các trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng trên website www.mard.gov.vn,phongchongthientai.mard.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Bộ.

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 02438454395 (có mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo).

5. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 03/11/2021 đến hết ngày 02/12/2021 trong giờ hành chính tại địa điểm nêu trên hoặc gửi theo đường bưu chính.

6. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Trên cơ sở đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyển tại mục 2 nêu trên và Phiếu đăng ký dự tuyển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; lập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển.

7. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển; kết quả thi

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được thông báo trên website mard.gov.vn,phongchongthientai.mard.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Bộ.

Thời gian, địa điểm dự thi sẽ được đăng tải trên website mard.gov.vn,phongchongthientai.mard.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Bộ; đồng thời gửi giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự thi theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

Kết quả điểm thi và kết quả trúng tuyển sẽ được đăng tải trên website mard.gov.vn,phongchongthientai.mard.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Bộ; đồng thời gửi cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

8. Thu lệ phí dự tuyển

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cụ thể hình thức, địa điểm, thời gian thu lệ phí thi tuyển trong thông báo triệu tập thí sinh dự thi.

9. Các quy định khác: Thực hiện theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng trong kỳ thi này.

10. Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý công chức, viên chức – Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 02438454395.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn: mard.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *