Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 03 chỉ tiêu tuyển dụng công chức Tuyên Quang năm 2020.

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ/UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang;

Căn cứ Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức, chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý;

Căn cứ Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020;

Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020, như sau:

1.  Đơn vị, số lượng và vị trí việc làm tiếp nhận tuyển dụng công chức Tuyên Quang năm 2020

 • Đơn vị: Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang (phòng Chính sách Dân tộc).
 • Số lượng cần tiếp nhận: 03 người.
 • Vị trí việc làm cần tiếp nhận: Chuyên viên theo dõi thực hiện các chính sách dân tộc.

2.  Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận tuyển dụng công chức Tuyên Quang năm 2020

a) Đối tượng tiếp nhận tuyển dụng

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Tuyên Quang.

b) Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận

Bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, cụ thể:

 • 01 chỉ tiêu có trình độ chuyên môn Đại học trở lên.
 • 02 chỉ tiêu có trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, một trong các chuyên ngành: Giao thông, Thủy lợi, Xây dựng; có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và chứng chỉ hành nghề quản lý dự án xây dựng.
 • Có đủ điều kiện tiêu chuẩn và kinh nghiệm công tác theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của UBND tỉnh và quy định hiện hành của Nhà nước. Cụ thể:

Được sự nhất trí cho chuyển công tác của cơ quan; đơn vị có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

 • Có sức khỏe tốt; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức Tuyên Quang năm 2020

Người đăng ký dự tuyển gửi 01 bộ hồ sơ về Ban Dân tộc, gồm:

 • Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh).
 • Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh cỡ 3×4 và có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác).
 • Bản tự nhận xét và đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị nơi đang công tác.
 • Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày; tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực các văn bằng; chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
 • Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan; đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
 • Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của người tham gia dự tuyển.

4.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận nhận hồ sơ ứng tuyển công chức Tuyên Quang năm 2020: 30 ngày, từ ngày 10 tháng 4 năm 2021 đến hết ngày 10 tháng 5 năm 2021; và trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Ban Dân tộc; Tổ 6, Đường Xuân Hòa, Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Người tiếp nhận hồ sơ: Ông Ma Anh Dũng, Văn phòng Ban Dân tộc, số điện thoại: 0207.3816.135; di động: 0986.761.808.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang; Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang; và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ban Dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Tham khảo thêm tin tuyển dụng viên chức Tuyên Quang năm 2021 tại đây.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *