Bộ Tư pháp Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 4517/KH-BTP ngày 29/11/2021 của Bộ Tư pháp về việc tuyển dụng công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Bộ Tư pháp thông báo tuyển dụng công chức vào các đơn vị quản lý nhà nước thuộc Bộ năm 2021 như sau:​

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có trình độ đào tạo tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (Phụ lục kèm theo Thông báo này); có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ tương đương bậc 3 trở lên khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối tượng dự tuyển

(1) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

(2) Người có trình độ thạc sĩ trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản (1) nêu trên;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

(3) Người có trình độ tiến sĩ, độ tuổi dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản (2) nêu trên.

3. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 05 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại Vòng 2.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Phụ lục chi tiết kèm theo thông báo này.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

– Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại mục I của Thông báo này. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định sẽ tiếp tục vào Vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100. Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị) và không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

3. Xác định người trúng tuyển

– Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả điểm phỏng vấn tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có điểm phỏng vấn tại Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm dự tuyển.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, thì người có kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu kết quả điểm phỏng vấn Vòng 2 bằng nhau thì người có trình độ đào tạo cao hơn là người trúng tuyển; nếu trình độ đào tạo bằng nhau thì người có giải thưởng cá nhân cao hơn theo thứ tự quy định tại khoản 2 mục I Thông báo này là người trúng tuyển; nếu giải thưởng cá nhân bằng nhau thì người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Đăng ký dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ);

– Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Trong trường hợp bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (đánh giá xết loại của trường; thư xác nhận của trường đại loại khá, giỏi, xuất sắc…);

– Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc đại học đáp ứng quy định tại khoản 2 mục I Thông báo này;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực;

– 03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận và số điện thoại liên lạc.

Lưu ý: Mỗi người dự tuyển chỉ đăng ký vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng. Nếu người dự tuyển đăng ký vào từ 02 vị trí trở lên hoặc trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng.

b) Phí tuyển dụng: Mức thu là 500.000 đồng/người dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

c) Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian nộp hồ sơ: 30 ngày, kể từ ngày 29/11/2021 đến hết ngày 28/12/2021 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

– Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Phòng Quản lý cán bộ và Giúp việc ban cán sự đảng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội (điện thoại: 024.6273.9367).

Kết quả kiểm tra hồ sơ dự tuyển sẽ thông báo cụ thể trên trang website của Bộ Tư pháp, địa chỉ:www.moj.gov.vn.

2. Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Bộ Tư pháp để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

– Bản sao giấy khai sinh;

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Đối với các văn bằng đại học, sau đại học do cơ sở đào tạo ở nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định. Trường hợp không có giấy công nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không được tuyển dụng.

Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, Bộ Tư pháp sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển. Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển công chức, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch, Bộ Tư pháp sẽ xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN

1. Thời gian phỏng vấn: Tháng 12 năm 2021.

2. Địa điểm phỏng vấn: Trụ sở Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển Vòng 2, lịch phỏng vấn sẽ thông báo cụ thể trên trang website của Bộ Tư pháp, địa chỉ:www.moj.gov.vn.

****** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết kèm theo

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn: Bộ Tư Pháp

UBND tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 3783/KH-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về tuyển dụng công chức năm 2021; Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức như sau:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức thông qua hình thức xét tuyển, thi tuyển là 129, trong đó: khối các cơ quan hành chính nhà nước là 81 chỉ tiêu ngạch chuyên viên; khối Đảng, đoàn thể là 48 chỉ tiêu ngạch chuyên viên.

Điểm mới của kỳ tuyển dụng công chức năm nay là một số trường hợp đủ tiêu chuẩn sẽ được tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển (không phải thi tuyển).

A. ĐỐI VỚI XÉT TUYỂN

1. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tuyển: Ngoài các điều kiện tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008, thì người đăng ký dự xét tuyển còn phải đảm bảo tiêu chuẩn dưới đây:

1.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

1.2. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1.1.

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

1.3. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1.2.

2. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hình thức, nội dung xét tuyển

– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 mục III Kế hoạch số 3783/KH-UBND. Những thí sinh có hồ sơ đủ điều kiện theo quy định khoản 1 mục III Kế hoạch số 3783/KH-UBND được tham gia vòng 2.

– Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn); thang điểm 100 điểm.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong 01 túi hồ sơ ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ (có đính kèm mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển).

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan thẩm quyền chứng thực.

– Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định.

– Giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. Dự kiến thời gian và địa điểm xét tuyển

– Thời gian phỏng vấn vòng 2: trong tháng 01 năm 2022

– Địa điểm: tại Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân, khu phố 5, phường 4, Thành phố Tây Ninh).

B. ĐỐI VỚI THI TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện đăng ký thi tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự thi công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Hình thức, nội dung thi tuyển

Thi tuyển công chức thực hiện theo 02 vòng như sau:

3.1. Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) Hình thức thi: trắc nghiệm trên giấy

b) Nội dung phần thi trắc nghiệm gồm 3 phần:

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút.

Phần III. Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau đây:

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên;

– Có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngoại ngữ trở lên do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

3.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: viết

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

d) Thang điểm (thi viết): 100 điểm.

4. Đăng ký dự thi tuyển

Người đăng ký dự thi tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký thi tuyển công chức theo mẫu quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và bản sao văn bằng (có đính kèm mẫu Phiếu đăng ký thi tuyển).

5. Dự kiến thời gian và địa điểm thi tuyển

– Thời gian thi vòng 1: trong tháng 01 năm 2022

– Địa điểm: Tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh (số 2, hẻm 1, Lạc Long Quân, khu phố 5, phường 4, Thành phố Tây Ninh).

Thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển công chức

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 01/12/2021 (giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6).

Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu kèm theo Kế hoạch số 3783/KH-UBND và bản sao văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ khác (nếu có) trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh), điện thoại số 0276.3922009 bấm phím 5) hoặc gửi qua Cổng Dịch vụ công Tây Ninh (https://dichvucong.tayninh.gov.vn/) hoặc Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo (Mở Zalo điện thoại vào mục tìm kiếm “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh”. Sau đó bấm “Quan tâm”. Tiếp tục bấm chọn “Nộp hồ sơ” -> chọn “Sở Nội vụ” -> chọn “thủ tục thi tuyển công chức”. Điền thông tin đầy đủ theo yêu cầu, đính kèm Phiếu đăng ký dự tuyển công chức có dán ảnh, chữ ký và văn bằng, giấy tờ, các thành tích theo quy định. Sau khi hoàn tất bấm “gửi hồ sơ”).

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký vào 01 vị trí cần tuyển.

*** Tài liệu đính kèm:

– Chỉ tiêu Khối Đảng, đoàn thể

– Chỉ tiêu Khối Cơ quan hành chính

– Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển

– Phiếu đăng ký thi tuyển

Nguồn tin: tayninh.gov.vn

Bộ Ngoại giao Thông báo tuyển dụng năm 2021

Bộ Ngoại giao thông báo tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 với các thông tin cụ thể như sau:

A. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tuyển dụng 50 công chức ngạch chuyên viên làm việc trong các chuyên ngành như sau:

50 chỉ tiêu công chức nêu trên được phân bổ như sau:

– Nhóm các đơn vị công tác tại Hà Nội: 47 chỉ tiêu.

– Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh: 03 chỉ tiêu gồm 01 QHQT tiếng Anh, 01 QHQT tiếng Pháp, 01 QHQT tiếng Nhật.

– Các thí sinh đăng ký nhóm đơn vị công tác (tại TP. Hà Nội hoặc Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh) ngay khi đăng ký dự thi trực tuyến.

B. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

I. Các điều kiện chung theo Điều 36, Luật cán bộ, công chức năm 2008:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Các điều kiện khác:

1. Thí sinh dự thi có bằng tốt nghiệp từ Đại học (cử nhân) trở lên trong các chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển.

2. Đáp ứng các tiêu chuẩn chính trị của ngành Ngoại giao;

3. Đáp ứng tiêu chuẩn ngoại hình phù hợp với công tác đối ngoại, không nói ngọng, nói lắp, không có dị tật ngoại hình và có chiều cao phù hợp (nam từ 1m65 trở lên, nữ từ 1m55 trở lên). Bộ Ngoại giao sẽ tiến hành sơ tuyển ngoại hình trong ngày Sơ tuyển, nhận hồ sơ.

4. Đáp ứng tiêu chuẩn chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đối với thí sinh đăng ký:

– Chuyên ngành ngoại ngữ là tiếng Anh: Có chứng chỉ IELTS (Academic) từ 6.5 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL iBT từ 87 điểm trở lên (còn thời hạn theo quy định của tổ chức cấp chứng chỉ, ít nhất tới ngày 01/12/2021);

– Chuyên ngành ngoại ngữ là tiếng Pháp: có chứng chỉ DELF B2 từ 65 điểm trở lên hoặc DALF C1 từ 50 điểm trở lên.

III. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng: Theo quy định hiện hành của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

C. Hồ sơ dự tuyển:

Những thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển nêu trên cần nộp hồ sơ dự tuyển công chức (trực tuyến theo đường link tại Mục C. Điều 9) và trực tiếp cho Bộ Ngoại giao trong ngày sơ tuyển, nhận hồ sơ. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 chuyên ngành – ngoại ngữ. Hồ sơ gồm các tài liệu cụ thể như sau:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại địa chỉ www.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng 2021). Tại Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh khai đúng và đầy đủ thông tin theo hướng dẫn tại Phiếu, có thể viết tay/đánh máy nhưng cần ký tên trên từng trang của Phiếu đăng ký. Thí sinh cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật những thông tin đã khai trên Phiếu đăng ký là đúng sự thật.

2. 02 sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh cỡ 4x6cm (theo mẫu tại địa chỉ www.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng 2021) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

3. Bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm từ bậc Đại học trở lên (lưu ý những thí sinh tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ, Tiến sỹ ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với nước ngoài tại Việt Nam nếu được tuyển dụng sẽ cần bổ sung Giấy chứng nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo vào thời điểm thông báo kết quả tuyển dụng theo quy định);

4. Bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) các bằng khen, giải thưởng, giấy chứng nhận thành tích (nếu có);

5. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

6. 04 ảnh cỡ 4x6cm;

7. 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận (thí sinh dự thi) theo đường bưu điện;

8. Đối với các thí sinh nêu tại mục B, II, 4: 01 bản chụp (bản photo, không yêu cầu chứng thực, công chứng, sao y) chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu.

Lưu ý:

Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ sở cấp chứng chỉ thẩm tra, xác minh tính xác thực của các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Nếu phát hiện có hành vi sai phạm, các kết quả thi tuyển của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.

Sau khi có thông báo kết quả, người trúng tuyển sẽ có thời hạn 30 ngày để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định hiện hành của Chính phủ và hướng dẫn cụ thể của Bộ Ngoại giao. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng các văn bằng, chứng chỉ, các tài liệu khác không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Bộ Ngoại giao có thẩm quyền hủy kết quả trúng tuyển và đề nghị xử phạt cá nhân liên quan theo quy định.

9. Tất cả các thí sinh thực hiện khai thông tin trực tuyến tại đây:

Các thí sinh sử dụng tài khoản google hoặc địa chỉ gmail để đăng ký tuyển dụng online. Mỗi thí sinh chỉ sử dụng 01 tài khoản google để đăng ký dự tuyển và nhận thông báo từ Hội đồng Tuyển dụng trong suốt kỳ thi.

Thời hạn khai thông tin: 30 ngày từ ngày có Thông báo tuyển dụng.

D. Các môn thi và hình thức thi:

Các thí sinh đáp ứng đủ các điều kiện về hồ sơ và sơ tuyển được dự thi. Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức và năng lực chung.

– Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên giấy.

– Nội dung thi gồm 03 phần cho đối tượng và thời gian thi cụ thể như sau:

Phần I: Kiến thức 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức, bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của Bộ Ngoại giao. Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Tin học văn phòng 30 câu hỏi theo vị trí việc làm. Thời gian: 30 phút.

Phần III: Ngoại ngữ 30 câu hỏi theo yêu cầu vị trí việc làm. Thời gian: 30 phút.

– Các trường hợp được miễn thi:

Miễn thi tin học đối với trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

Miễn thi ngoại ngữ cho các trường hợp: (i) có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc các cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận; (ii) thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; (iii) thí sinh dự thi chuyên ngành ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc Pháp (đã nộp chứng chỉ quốc tế theo yêu cầu dự tuyển). Thí sinh dự thi chuyên ngành ngoại ngữ khác tiếng Anh/Pháp nếu không thuộc các trường hợp miễn thi nêu trên phải dự thi trắc nghiệm ngoại ngữ tại Vòng 1.

– Kết quả thi Vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nêu trên. Nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì được thi tiếp Vòng 2.

2. Vòng 2: Đánh giá năng lực chuyên môn, ngoại ngữ và phẩm chất khác.

– Hình thức thi: kết hợp viết và phỏng vấn.

– Nội dung thi gồm 02 phần và thời gian thi cụ thể như sau:

Phần I, thi viết chuyên ngành: Thí sinh dự thi 02 bài viết gồm 01 môn chuyên môn và 01 môn ngoại ngữ theo quy định tại Mục A. Mỗi bài thi viết có thời gian thi 180 phút. Thang điểm tối đa tại Phần I, Vòng 2 là 70 điểm (35 điểm/mỗi bài thi). Thí sinh đạt từ 17,5 điểm trở lên/mỗi bài thi đủ điều kiện dự thi Phần II.

Phần II, thi phỏng vấn: Nội dung về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết chung (xã hội, văn hóa, lịch sử), tình hình quốc tế, quốc gia bằng cả tiếng Việt và ngoại ngữ dự thi của thí sinh. Thời gian thi 30 phút (thí sinh có tối đa 15 phút chuẩn bị). Thang điểm tối đa tại Phần 2, Vòng 2 là 30 điểm. Thí sinh đạt từ 15 điểm phỏng vấn trở lên đủ điều kiện được xem xét tuyển dụng.

E. Nguyên tắc xét chọn người trúng tuyển:

1. Thí sinh thi đủ các bài thi của các môn thi, có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50% thang điểm trở lên (theo quy định cụ thể tại Mục D);

2. Thí sinh có kết quả thi tuyển lấy theo tổng điểm các bài thi tại Vòng 2 (sau khi đã cộng các điểm ưu tiên nếu có) theo thứ tự từ cao xuống thấp trong danh sách thí sinh đăng ký dự thi trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng (theo quy định cụ thể tại Mục A);

3. Bộ Ngoại giao sẽ thực hiện thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp và kiểm tra sức khoẻ cho những thí sinh đạt điểm tuyển dụng. Kết quả thẩm tra lý lịch chính trị, lý lịch tư pháp và kiểm tra sức khoẻ là cơ sở cuối cùng quyết định việc tuyển dụng;

4. Bộ Ngoại giao bảo lưu quyền ra quyết định phân công công tác các thí sinh trúng tuyển về các đơn vị trong Bộ căn cứ nhu cầu của Bộ và năng lực thí sinh được tuyển dụng.

Lưu ý: Thí sinh không trúng tuyển không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

F. Thời gian, địa điểm và lệ phí thi tuyển:

I. Thời gian, địa điểm thi tuyển (có thể thay đổi tùy tình hình thực tế):

Bộ Ngoại giao xin thông báo lịch trình thi tuyển công chức như dự kiến
dưới đây. Các chi tiết cụ thể sẽ được thông báo sau, căn cứ tình hình thực tiễn và các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, quy định về đi lại đối với người dân tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Thí sinh cần theo dõi, cập nhật thông tin về lịch trình tuyển dụng của Bộ và các quy định liên quan để chủ động bố trí việc tham dự kỳ thi đúng lịch trình.

1. Nhận hồ sơ, thu lệ phí thi và sơ tuyển: Từ 8h30-11h00 và 14h00-16h00 ngày 30/11 – 01/12/2021 tại Học viện Ngoại giao, số 69 Phố Chùa Láng, Quận Đống Đa, Hà Nội và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, số 6 Alexandre de Rhodes, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 1: Dự kiến trong nửa đầu tháng 12/2021 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao, Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh và đăng trên trang web www.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng 2021).

3. Phát thẻ dự thi vàPhổ biến yêu cầu về nội dung thi tuyển, hệ thống hóa kiến thức: Dự kiến giữa tháng 12/2021 (phát thẻ dự thi tại Học viện Ngoại giao và Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh; nội dung phổ biến đăng trên trang web www.mofa.gov.vn, mục Tuyển dụng 2021).

4. Thi Vòng 1: Dự kiến từ 23 – 30/12/2021 (tại Học viện Ngoại giao).

5. Công bố kết quả Vòng 1 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2: Dự kiến trong nửa đầu tháng 01/2022 (niêm yết tại Học viện Ngoại giao và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh, đăng trên website của Bộ Ngoại giao www.mofa.
gov.vn ).

6. Thi Vòng 2, Phần I (thi viết): Dự kiến giữa 02/2022 (tại Học viện Ngoại giao).

7. Công bố kết quả Phần I, Vòng 2 và danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi Phần II (phỏng vấn): Dự kiến trong nửa đầu tháng 03/2022.

8. Hướng dẫn quy trình phỏng vấn tại Phần II, Vòng 2: Dự kiến nửa sau tháng 3/2022.

9. Thi Vòng 2, Phần II (thi phỏng vấn): Dự kiến trong đầu tháng 4/2022 (tại trụ sở Bộ Ngoại giao, số 1 Tôn Thất Đàm, Ba Đình, Hà Nội).

10. Thông báo kết quả tuyển dụng và dự kiến danh sách người trúng tuyển: Dự kiến giữa tháng 4/2022.

II. Lệ phí thi tuyển: thực hiện theo quy định của Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức.

(Không hoàn trả lại hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển).

Bộ Ngoại giao sẽ có các thông báo cụ thể tiếp theo về các nội dung khác liên quan đến kỳ thi, đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao, mục Tuyển dụng 2021.

Đầu mối liên hệ:

Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Ngoại giao.

Địa chỉ: Số 7 Chu Văn An, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3799 2407/2409/2374 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Fax: 024 3799 2315.

Email: [email protected]

Web: www.mofa.gov.vn (mục Tuyển dụng 2021).


Nguồn: Bộ Ngoại giao

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo thi tuyển công chức năm 2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;​

Căn cứ Kế hoạch số 6909/KH-BNN-TCCB ngày 25/10/2021 và Kế hoạch số 7276/KH-BNN-TCCB ngày 03/11/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thi tuyển công chức năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo thi tuyển công chức như sau:​

1. Số lượng tuyển dụng: 43 công chức (có biểu chi tiết kèm theo).

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Điều kiện chung: Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Điều kiện cụ thể:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển (có biểu chi tiết kèm theo);

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ (tiếng Anh) theo tiêu chuẩn của ngạch công chức dự tuyển quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

3. Nội dung và hình thức thi tuyển

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính, gồm 02 phần: Phần I – Kiến thức chung, Phần II – Ngoại ngữ (tiếng Anh).

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành; hình thức thi phỏng vấn.

Nội dung, hình thức, thời gian thi tuyển và các trường hợp được miễn phần thi ngoại ngữ theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức và Thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng trên website www.mard.gov.vn,phongchongthientai.mard.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Bộ.

4. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 02438454395 (có mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo).

5. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 03/11/2021 đến hết ngày 02/12/2021 trong giờ hành chính tại địa điểm nêu trên hoặc gửi theo đường bưu chính.

6. Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Trên cơ sở đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể của vị trí đăng ký dự tuyển tại mục 2 nêu trên và Phiếu đăng ký dự tuyển, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; lập danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển và danh sách thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển.

7. Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi; thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển; kết quả thi

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được thông báo trên website mard.gov.vn,phongchongthientai.mard.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Bộ.

Thời gian, địa điểm dự thi sẽ được đăng tải trên website mard.gov.vn,phongchongthientai.mard.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Bộ; đồng thời gửi giấy triệu tập cho thí sinh có đủ điều kiện dự thi theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

Kết quả điểm thi và kết quả trúng tuyển sẽ được đăng tải trên website mard.gov.vn,phongchongthientai.mard.gov.vn và niêm yết tại trụ sở Bộ; đồng thời gửi cho thí sinh theo địa chỉ thí sinh đã đăng ký.

8. Thu lệ phí dự tuyển

Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cụ thể hình thức, địa điểm, thời gian thu lệ phí thi tuyển trong thông báo triệu tập thí sinh dự thi.

9. Các quy định khác: Thực hiện theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng trong kỳ thi này.

10. Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý công chức, viên chức – Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại 02438454395.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn: mard.gov.vn

UBND thành phố Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2021

UBND thành phố Hải Phòng tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 95 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 07/09/2021 đến hết ngày 06/10/2021

– Địa điểm: Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, số 12 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Chi tiết cụ thể như sau:

 

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: haiphong.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng chuyên viên năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cần tuyển 02 chuyên viên làm việc tại Cổng Thông tin Điện tử tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Số lượng: 02

– 01 vị trí chuyên viên lập trình phần mềm

– 01 vị trí chuyên viên thông tin tuyên truyền

2. Điều kiện dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Cổng Thông tin Điện tử phải có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của vị trí cần tuyển và có đủ các điều kiện sau đây:

a) Là công dân có quốc tịch Việt Nam (đối với vị trí chuyên viên thông tin tuyên truyền yêu cầu có hộ khẩu tại Thừa Thiên Huế)

b) Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên (nhưng không quá 40 tuổi)

c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng;

d) Sức khỏe tốt, ngoại hình khá, không có dị tật;

đ) Giới tính: nam (đối với vị trí chuyên viên thông tin tuyên truyền)

e) Không trong thời gian chấp hành kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

f) Có phiếu đăng ký dự tuyển.

g) Có lý lịch rõ ràng

h) Có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí tuyển dung. Trường hợp có văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp phải dịch sang Tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục cùa Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng.

i) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

3. Tiêu chuẩn tuyển dụng

– 01 vị trí chuyên viên lập trình phần mềm: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin.

– 01 vị trí chuyên viên thông tin tuyên truyền: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Báo chí hoặc chuyên ngành ngữ văn.

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ B trở lên.

– Tin học: tin học văn phòng, sử dụng thành thạo máy vi tính phục vụ công tác điều hành và chuyên môn nghiệp vụ.

– Kỹ năng:

+ Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt.

+ Có tinh thần hợp tác trong công việc, sẵn sàng làm việc với cường độ cao.

4. Yêu cầu

Vị trí Yêu cầu Ghi chú
Chuyên viên lập trình phần mềm Biết lập trình phần mềm Ưu tiên người có kinh nghiệm lập trình phần mềm, quản lý dự án công nghệ thông tin
Chuyên viên thông tin tuyên truyền Có kỹ năng khai thác, phát hiện đề tài, viết và biên tập tin bài. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực báo chí, thành thạo các kỹ năng: chụp ảnh, quay và dựng phim

5. Hồ sơ tuyển dụng gồm

a) Đơn xin việc làm hoặc đơn xin chuyển công tác (đối với công chức, viên chức);

b) Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện quận, huyện trở lên; thời hạn không quá 06 tháng;

d) Các loại văn bằng và bảng điểm, chứng chỉ tốt nghiệp (nộp bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền);

e) Đối với công chức, viên chức xin chuyển công tác: quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, quyết định nâng lương gần nhất (bản sao);

đ) 02 ảnh 4 x 6;

e) Bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ nơi cư trú, điện thoại liên lạc.

6. Thời gian đăng ký và địa điểm nộp hồ sơ

Nhận hồ sơ trực tiếp từ ngày thông báo đến hết ngày 15/8/2021, trong giờ hành chính, tại Bộ phận Tổ chức cán bộ, Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh (16 Lê Lợi – Huế), điện thoại: 0234.3831107.

Hồ sơ không trả lại kể cả không đủ điều kiện dự tuyển và không trúng tuyển.

Nguồn tin: thuathienhue.gov.vn

UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND huyện Ngọc Hiển, Cà Mau tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 88 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 08/07/2021 đến hết ngày 07/08/2021

– Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ngọc Hiển, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển số 01

Nguồn tin: ngochien.camau.gov.vn

UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2021

UBND huyện Bảo Thắng, Lào Cai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 10/07/2021 đến hết ngày 10/08/2021

– Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Bảo Thắng, 135 đường Cách mạng tháng Tám, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: laocai.gov.vn

UBND tỉnh Hà Giang tuyển dụng công chức cấp tỉnh,huyện năm 2021

Theo đó, Căn cứ Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh Hà Giang năm 2020 như sau:

Tổng số lượng biên chế công chức cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 88 chỉ tiêu (Chi tiết số lượng vị trí việc làm, chỉ tiêu và yêu cầu về trinh độ, chuyên ngành đào tạo cần tuyển dụng có Biểu tổng hợp kèm theo).

Trong đó:

  • Chỉ tiêu xét tuyển: 07 chỉ tiêu;
  • Chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức: 36 chỉ tiêu;
  • Chỉ tiêu thi tuyển: 45 chỉ tiêu.
  • Thời gian: kể từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 12/08/2021
  • Địa điểm nộp phiếu, hồ sơ đăng ký và phí dự tuyển: Người dự tuyển đăng ký dự tuyển vào cơ quan, đơn vị nào thì nộp phiếu, hồ sơ đăng ký dự tuyển và phí tuyển dựng tại cơ quan, đơn vị đó.

Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển mẫu 1

Phiếu đăng ký dự tuyển mẫu 2

Nguồn tin: hagiang.gov.vn

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng tuyển dụng nhân viên văn phòng năm 2021

Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng đang tuyển dụng vị trí sau:

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên

2. Số lượng: 10 người

3. Yêu cầu:

– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật Trắc địa và Bản đồ, Địa chính, Quản lý đất đai hoặc các ngành: Công nghệ Thông tin, Xây dựng, Kiến trúc.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm: MicroStation, AutoCAD, ArcGIS, Famis, Map Trans, Gcadas, Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint…).

– Nắm vững các tiêu chuẩn, quy định, quy phạm pháp luật của ngành đo đạc địa chính và bản đồ; am hiểu pháp luật về quản lý đất đai.

– Khả năng làm việc độc lập và nhóm tốt; chịu được áp lực công việc.

– Có khả năng tư duy logic, tiếp thu nhanh, khả năng giải quyết vấn đề tốt.

– Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản lý dự án, thiết kế kỹ thuật công trình, lập dự toán, sử dụng thành thạo máy toàn đạc điện tử.

4. Mô tả công việc:

– Khảo sát, đo đạc, chỉnh lý biến động, lập bản đồ địa chính;

– Xây dựng và thực hiện phương án kinh tế – kỹ thuật về đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai;

– Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; thực hiện công tác lưu trữ; khai thác, sử dụng tài liệu đất đai;

–  Thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất;

– Tham gia biên soạn các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế – kỹ thuật về đất đai.

5. Quyền lợi:

– Đối với các ứng viên có năng lực có cơ hội được Văn phòng Đăng ký đất đai ký hợp đồng dài hạn.

– Thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

– Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và được hưởng các quyền lợi về chế độ phụ cấp, phúc lợi xã hội khác.

6. Hồ sơ nộp dự tuyển:

– Đơn xin việc có dán ảnh;

– Sơ yếu lý lịch tự thuật;

– Bản phô-tô CMND;

– Bản phô-tô bảng điểm đại học, các văn bằng, chứng chỉ có liên quan.

7. Hồ sơ gửi về địa chỉ:

Trụ sở Văn phòng Đăng ký đất đai, 57 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin liên hệ: Chị Dương Thị Kim, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Đà Nẵng. SĐT: 0236.3966967.

8. Thời hạn nhận hồ sơ: Đến hết ngày 30/7/2021.

Nguồn tin: www.tnmt.danang.gov.vn

UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2021

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Phù Ninh năm 2021 UBND huyện Phù Ninh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Phù Ninh năm 2021 như sau:

1. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng

– Vị trí việc làm: Viên chức Ban Quản lý các công trình công cộng.

– Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu, là những người tốt nghiệp Đại học trở lên có chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có phiếu đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ. Có có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

e. Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ được giao;

f. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm theo quy định của pháp luật.

g. Những người trúng tuyển phải chấp hành nghiêm túc sự điều động, phân công công tác của UBND huyện.

4. Thời gian thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển:

4.1. Thời gian:   

Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ, phiếu đăng ký xét tuyển (trong ngày và giờ làm việc): Từ ngày 12/7/2021 đến ngày 10/8/2021.

4.2. Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Phù Ninh (khu Đá thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

 Xét tuyển vòng 1: Từ ngày 13/8/2021.

– Xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn): Từ ngày 20/8/2021 đến hết ngày 29/8/2021.

– Địa điểm xét tuyển: UBND huyện Phù Ninh (khu Đá thờ, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ).

(Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Phòng Nội vụ huyện Phù Ninh, SĐT: 0210.6511.399).

Nguồn tin: phuninh.phutho.gov.vn

Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, số lượng người làm việc, cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 2246/UBND-NC ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

I. Đơn vị, số lượng, vị trí việc làm, chức danh tuyển dụng

Đơn vị: Trung tâm Hội nghị, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Số lượng chỉ tiêu, vị trí việc làm, chức danh; mã ngạch, yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo đối với người dự tuyển:

Số 

lượng chỉ tiêu

 

Vị trí việc làm, chức danh

Mã số ngạch Yêu cầu trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo
01 Kế toán viên 06.031 Đại học trở lên, một trong các ngành: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
01 Hành chính tổng hợp 01.003 Đại học trở lên
01 Công tác lễ tân 01.005 Trung cấp trở lên
01 Quản lý buồng, phòng 01.005 Trung cấp trở lên

II. Điều kiện dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng, phương thức tuyển dụng

1. Điều kiện dự tuyển

Người dự tuyển vào làm viên chức tại Trung tâm Hội nghị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, có đủ điều kiện quy định tại Điều 22 Luật Viên chức ngày 15/11/2010 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, và Luật Viên chức ngày 22/11/2019) và Quy định tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Người dự tuyển phải được thẩm tra, xác minh lý lịch đủ điều kiện để công tác tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.  Ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3.  Phương thức tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Mục II, Điều 1 Quyết định số 2112/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, thời gian nhận hồ sơ, người nhận hồ sơ

1. Hồ sơ dự tuyển

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng, hồ sơ gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

– Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

– 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển hoặc người nhận

– Hồ sơ không đủ thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

2.  Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 09/7/2021 đến hết ngày 08/8/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, số 160, đường Trần Hưng Đạo, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên

Người nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Thị Hiếu, Phó Trưởng Phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, điện thoại liên hệ 0912174358.

IV.  Lệ phí tuyển dụng

Người đủ điều kiện dự tuyển, nộp phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn

Trường Đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2021

Căn cứ Tờ trình số 1660/TTr-CSII ngày 24/05/2021 của Cơ sở II về đề xuất công tác tuyển dụng viên chức năm 2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt,

Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương cần tuyển các vị trí sau:

1. Vị trí, yêu cầu trình độ chuyên môn cần tuyển dụng:

Stt Vị trí cần tuyển Số lượng Yêu cầu trình độ chuyên môn
I. Viên chức Hành chính  
1 Chuyên viên Chế độ – Chính sách

 

Ban Tổ chức – Hành chính

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Luật, Quản trị nhân sự hoặc ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác: Ưu tiên ứng viên có khả năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo, nắm chắc hành chính, thể thức trình bày văn bản theo nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020.

2 Chuyên viên Tổng hợp

 

Ban Tổ chức – Hành chính

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Luật, Quản lý nhà nước, các ngành khoa học xã hội hoặc ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác: Ưu tiên ứng viên có khả năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo, nắm chắc hành chính, thể thức trình bày văn bản theo nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020.

3 Chuyên viên

 

Kế toán thanh toán

Đầu tư xây dựng cơ bản

Ban Kế hoạch – Tài chính

01 1. Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

 

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

– Có kinh nghiệm về kế toán đầu tư xây dựng cơ bản.

– Có nghiệp vụ về kế toán, tài chính, xây dựng định mức chi phí.

– Thật thà, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

4 Chuyên viên

 

Quản lý thiết bị phòng học

và phòng làm việc 

Ban Quản trị thiết bị

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành kỹ thuật điện, điện tử, phần cứng máy tính hoặc các ngành phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác: Thật thà, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

5 Chuyên viên

 

Quản lý mua sắm đấu thầu

Ban Quản trị thiết bị

01 1. Tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế hoặc các ngành phù hợp

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác: Thật thà, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

(Ưu tiên có kinh nghiệm về thực hiện hồ sơ mua sắm đấu thầu)

6 Chuyên viên Khảo thí

 

Ban KT&ĐBCL

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh  hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4.Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm;

– Ưu tiên người có kinh nghiệm về kiểm định chất lượng.

7 Chuyên viên

 

Kiểm định chất lượng

cơ sở giáo dục

Ban KT&ĐBCL

01 1.Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Quản lý giáo dục, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tâm lý học, Xã hội học, Thống kê giáo dục hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4.Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm;

– Ưu tiên người có kinh nghiệm về kiểm định chất lượng.

8 Chuyên viên

 

Kiểm định chất lượng

chương trình đào tạo

Ban KT&ĐBCL

01 1.Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành/chuyên ngành Quản lý giáo dục, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Tâm lý học, Xã hội học, Thống kê giáo dục hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4.Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt, tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch, làm việc độc lập và làm việc nhóm;

– Ưu tiên người có kinh nghiệm về kiểm định chất lượng.

9 Giáo viên chủ nhiệm

 

chương trình cử nhân

Ban Đào tạo Quốc tế

01 1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành Tiếng Anh, Kinh tế, Xã hội, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý giáo dục hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

 

2. Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4. Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt;

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển sinh, chủ nhiệm lớp.

10 Chuyên viên PR- Marketing

 

Ban Đào tạo Quốc tế

01 1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành Tiếng Anh, Kinh tế, Xã hội, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý giáo dục hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

 

2. Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4. Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt;

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển sinh, chủ nhiệm lớp.

11 Chuyên viên

 

Tổ chức sự kiện, hoạt động hỗ trợ người học, kết nối doanh nghiệp

Ban Đào tạo Quốc tế

01 1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành Tiếng Anh, Kinh tế, Xã hội, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Quản lý giáo dục hoặc ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

 

2. Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4. Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt;

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển sinh, chủ nhiệm lớp.

12 Chuyên viên

 

Tư vấn và phát triển dịch vụ

Ban Thông Tin – Thư viện

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Thư viện – Thông tin học, khoa học thư viện và các ngành khác phù hợp.

2. Tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

– Có chứng chỉ nghiệp vụ thư viện nếu tốt nghiệp không phải ngành Thư viện – Thông tin học, khoa học thư viện;

– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại thư viện các trường Cao đẳng, Đại học, các Viện… am hiểu về dịch vụ nghiên cứu;

– Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực công việc cao.

13 Chuyên viên

 

Quản trị ứng dụng

Ban Thông Tin – Thư viện

01 1.Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin.

 

2. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

3. Yêu cầu khác:

– Có kiến thức về về HTML/ CSS, JavaScript (Jquery, AngularJS, Ajax…), Bootstrap,…

– Sử dụng tốt và thành thạo WordPress.

– Thiết kế theme mới trên nền tảng WordPresss từ file PSD. Viết Plugin, Widget cho WordPress .

– Có kiến thức với Photoshop, Corel draw

– Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

– Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc cao.

14 Chuyên viên phụ trách công tác

 

Quản lý tuyển sinh sau đại học

Ban Quản lý Đào tạo

01 1.    Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên ngành/ chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh hoặc ngành/chuyên ngành phù hợp;

 

2.    Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên;

3.    Tin học: Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư 03/2014 của Bộ TT&TT

4.    Yêu cầu khác:

– Trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc

– Ưu tiên có kinh nghiệm tuyển sinh đối với chuyên viên phụ trách quản lý tuyển sinh sau đại học

15 Chuyên viên

 

Quản lý Quan hệ Hợp tác quốc tế

Ban QLKH&HTQT

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên, các ngành/chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, kinh doanh quốc tế, các ngành khoa học xã hội, Ngữ văn Anh và các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2. Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh Bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4. Yêu cầu khác:

– Ưu tiên tốt nghiệp ở nước ngoài, chương trình nước ngoài, chương trình liên kết đào tạo;

– Có kỹ năng giao tiếp tốt;

– Có khả năng kết nối với các trường đại học nước ngoài để thiết lập các mối quan hệ hợp tác như trao đổi sinh viên, chuyển tiếp sinh viên, học bổng cho sinh viên, hội thảo, dự án.

16 Chuyên viên

 

Chuyên viên Phụ trách

Công tác chính trị

Ban CTCT&SV

01 1.Tốt nghiệp Đại học ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Giáo dục chính trị hoặc các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.Yêu cầu khác:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

– Sử dụng được phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, phần mềm về quản lý sinh viên, quản lý các hoạt động của SV.

– Có khả năng trình bày văn bản, viết báo cáo.

17 Chuyên viên Quản lý sinh viên

 

Ban CTCT&SV

01 1.Tốt nghiệp Đại học ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Giáo dục chính trị hoặc các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.Yêu cầu khác:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

– Sử dụng được phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, phần mềm về quản lý sinh viên, quản lý các hoạt động của SV.

– Có khả năng trình bày văn bản, viết báo cáo.

18 Chuyên viên

 

Thi đua khen thưởng và

chế độ chính sách

Ban CTCT&SV

01 1.Tốt nghiệp Đại học ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Giáo dục chính trị hoặc các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.Yêu cầu khác:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

– Sử dụng được phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, phần mềm về quản lý sinh viên, quản lý các hoạt động của SV.

– Có khả năng trình bày văn bản, viết báo cáo.

19 Chuyên viên hỗ trợ sinh viên

 

Ban CTCT&SV

02 1.Tốt nghiệp Đại học ngành/ chuyên ngành Kinh tế, Giáo dục chính trị, Tiếng Anh hoặc các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp.

 

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.Yêu cầu khác:

– Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc;

– Sử dụng được phần mềm đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, phần mềm về quản lý sinh viên, quản lý các hoạt động của SV.

– Có khả năng trình bày văn bản, viết báo cáo.

20 Nhân viên y tế học đường

 

Ban CTCT&SV

01 1. Trình độ: Để đáp ứng yêu cầu công tác về phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình diễn biến ngày càng phức tạp và hỗ trợ công tác mã hóa hồ sơ BHYT cho sinh viên (theo quy định mới của BHXH), đơn vị đề xuất đối tượng tuyển dụng có trình độ: Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp ngành/ chuyên ngành Dược sỹ, Y sỹ, các ngành liên quan chăm sóc sức khỏe, y tế cộng đồng, phòng dịch hoặc các ngành/ chuyên ngành khác phù hợp

 

2. Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Tông tư số 03/2014/ TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 1 (đối với Trung cấp), bậc 2 (đối với Cao đẳng), bậc 3 (đối với Đại học) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4. Có chứng chỉ hành nghề.

21 Cán bộ Đoàn chuyên trách

 

Ban Công tác Đảng – Đoàn thể

01 1. Tốt nghiệp đại học ngành/chuyên ngành kinh tế, giáo dục học, giáo dục chính trị, luật, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh hoặc các ngành khác phù hợp.

 

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

4. Yêu cầu khác:

– Ưu tiên ứng viên là Đảng viên, đã từng tham gia BCH Đoàn/Hội cấp Khoa trở lên khi học đại học hoặc hiện tại; có khả năng công tác đủ để tham gia Ban Thường vụ, Thường trực Đoàn Thanh niên CSII.

– Khả năng giao tiếp tốt, chịu áp lực trong công việc, nhanh nhẹn, nhiệt tình, trách nhiệm, kiên trì.

– Có khả năng sử dụng hết thời gian làm việc ngoài giờ theo quy định để tham gia tổ chức hoạt động cho sinh viên, đoàn viên.

22 Chuyên viên

 

phụ trách công tác truyền thông

Ban TT&QHĐN

 

01 1.Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành/chuyên ngành Truyền thông, Báo chí, Kinh tế, QTKD, Marketing…và các ngành có liên quan.

2.Tin học: Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh bậc 3 hoặc tương đương trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

4.Yêu cầu khác:

– Có kỹ năng giao tiếp tốt;

– Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng các công cụ truyền thông số, quảng cáo, quan hệ công chúng….

– Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc…

23 GV môn Tiếng Anh

 

Bộ môn Tiếng Anh

06 1. Trình độ: Có bằng tốt nghiệp ĐH loại khá trở lên  ngành/chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kế toán và các ngành/CN khác phù hợp và có bằng thạc sĩ trở lên ngành/CN Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản lý Giáo dục và các ngành/CN khác phù hợp.

2. Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 7.0 hoặc tương đương trở lên đối với ứng viên không có bằng Đại học hoặc bằng thạc sĩ ngành/CN Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Tiếng Anh;

3. Tin học: trình độ tin học đạt chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT và tương đương.

4. Có Ngoại ngữ 2 Bậc 2 Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc tương đương (còn giá trị hiệu lực)

5. Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học.4. Ngoại ngữ: Ngoại ngữ 2 bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

5. Yêu cầu khác: Ưu tiên ứng viên đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học.

24 GV môn Thương mại điện tử

 

Bộ môn Nghiệp vụ

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sĩ trở lên của nước ngoài ngành/chuyên ngành Kinh doanh quốc tế hoặc ngành/chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TThoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học; có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.

25 GV Kế toán:

 

– Kế toán thuế;

– Kế toán quản trị.

Bộ môn Nghiệp vụ

03 1.Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sĩ trở lên của nước ngoài ngành/chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc ngành/chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TThoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học; có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.

26 GV Tài chính:

 

– Tài chính công;

– Tài chính quốc tế

Bộ môn Nghiệp vụ

02 1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sĩ trở lên của nước ngoài ngành/ chuyên ngành Tài chính, Tài chính ngân hàng hoặc ngành/chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học; có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.

27 GV môn Logistics và vận tải quốc tế

 

Bộ môn Nghiệp vụ

01 1.Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sỹ trở lên ngành/ chuyên ngành Logistics & quản trị chuỗi cung ứng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học; có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.

28 GV môn Kinh tế quốc tế

 

Bộ môn Nghiệp vụ

01 1. Trình độ: Tốt nghiệp đại học loại khá và có bằng thạc sĩ trở lên của nước ngoài ngành Kinh tế hoặc chuyên ngành phù hợp.

2. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TThoặc tương đương trở lên.

3. Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ Bậc 5 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

4. Yêu cầu khác: Giảng dạy được bằng Tiếng Anh.

Ưu tiên ứng viên: Đang làm nghiên cứu sinh; có công trình nghiên cứu khoa học; có bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành có uy tín.

29 GV Trợ giảng

 

Bộ môn Tiếng Nhật

01 1. Trình độ: Có bằng cử nhân xếp loại xuất sắc các ngành/chuyên ngành: ngôn ngữ tiếng Nhật, Nhật Bản học; các chuyên ngành của trường Đại học Ngoại thương hoặc chuyên ngành khác phù hợp.

2. Có chứng chỉ Tiếng Nhật tương đương N2.

3. Tin học: Chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT Bộ TT&TT hoặc tương đương đương trở lên;

4. Ngoại ngữ 2: Ngoại ngữ 2 bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên.

5. Ưu tiên các ứng viên có quan tâm đến các hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản, hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên.

(Tổng cộng 23 viên chức hành chính, 14 giảng viên và 01 trợ giảng)

 2. Điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Ứng viên phải đảm bảo các điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức theo QĐ tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và của Trường ĐH Ngoại thương.

3. Hồ sơ dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu của Nhà trường tại website cs2.ftu.edu.vn);

– 02 phong bì (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4×6 của thí sinh dự tuyển (chụp trong thời gian 06 tháng).

4. Phương thức tuyển dụng, lịch phỏng vấn tuyển dụng, thông báo kết quả:

– Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển (Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển và phỏng vấn).

– Lịch phỏng vấn tuyển dụng: dự kiến ngày 14/09/2021

– Thông báo kết quả xét tuyển: dự kiến ngày 20/09/2021

5. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến hết ngày 04/08/2021

Hồ sơ nộp tại Ban Tổ chức – Hành chính, Phòng A001 – Trường Đại học Ngoại thương- Cơ sở II tại Tp. HCM, Số 15 đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại liên hệ: 028.35127254 (ext 800/ 823) hoặc website: cs2.ftu.edu.vn

Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.

* Ghi chú: Ứng viên kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Ngoại thương, cụ thể:

– Phần I: Kê khai đầy đủ thông tin cá nhân

– Phần II: Kê khai đầy đủ thông tin cơ bản về gia đình

– Phần III: Kê khai đầy đủ thông tin đào tạo (văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ khác)

– Phần IV: Miễn chứng chỉ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên thuộc diện miễn Ngoại ngữ, Tin học cần ghi rõ lý do miễn theo quy định

– Phần V: Ứng viên ghi rõ đối tượng ưu tiên (nếu có).

(Trường hợp ứng viên có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, ứng viên phải có Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và Đào tạo, ứng viên ghi rõ ngày, tháng, năm cấp giấy công nhận văn bằng vào phần III).

– Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ TT&TT hoặc tương đương trở lên được cấp bởi các cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT công nhận;

– Chứng chỉ Ngoại ngữ (theo yêu cầu của từng vị trí việc làm) còn giá trị hiệu lực, được cấp bởi các cơ sở đào tạo được Bộ GD&ĐT công nhận hoặc chứng chỉ Quốc tế

Nguồn tin: [email protected]

UBND tỉnh An Giang tuyển dụng công chức năm 2021

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 377 /KH-UBND ngày 02   tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Chỉ tiêu tuyển dụng công chức của tỉnh An Giang năm 2021 là: 93 chỉ tiêu.

Trong đó:

+ Cơ quan, tổ chức thuộc UBND tỉnh: 61 chỉ tiêu.

+ Cơ quan, tổ chức thuộc UBND cấp huyện: 32 chỉ tiêu.

Chi tiết về vị trí việc làm, số lượng, chuyên ngành cần tuyển dụng của từng cơ quan xem phụ lục kèm theo

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp vị trí việc làm cần tuyển dụng (chi tiết theo phụ lục đính kèm), cụ thể:

– Về trình độ đào tạo:

+ Đối với vị trí việc làm ngạch chuyên viên và tương đương: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Đối với vị trí việc làm ở ngạch cán sự và tương đương: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

– Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (đối với ngạch cán sự), bậc 2 (đối với ngạch chuyên viên) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ đào tạo tiếng dân tộc thiểu số do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp đối với vị trí tuyển dụng vào công chức làm việc ở vùng dân tộc thiểu số.

– Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

– Việc sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tương đương được thực hiện theo Công văn số 217/UBND-KGVX ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy đổi, sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh An Giang.

đ) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

2.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3. Nội dung thi và hình thức thi

Kỳ thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng thi, như sau:

a) Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy tính. Nội dung thi trắc nghiệm gồm 2 phần:

– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

– Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng này.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

* Người đăng ký dự tuyển công chức được miễn phần thi Ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

– Hình thức thi: Phỏng vấn. Thang điểm: 100 điểm. Thời gian thi là 30 phút.

4. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

5. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển công chức được chọn đăng ký vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu thi tuyển công chức theo chỉ tiêu niêm yết để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu). Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai chính xác, đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển:

– Bản chụp (không cần sao y) văn bằng, bảng điểm học tập, chứng chỉ;

– Bản chụp đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Bốn phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ người nhận là thí sinh, số điện thoại (để Hội đồng Thi tuyển gửi các thông báo có liên quan đến người dự tuyển theo quy định).

b) Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự thi:

– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 05/7/2021 đến hết ngày 05/8/2021 (theo dấu bưu điện).

– Địa điểm: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, số 05, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

c) Thu phí dự tuyển: Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng thi tuyển công chức sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh, cụ thể:

+ Dưới 100 thí sinh: 500.000 đồng/thí sinh.

+ Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh.

+ Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

6. Thời gian thi: Kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021 dự kiến thực hiện trong Quý III và Quý IV năm 2021.
Thông báo này thay thế Thông báo số 272/TB-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về thi tuyển công chức năm 2021.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021 được niêm yết trên trang thông tin điện tử của tỉnh An Giang: www.angiang.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.

Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với Sở Nội vụ qua số điện thoại: 02963.852881 (Văn Phòng Sở) và 02963.856922 (Phòng Công chức, viên chức) trong giờ làm việc để được hướng dẫn.

***** Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ

– Mẫu _Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: angiang.gov.vn

TT Công nghệ thông tin – Sở TN&MT Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021

TT Công nghệ thông tin – Sở TN&MT Đồng Nai tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 17/06/2021 đến hết ngày 21/07/2021

– Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm công nghệ thông tin.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: snv.dongnai.gov.vn

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Vị trí tuyển dụng:

1.1. Giảng viên nghề Điện lạnh:

– Số lượng tuyển dụng: 01 người.

– Điều kiện: tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh.

1.2. Giảng viên nghề Công nghệ ô tô:

– Số lượng tuyển dụng: 01 người.

– Điều kiện: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành công nghệ ô tô, cơ khí động lực.

2. Yêu cầu chung:

– Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên, tin học cơ bản.

– Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm trình độ Cao đẳng, Đại học.

– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

3. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ:

– Thời gian phát hành và nhận hồ sơ từ ngày đăng thông báo đến ngày 21/7/2021.

– Địa điểm: Số 57 Cách mạng tháng tám, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ (phòng Tổ chức – Hành chính, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ). Điện thoại liên hệ: 02923.821.327 hoặc 0939.808.003 gặp Hoàng Tân.

Nguồn tin: Báo Cần Thơ

Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên năm học 2021 – 2022

Để trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu được xếp hạng ngang tầm với các đại học tiên tiến trong khu vực Châu Á, trong đó có một số ngành và chuyên ngành được kiểm định bởi các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đại học có uy tín trên thế giới, Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tuyển dụng giảng viên làm việc tại các Khoa/Viện đào tạo năm học 2021-2022

1. Vị trí giảng dạy

** Tuyển 14 giảng viên Khoa Kinh tế Phát triển tại các bộ môn:

– 08 giảng viên bộ môn Kinh tế học, giảng dạy các nhóm môn học như: Kinh tế học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Kinh tế Phát triển…

 02 giảng viên bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu Kinh tế, giảng dạy nhóm các môn học như: Nguyên lý thống kê, Kinh tế lượng, Phương pháp nghiên cứu kinh tế,….

– 02 giảng viên bộ môn Chính sách công, giảng dạy các nhóm môn học như: Chính sách công, Kinh tế công cộng, Kinh tế thể chế…

– 02 giảng viên bộ môn Kinh tế Tài nguyên & Môi trường, giảng dạy nhóm các môn học như: Kinh tế môi trường, Hạch toán môi trường, Phát triển bền vững, Quản lý môi trường…

** Tuyển 09 giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị tại các bộ môn:

– 05 giảng viên bộ môn Kinh tế Chính trị giảng dạy các môn học như: Kinh tế Chính trị đại cương, Kinh tế Chính trị Mỹ,…

– 01 giảng viên bộ môn Lịch sử Tư tưởng kinh tế và Lịch sử Kinh tế, giảng dạy các môn học như: Lịch sử các học thuyết kinh tế, Lịch sử kinh tế…

– 03 giảng viên bộ môn Quản lý Kinh tế, giảng dạy nhóm các môn học như: Quản lý nhà nước về kinh tế; Quản lý và Phát triển Cộng đồng; Quản trị đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Hoạch định phát triển; Công nghiệp sáng tạo…

** Tuyển 16 giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng tại các bộ môn:

– 08 giảng viên bộ môn Tài chính, giảng dạy nhóm các môn học như: Tài chính doanh nghiệp nâng cao, Quản trị rủi ro trong tổ chức tài chính, Quản lý đầu tư, Các công cụ có thu nhập cố định, Công cụ phái sinh…

– 04 giảng viên bộ môn Ngân hàng, giảng dạy nhóm các môn học như: Kinh tế Tiền tệ ngân hàng, Quản trị ngân hàng thương mại, Tín dụng ngân hàng, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng điện tử, Dịch vụ ngân hàng ưu tiên…

– 04 giảng viên bộ môn Tài chính Công, giảng dạy nhóm các môn học như: Tài chính Công, Thuế, Các thị trường và định chế tài chính…

** Tuyển 07 giảng viên Khoa Kế toán – Kiểm toán tại các bộ môn:

– 04 giảng viên bộ môn Kế toán, giảng dạy nhóm các môn học như: kế toán trị doanh nghiệp, kế toán thuế, kế toán tài chính chuyên sâu, kế toán công, hệ thống thông tin kế toán,….

– 03 giảng viên bộ môn Kiểm toán, giảng dạy nhóm các môn học như: kiểm toán, kiểm toán dự án, kiểm toán căn bản,…

** Tuyển 04 giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế tại các bộ môn:

– 02 giảng viên bộ môn Kinh tế Thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế, giảng dạy nhóm các môn học: đầu tư quốc tế, Công ty xuyên quốc gia, Kinh tế đối ngoại Việt Nam, Kinh tế Đông Á, Toàn cầu hóa và chính sách công,…

– 02 giảng viên bộ môn Tài chính quốc tế, giảng dạy nhóm các môn học: Tài chính quốc tế, quản lý dự án quốc tế, …

** Tuyển 06 giảng viên Viện Quản trị Kinh doanh tại các bộ môn:

– 02 giảng viên bộ môn Quản trị Nguồn nhân lực, giảng dạy một số môn học như: nguyên lý quản trị kinh doanh, Quản trị rủi ro, Quản trị dự án, Quản trị nhân sự, quản trị nguồn nhân lực chất lượng cao,…

 02 giảng viên bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp, giảng dạy một số môn học như: Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh, Văn hóa và đạo đức kinh doanh, …

– 02 giảng viên bộ môn Quản trị Công nghệ, giảng dạy một số môn học như: Quản trị công nghệ; Quản trị sản xuất và tác nghiệp nâng cao; Quản trị dự án, Các mô hình ra quyết định;…

2. Yêu cầu

– Tốt nghiệp Thạc sĩ tại nước ngoài có chuyên ngành phù hợp trở lên;

– Ưu tiên ứng viên có khả năng giảng dạy và nghiên cứu bằng tiếng Anh, có công bố quốc tế với vai trò là tác giả chính, có kinh nghiệm nghiên cứu, giảng dạy; IELTS (hoặc tương đương) từ 6.5 trở lên;

– Có năng lực và đam mê nghiên cứu, giảng dạy;

– Chịu được áp lực cao, sáng tạo, có tư duy tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm;

– Sức khỏe tốt, lý lịch rõ ràng; Dưới 45 tuổi tính đến ngày nộp hồ sơ.

3. Quyền lợi

– Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo có tính hội nhập cao.

– Giảng viên xuất sắc có cơ hội được tham gia giảng dạy các chương trình đào tạo chất lượng cao, tham gia các đề án, dự án nghiên cứu cấp quốc gia và quốc tế.

– Được Nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển học hàm PGS, GS; được hỗ trợ tham gia các chương trình đào tạo theo quy định của Trường.

– Được hưởng lương theo ngạch bậc và thu nhập tăng thêm (theo vị trí công việc, năng lực cá nhân và kết quả làm việc) theo quy định của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN; được hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.

4. Hồ sơ ứng tuyển

Hồ sơ ứng tuyển nộp bằng bản cứng tại phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN (Phòng 504, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc bản mềm thông qua email [email protected] (tiêu đề thư ghi rõ “Ứng tuyển Giảng viên Bộ môn … [ghi rõ bộ môn ứng tuyển]”), bao gồm:

– Lý lịch khoa học, trong đó nêu rõ: Quá trình đào tạo, chuyên ngành đào tạo, tên đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ (nếu có); trình độ tiếng Anh; kinh nghiệm công tác; các công trình khoa học; thành tích đặc biệt; scan văn bằng, bảng điểm.

– Bản scan bản gốc/bản công chứng các văn bằng, bảng điểm cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ; nếu bằng, bảng điểm bằng tiếng nước ngoài cần phải được dịch công chứng; Quyết định công nhận học vị tiến sĩ (trong nước) và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (nếu có).

– Thời hạn nộp hồ sơ: Tuyển dụng thường xuyên cho đến khi đủ chỉ tiêu, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế đang đặc biệt quan tâm đến việc thu hút, hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học, trí thức trẻ có tâm huyết, ủng hộ quốc tế hóa giáo dục. Trân trọng kính mời thầy, cô quan tâm chia sẻ thông tin theo form biểu mẫu dưới đây: https://bit.ly/2P4MhZC

5. Hình thức tuyển dụng

Căn cứ vào hồ sơ của ứng viên, Nhà trường sẽ xét sơ tuyển hồ sơ, nếu ứng viên đáp ứng yêu cầu sẽ được mời tham dự phỏng vấn, đánh giá năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khả năng sư phạm và giảng thử.

6. Chi tiết liên hệ

Phòng Tổ chức Nhân sự

Địa điểm làm việc: Trường ĐHKT, Nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: 024.3754.7506 – số máy lẻ 522.

Hotline: 096.301.4994

Email: [email protected]

Fanpage: https://www.facebook.com/UEBTuyendung/

Nguồn tin: www.vnu.edu.vn

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Tuyển dụng Giảng viên hợp đồng năm 2021

Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển dụng giảng viên hợp đồng năm 2021 với 16 vị trí: Bộ môn Hoá sinh, Nội, Ngoại – PTTH, Sản – Phụ khoa, Nhi, Y học gia đình, Phục hồi chức năng, Tâm thần, Thần kinh, Truyền nhiễm, U bướu, Da liễu, Mắt, Lao – Bệnh phổi, Sinh lý, Sinh lý bệnh – Miễn dịch.

Thời gian nộp hồ sơ: từ 21/6-20/7/2021. Ứng viên có thể đăng ký danh sách dự tuyển tại phòng Tổ chức cán bộ hoặc qua email:[email protected] trước khi nộp hồ sơ dự tuyển. Mọi chi tiết xin liên hệ với phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn cụ thể (phòng 201 nhà A, trường đại học Y dược Hải Phòng – số 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng); SĐT: 02253. 731.225.

Chi tiết cụ thể như sau:

Nguồn tin: Đại học Y dược Hải Phòng

TT Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông lần 2 năm 2021 (Đợt 1)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang thông báo việc tuyển dụng viên chức như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển:

–  Có Quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

–  Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

–  Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí dự tuyển;

–  Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

–  Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Số lượng viên chức cần tuyển

– Số lượng: 02 viên chức;

– Trình độ: Tốt nghiệp Kỹ sư hoặc Cử nhân Công nghệ thông tin;

– Ngoại ngữ: Chứng chỉ B tiếng Anh hoặc tương đương trở lên.

3. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

–  Thời gian: Từ ngày 18/6/2021 đến hết ngày 18/7/2021 (từ thứ hai đến thứ sáu).

–  Địa điểm: Phòng Hành chính – Kế hoạch, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Tiền Giang; số 377A, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Email: [email protected]; Số điện thoại: 02733 979 009.

4. Nội dung và hình thức xét tuyển

– Xét kết quả học tập, bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp đại học của người dự tuyển;

– Kiểm tra, phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

5. Thời gian và địa điểm xét tuyển

– Thời gian: Từ 05/8/2021 đến 15/8/2021.

– Địa điểm: Tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, số 377A, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

6. Đối tượng ưu tiên

Đối tượng ưu tiên được quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

7. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng

–  Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

–  Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

–  Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiêng Việt;

–  Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định;

–  Bản tự nhận xét đánh giá của người được đề nghị đặc cách (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác đối với trường hợp tiếp nhận quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

–  Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

* Ghi chú: Các thông tin liên quan đến tuyển dụng viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ được thông báo rộng rãi trên website của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://ict.tiengiang.gov.vn. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả.

Đính kèm mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

Nguồn tin: stttt.tiengiang.gov.vn

Trường Cao đẳng GTVT trung ương V thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường Cao đẳng GTVT Trung ương V thông báo tuyển dụng 26 viên chức năm 2021 gồm 25 giảng viên và 1 chuyên viên.

Theo đó, cá nhân dự tuyển không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức với các điều kiện: Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam. Từ đủ 20 tuổi trở lên; có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm và theo quy định của chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng.

Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo quy định. Đối với người dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp giảng viên, yêu cầu không có dị tật về hình thể,không nói ngọng, nói lắp. Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của từng vị trí việc làm cụ thể.

Những người không được đăng ký dự tuyển viên chức gồm: Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ là 30 ngày, bắt đầu từ ngày 21/6/2021 đến hết ngày 20/7/2021 (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00. Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V (28 Ngô Xuân Thu, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; điện thoại liên hệ: 0236.3681855; 0983.341.856 (ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó trưởng phòng TC-HC).

Hình thức thi gồm 2 vòng. Vòng 1 sẽ thi kiến thức chung và ngoại ngữ, tin học. Miễn phần thi ngoại ngữ đối với người có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin. Vòng 2 sẽ thi nghiệp vụ chuyên ngành.

Đối tượng ưu tiên gồm: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vàokết quả điểm vòng 2.

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục chi tiết

– Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: www.caodanggtvttw5.edu.vn